Back

Slovenské národné stredisko pre ludské práva - ľudské práva. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je národná inštitúcia pre ochranu a presadzovanie ľ ..                                     

Slovenské národné stredisko pre ludské práva

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je národná inštitúcia pre ochranu a presadzovanie ľudských práv a v roku 2004 sa stal slovenskou väčšinou orgány. Od roku 2016 je výkonným riaditelkou Centrum jednu hodinu Katarína Szabová. Súčasťou Centra sú krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

                                     

1. História. (History)

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ďalej len "Center" to bola zriadená zákonom Národnej rady slovenskej republiky č. 308 / 1993 Z.z. o zriadení slovenského národného strediska pre ľudské práva, ďalej len "zákon č. 308 / 1993 Z. z.", s účinnosťou od 1. Januára 1994 na základe medzinárodnej zmluvy, Dohody medzi vládou slovenskej republiky a dohovoru organizácie Spojených národov o zriadení slovenského národného strediska pre ľudské práva - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí slovenskej republiky č. 29 / 1995 Z. z.

Prijatie zákona č. 136 / 2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady slovenskej republiky č. 308 / 1993 Z.z. o zriadení slovenského národného strediska pre ľudské práva a zákona č. 365 / 2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach, o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, antidiskriminačný zákon, sú rozšírené úlohy Centra, ktorý je nezávislým právnym subjektom v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd.

Zákona č. 365 / 2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, antidiskriminačný zákon je účinný od júla 2004. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré sa stali základom antidiskriminačného zákona jedinou slovenskou inštitúciou práv t.j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona – Národná Rovnosť Tela.

1. Januára 2015 Resort s účinnosťou zákona č. 307 / 2014 Zb. na niektorých opatreniach týkajúcich sa oznámenia o protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozšírila kompetencie pravidelné vyhodnocovanie a zverejňovanie informácií týkajúcich sa vykazovania protispoločenskej činnosti a poskytnutie ochrany podľa tohto zákona.

                                     

2. Pôsobnosť Centra. (The Scope Of The Centre)

Podľa § 1 Zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 308 / 1993 Z.z. o zriadení slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov

2 Stredisko plní úlohy v oblasti ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa, ďalej len "ľudských práv". Stredisko na tento účel, najmä

(a) monitorovať a hodnotiť dodržiavanie ľudských práv a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona, b) zhromažďuje na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme na Slovensku, c) uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti ľudských práv, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti, d) pripravuje vzdelávacie aktivity a podiel na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti, e) zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie, f) vydáva na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného predpisu, g) vykonáva nezávislé prieskumy týkajúce sa diskriminácie, (h) pripraviť a publikovať správy a odporúčania v otázkach súvisiacich s diskrimináciou, (i) knižnica poskytuje služby, a (j) poskytuje služby v oblasti ľudských práv

3 Stredisko je oprávnené zastupovať účastníka v konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania.

4 Centrum každoročne do 30. Apríl vypracováva a zverejňuje za predchádzajúci kalendárny rok správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Sr, prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom periodickej tlači s celoslovenskou pôsobnosťou.

5 Súdy, prokuratúra, iné štátne orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné verejnoprávne inštitúcie sú povinné na požiadanie strediska v určenej lehote poskytnúť stredisku informácie o dodržiavaní ľudských práv, ich právo podávať správy o dodržiavaní ľudských práv získané vlastnou činnosťou iným subjektom nie je dotknuté. Centrum môže poskytnúť informácie o dodržiavaní ľudských práv požiadať aj mimovládne organizácie aktívne v oblasti ľudských práv, a dohodnúť sa s nimi o spôsobe poskytovania týchto informácií.

                                     

3. Centrum ako národná inštitúcia pre ochranu a podporu ľudských práv NHRI. (The center as a national institution for the protection and promotion of human rights NHRI)

Centrum v rámci svojej kompetencie ako NHRI zameriava svoju činnosť na tieto hlavné oblasti:

 • Poskytuje knižničných služieb a.
 • Zhromažďuje na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme na Slovensku.
 • Má právo požiadať súdy, prokuratúru, iné štátne orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné inštitúcie, aby v určenej lehote poskytli Stredisku informácie o dodržiavaní ľudských práv.
 • Poskytuje služby v oblasti ľudských práv.
 • Monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv.
 • Vykonané výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti.
 • Pripravuje vzdelávacie aktivity a zdieľať informácie, kampane.

