ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 77                                               

Negramotnosť

Negramotnosť znamená aj nevzdelanosť, nekultúrnosť. Negramotnosť alebo analfabetizmus alebo analfabetstvo je neznalosť čítania a písania.

                                               

Numerus clausus

Numerus clausus je jedno z opatrení, ktorými sa v súčasnosti obmedzuje počet študentov na vysokých školách. V nedávnej minulosti bolo toto opatrenie použité v mnohých štátoch, vrátane bývalého Česko - Slovenska. Zvyčajne sa obmedzoval počet štude ...

                                               

Pedagogika

Pedagogika = umenie výchovy < paidós = dieťa + ágein = viesť, hnať; pôvodne sa myslelo sprevádzanie dieťaťa z domu do školy) je jednak spoločenská disciplína o výchove a vzdelávaní a jednak príslušná prax. Opiera sa o výsledky spoločenských aj ...

                                               

Penalizmus

Penalizmus bolo v minulosti označenie jednak pre ako obyčaj praktizovanú šikanu študentov prvého ročníka na vysokej škole a jednak pre príslušný prvý "skúšobný" rok štúdia vôbec. Príslušní študenti museli strpieť nadávky, posmechy, terorizovanie ...

                                               

Quizlet

Quizlet je interaktívna vzdelávacia online platforma, ktorá pomáha učitelom a študentom vytvárať, ukladať a študovať akýkolvek obsah vo forme dvojstranných kartičiek a automaticky generovaných hier. Založil ju v roku 2005 Andrew Sutherland ako po ...

                                               

Rozvojové vzdelávanie

Rozvojové vzdelávanie je vzdelávacím prístupom k dosiahnutiu výučby, ktorá vedie k hlbšiemu porozumeniu rôznorodosti a nerovností na svete, k príčinám ich existencie a možnostiam riešenia problémov s nimi spojených. Podnecuje všetkých zainteresov ...

                                               

Sekularizácia školstva

Náboženstvo malo v histórii Európy obrovský vplyv a významné slovo aj v oblasti vzdelávania. Práve cirkev vynaložila nemalé finančné prostriedky na vybudovanie a zvelaďovanie vysokých škôl a univerzít. Na druhej strane kvalita, rozsah a hlavne ob ...

                                               

Slovake.eu

Slovake.eu je webová stránka umožňujúca bezplatné štúdium slovenského jazyka prostredníctvom e-learningu. Ponúkané jazykové kurzy rôznych úrovní sú rozdelené do tematických kapitol a doplnené zvukovými a videonahrávkami a cvičeniami. Stránka obsa ...

                                               

Slovenská debatná asociácia

Slovenská debatná asociácia je nezávislé apolitické občianske združenie, ktoré je jedným z mála vzdelávacích mimovládnych organizácií zameraných na podporu kritického myslenia a jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá zastrešuje akademickú debat ...

                                               

Snoezelen

Snoezelen je kombináciou dvoch holandských slov "snuffelen" a "doezelen", čo v preklade znamená čuchať a driemať. Pôvodne bol koncept vytvorený ako volnočasová aktivita pre osoby s ťažkým postihnutím v Holandsku. V súčasnosti sú jeho možnosti vyu ...

                                               

Systém na riadenie výučby

Systém na riadenie výučby, systém riadenia výučby, systém riadenia vzdelávania, zriedkavo systém na správu výučby, systém riadenia výuky/na riadenie výuky, systém na riadenie vzdelávania) je aplikácia na administratívu a organizáciu výuky v rámci ...

                                               

Škola

Škola je vo všeobecnosti akékolvek výchovno-vzdelávacie zariadenie, organizácia alebo inštitúcia. Niekedy sa týmto pojmom myslí budova alebo sídlo danej inštitúcie. V užšom slova zmysle, na Slovensku, je škola inštitúcia zaradená v sieti škôl a š ...

                                               

Škola podnikania

Škola podnikania je moderný typ školy. Jej poslaním je pripraviť žiakov na úspešné uplatnenie na trhu práce v oblasti odborných činností ekonomiky, marketingu, obchodu a cestovného ruchu. Pripravuje študentov na podnikanie v obchodno-podnikatelsk ...