V kontexte jeho tvorby, ako národnej inštitúcie pre ľudské práva, Centrum je členom Európskej siete národných inštitúcií pre ľudské práva ENNHRI - nástupnická inštitúcia neformalizovanej Európskej regionálnej skupiny NHHRIs, ktorý sa skladá zo 41 národných inštitúcií pre ľudské práva v celej Európe. Národnej inštitúcie pre ľudské práva, ktoré sú štátom financované inštitúcie, ktorá je nezávislá od vlády, s legislatívnym alebo ústavný mandát na podporu a ochranu ľudských práv ENNHRI vo februári 2013, zriadený stály sekretariát v Bruseli a v polovici roku 2013, formalizovala na nezisková organizácia, na základe belgického zákona.                                     

4. Centrum ako národný nediskriminačné orgán Rovnosť tela. (The center as a national non-discriminatory body Equality body)

Od roku 2004, keď antidiskriminačného zákona zriadené Centrum pre jednu, slovenskej anti-diskriminácie tela, t. j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona je činnosť Centra je úzko spätá s uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku.

Pôsobnosť Centrum ako Rovnosti bodov:

 • Pripravuje vzdelávacie aktivity na podiel na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti.
 • Zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie.
 • Vydáva na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona.
 • Zastupovanie na základe plnej moci v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.
 • Monitoruje a hodnotí dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona.
 • Zhromažďuje na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme na Slovensku.

Okrem kompetencií vyplývajúcich zo štatútu národnej inštitúcie pre ľudské práva, Centrum má právo na ochranu zásady rovnakého zaobchádzania na základe tejto skutočnosti je členom siete Equinet. Equinet spája 42 organizácií z 32 európskych krajín, ktoré majú kompetencie v oblasti diskriminácie, ako vnútroštátne orgány na ochranu rovnosti.

Centrum pôsobí vo všetkých piatich pracovných skupín Equinet. Svojich zástupcov do pracovných úloh, a to v nasledovných pracovných skupín: Právo na rovnosť v praxi, Rovnosť Práva v Praxi, Strategický rozvoj Stratégie Rozvoja Komunikačných stratégií a postupov Komunikačných Stratégií a Postupov, Tvorba politiky Tvorby, Problém rodovej rovnosti a Rodovo citlivých Otázkach. Každý z pracovných skupín sa spoločne zaplatené v konkrétny rok vopred určených technických tém. Výsledkom vzájomnej spolupráce, výmeny informácií a výskum na vybrané otázky v rámci stretnutia a každoročne činnosti pracovných skupín sú rôzne odborné publikácie, spoločné správy a metodickej príručke na základe skúseností z členov Equinet v rôznych oblastiach a aspektoch ich činnosti.

                                     

5. Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania a práv dieťaťa. (Report on the observance of human rights, including the principle of equal treatment and the rights of the child)

Centrum každoročne vydáva Správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania a práv dieťaťa. Správa je venovaná najpálčivejším otázkam, ktoré rezonovali v Sr za jednotlivé roky. Správa je každoročne zverejnené na webovej stránke Centra www.snslp.sk najneskôr do 30. Apríla.

V Správe pre rok 2014 sa zaoberá nasledujúcimi témami:

 • Chránené oznámenia. (Protected notification)
 • Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím.
 • Právo na vzdelanie. (The right to education)
 • Pracovné podmienky pre zamestnancov.
 • Násilie páchané na ženách.
 • Uplatnenie práva na azyl na Slovensku.
 • Zosúladenie pracovného a osobného života.
 • Rómov. (Roma)
 • Práva starších osôb. (The rights of the elderly)
 • Dočasné vyrovnávacie opatrenia. (Provisional countervailing measures)
 • Poskytovanie tovaru a služieb.
 • Deti. (Children)
 • Prejavy extrémizmu a rasizmu na Slovensku.
 • Ochrana práv LESBIČIEK osôb.

V Správe za rok 2016 Centrum určené nasledujúce témy:

 • Sloboda prejavu a extrémizmu.
 • Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím.
 • Násilie páchané na ženách.
 • Rómov. (Roma)
 • Novela zákona o sťažnostiach.
 • Dočasné vyrovnávacie opatrenia. (Provisional countervailing measures)
 • Práva starších. (The rights of older)
 • Dôsledky šikany. (The consequences of šikany)
 • Právo na vzdelanie. (The right to education)
                                     

6. Právna pomoc. (Legal aid)

Jedným z hlavných kompetencií z Centra je poskytovanie právnej pomoci obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie. Stredisko je oprávnené ZADARMO na zastupovanie klienta pred súdom, ak je to diskriminačné praktiky. Stredisko je tiež oprávnená vydávať odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona. Anonymné odborné stanoviská Centre sú k dispozícii na jeho webovej stránke TU.

                                     

7. Vzdelanie. (Education)

Centrum vykonáva zadarmo vzdelávacích aktivít nielen pre žiakov a študentov škôl, vysokých a stredných škôl, ale aj pre členov odborov, zamestnancov úradov práce, inšpektorátov práce, polícia, starších ľudí, Rómov, zamestnávatelov, podnikateľov a iných skupín občanov žijúcich na Slovensku. Témy vzdelávacích aktivít, ktoré sú najčastejšie, ľudských práv a nediskriminácie, však Center ponúka školenia v rámci témy mobbingu a bossingu na pracovisku, na zosúladenie rodinného a pracovného života, chránené komunikácie, obchodovanie s luďmi a ďalšie témy, ktoré spadajú pod pôsobnosť a poslanie Centra. Pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl ponúka Centrom vzdelávania v témach, nediskriminácie, ľudské práva, holokaustu, práv dieťaťa, extrémizmu a rasizmu a rodovú rovnosť. Nová téma pre vzdelávanie je z roku 2016 kybernetické šikanovanie.

Polica list Centrum pre študentov II. stupňa základných škôl a stredných škôl je k dispozícii na internetovej stránke Centra TU.

Users also searched:

ktorý dokument je z hladiska ludských práv dôležitý a je základom pre mnohé ústavy?, organizácie na ochranu ludských práv na slovensku, organizacie za ludske prava, slovenské národné stredisko pre ludské práva facebook, slovenské národné stredisko pre ludské práva ičo, slovenské národné stredisko pre ludské práva, snslp facebook, ludsk, nrodn, stredisko, prva, Slovensk, slovensk, facebook, ludskch, prv, stavy, zkladom, organizacie za ludske prava, moje ludsk prva, snslp facebook, snslp, moje, prava, ludske, organizacie, slovensku, ochranu, ktor, hladiska, organizcie, dleit, mnoh, dokument, Slovensk nrodn stredisko pre ludsk prva, slovensk nrodn stredisko pre ludsk prva, slovensk nrodn stredisko pre ludsk prva facebook,

...

Moje ludské práva 2020.

Protipotratovú novelu kritizuje aj stredisko pre ludské práva TA3. IČO 30807549 DIČ 2020799638 Sídlo Slovenské národné stredisko pre ludské práva. Laurinská 18 81101 Bratislava mestská časť Staré Mesto Dátum.

Slovenské národné stredisko pre ludské práva.

Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Slovensko urobilo krok späť pri ratifikácii Istanbulského dohovoru, uvádza Slovenské národné stredisko pre ludské práva. Snslp facebook. Právnik právnička Slovenské národné. Slovenské národné stredisko pre ludské práva SNSĽP sa zaoberá problematikou segregácie na školách. Najnovšie v obci Ostrovany v okrese Sabinov, kde v.


Slovenské národné stredisko pre ludské práva ičo.

Slovenské národné stredisko pre ludské práva, 811 01 Bratislava. Minister M. Lajčák sa stretol s vysokou komisárkou OSN pre ludské práva je v SR Slovenské národné stredisko pre ludské práva, ďalej na postavenie Rómov,. Ktorý dokument je z hladiska ludských práv dôležitý a je základom pre mnohé ústavy?. Volné pracovné miesta, poradenstvo pri volbe povolania, opisy. Slovenské národné stredisko pre ludské práva, Bratislava, Slovakia. 1 Páči sa mi to. Slovenské národné stredisko pre ludské práva je národný.

Paradox: Slovenské národné stredisko pre ludské práva sídli u.

Slovenské národné stredisko pre ludské práva realizuje už druhý rok na základe projektov z Európskej komisie sériu informačných seminárov. Slovenské národné stredisko pre ludské práva Domov Facebook. Slovenské národné stredisko pre ludské práva. Slovenské národné stredisko plní funkciu národnej inštitúcie na ochranu a podporu ludských práv. Adresa. Extrémizmus a ludské práva, Aktuality, Stredná odborná škola. Právnik Právnička Bratislava. Slovenské národné stredisko pre ludské práva. Počet volných pracovných miest: 3. Miesto výkonu práce. Slovenské národné stredisko pre ludské práva, Bratislava. SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA je partner Paneurópskej vysokej školy. Na partnerstvo s SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO.


Štartovacia minimálna mzda je protiústavná, upozorňuje Slovenské.

Slovenské národné stredisko pre ludské práva ako národný antidiskriminačný orgán. Equality body monitoruje a hodnotí dodržiavanie zásady rovnakého. Slovenské národné stredisko pre ludské práva hospodárenie. 308 1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ludské práva s účinnosťou od 1. januára 1994. Návrh zákona predložila Vláda SR na základe. Katarína Petrincová Slovenské národné stredisko pre ludské práva. Nájdite si nové zamestnanie ešte dnes! Volné pracovné miesta a ponuky práce spoločnosti Slovenské národné stredisko pre ludské práva. Slovenské národné stredisko pre ludské práva v boji proti Košice. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy požiadal Slovenské národné stredisko pre ludské práva o odborné stanovisko k súčasnej.