                                               

Štandardizované testovanie

Štandardizované testovanie je hodnotiaci nástroj, ktorého účelom je merať a hodnotiť výkonnosť študentov vo vzťahu k ostatným študentom zúčastneným na rovnakom teste.Takéto testy sú vydávané spravidla špecializovanými inštitúciami. Ich príprava a ...

                                               

Štipendium

Štipendium je peňažná dávka poskytovaná žiakovi, študentovi, alebo mladému vedeckému pracovníkovi, ktorá má podporiť jeho vzdelanie. Finančné prostriedky štipendií sú udelované na základe rôznych kritérií, ktoré si stanovuje darca alebo zakladate ...

                                               

Teória učenia

Teória učenia je súbor analýz, objasnení a definícií, ktoré sa zaoberajú procesom učenia sa ludskeho jedinca. Pre oblasť vzdelávania a vyučovania sa používa pojem didaktika, alebo aj teória vzdelania, teda ide o pedagogickú vedu zaoberajúcu sa vy ...

                                               

Učebná pomôcka

Dostál, J. Učební pomucky a zásada názornosti. Olomouc: Votobia, 2008. 40 s. ISBN 978-80-7220-310-9. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Dostál, J. Multimediální, hypertextové a hypermediální učební pomucky – trend soudobého vzd ...

                                               

Učebný plán

Učebný plán je dokument, v ktorom sa vymedzuje rozsah a obsah vzdelávania a výchovy; určuje učebné predmety alebo študijné predmety, ich postupnosť podla ročníkov, ako aj týždenný počet vyučovacích hodín. Učebný plán je východiskom pre zostavenie ...

                                               

Učenie (pedagogika)

Učenie je proces zámerného navodzovania činností alebo výsledok získaných skúseností vedúci k získavaniu a rozširovaniu poznatkov k trvalej zmene osobnosti, správania sa, postojov, hodnôt. Učenie môže byť senzomotorické učenie, pamäťové učenie al ...

                                               

United World Colleges

United World Colleges je neziskové združenie osemnástich medzinárodných škôl, ktorých spoločným cielom je šírenie internacionalizmu a medzinárodného porozumenia postaveného na myšlienkovom základe nemeckého pedagóga Kurta Hahna. Interakcia študen ...

                                               

Univerzita

Univerzita celok, kolégium) je pôvodne najstarší typ vysokej školy. Dnes univerzita spravidla môže byť označenie pre: na Slovensku od roku 2002 univerzitnú vysokú školu, čiže vysokú školu poskytujúcu študijné programy všetkých troch stupňov s výz ...

                                               

Vysvedčenie

Je úradný doklad, ktorý škola vydá žiakovi po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky. Spravidla má byť vydané najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky. Toto vysvedčenie obsahuje hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch ...

                                               

Vzdelanie

Vzdelanie je súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí a schopností, ktoré nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností a zámerného vlastného sebavzdelávania. Získava ...

                                               

Vzdelanostná nerovnosť

Nerovnosti vo vzdelaní poukazujú na rozdiely v množstve a k jeho prístupnosti pre akéhokolvek člena spoločnosti. Faktory, ktoré vzdelanie a jeho prípadné rozdiely ovplyvňujú, bez toho aby obmedzovali samotný prístup ku vzdelaniu, sú napríklad kul ...

                                               

Vzdelávací systém

Vzdelávací systém alebo výchovno-vzdelávací systém, systém výchovy a vzdelávania je súbor všetkých školských a iných vzdelávacích inštitúcií, ich fungovanie a prostriedky, ktoré v krajine zabezpečujú realizáciu vzdelania. Obsah vzdelávacieho syst ...

                                               

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola je druh školy, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v základných umeleckých odboroch ako je hudba, tanec, literárno-dramatický odbor, výtvarná výchova a novozriadenom umeleckom odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. V minu ...

                                               

Žiacka knižka

Žiacka knižka je dokument určený hlavne na priebežné zaznamenávanie školských výsledkov. Je prostriedkom na odovzdávanie informácií medzi školou a rodičmi. Nájdeme v nej údaje o prospechu a chovaní žiakov, informácie o dôležitých školských, resp. ...

                                               

Žiak (škola)

Žiak je: v širšom zmysle: osoba najmä nedospelá, ktorá sa vzdeláva vo vzdelávacej inštitúcii školského charakteru v užšom zmysle zastarano: poslucháč vyššej