Základná škola Nitrianske Pravno.

Slovenské národné stredisko pre ludské práva – SNSĽP. SNSĽP plní funkciu národnej inštitúcie na ochranu a podporu ludských práv NHRI. Odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ludské. BRATISLAVA Slovenské národné stredisko pre ludské práva SNSĽP odsudzuje zneužívanie ludských práv na účely predvolebných kampaní. Mnohé strany.

Slovenské národné stredisko pre ludské práva Aktuálne správy.

Upozorňuje Slovenské národné stredisko pre ludské práva sa v tlačovej správe Slovenského národného strediska pre ludské práva. Stála misia SR pri OSN Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí. Slovenské národné stredisko pre ludské práva. © Úrad vlády SR Všetky práva vyhradené. Prehlásenie prístupnosti Zmluvy do 31.12.2010 Tvorba stránok:. Slovenské národné stredisko pre ludské práva – SNSĽP. Slovenské národné stredisko pre ludské práva. Rozvoj ochrany v oblasti ludských a občianskych práv na Slovensku. Právna pomoc pri porušovaní ludských a. SLOVENKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA. Organizácia: SNSLP Slovenské národné stredisko pre ludské práva. Pripomienka k: Dátum vytvorenia: 13.01.2021. Zásadná: Áno. Stav: Nespracovaná.

Slovenské národné stredisko pre ludské práva kritizuje znenie.

Slovenské národné stredisko pre ludské práva Slovenské národné stredisko pre ludské práva. Rozvoj ochrany v oblasti ludských a občianskych práv na. Slovenské národné stredisko pre ludské práva Regionálna. Činnosť Slovenské národné stredisko pre ludské práva. Komplexné pôsobenie v oblasti ludských práv a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa.


Slovenské národné stredisko pre ludské práva Úrad komisára pre.

Slovenské národné stredisko pre ludské práva SNSĽP to uviedlo v odbornom vyjadrení k právnej veci namietanej diskriminácie sudcov. Slovenské národné stredisko pre ludské práva bude viesť Silvia. Dnes vám priblížime činnosť Slovenského národného strediska pre ludské práva. Existuje od roku 1994 a zameriava sa na dodržiavanie. Slovenské Národné Stredisko Pre Ľudské Práva Bratislava 811 01. Táto webstránka využíva cookies pre zlepšenie užívatelského komfortu návštevníkov a poskytovanie ďalšej funkcionality. Používaním tejto webstránky s týmto. Výbory Zoznam Výbor NR SR pre ludské práva a národnostné. Keď sa pred rodinným domom Aleny Zs.,údajnej objednávatelky vraždy novinára Kuciaka objavili dva luxusné mercedesy, vela ludí si položilo.

Slovenské národné stredisko pre ludské práva: SNSLP.

Информация об этой е недоступна. Uznesenie VDM č. 19 k činnosti Slovenského národného strediska. Slovenské národné stredisko pre ludské práva opakovane upozorňovalo na práva, vrátane práva na rovnaké zaobchádzanie, práva na ochranu súkromia a. Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými. Môže aj Slovenské národné stredisko pre ludské práva, ktoré poskytuje aj mediačné služby. V obidvoch prípadoch. – ak máte záujem o právnu pomoc alebo o.


Tlačová správa Archív stránok Úrad vlády SR.

Z tohto dôvodu sa obrátili na a Slovenské národné stredisko pre ludské práva o posúdenie primeranosti zásahu do základných práv a slobôd. Slovenské národné stredisko pre ludské práva Relácie Rádio. O funkciu výkonnej riaditelky sa uchádzala aj aktivistka v oblasti ludských práv a bývalá riaditelka Ligy za ludské práva Zuzana Števulová. Slovenské národné stredisko pre ludské práva. Klientom a klientkam poskytujeme: bezplatné právne poradenstvo, možnosť zastúpiť vás v antidiskriminačnom spore, pomoc pri mimosúdnom urovnaní,.


Slovenské národné stredisko pre ludské práva, Žilina, 010 01 Žilina.

K činnosti Slovenského národného strediska pre ludské práva číslo materiálu: 18276 2012 M SSV predkladatel: druhý podpredseda výboru. SNSĽP Slovenské národné stredisko pre ludské práva. Regionálna kancelária Slovenského národného strediska pre ludské práva v Kysuckom Novom Meste srdečne všetkých pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý. Slovenské národné stredisko pre ludské práva vyraďuje InfoLib. Slovenské národné stredisko pre ludské práva 2009. Autori: Kolektív autorov – odborných pracovníkov SNSĽP. Editorka: JUDr. Anna Zachová. Redakčná.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →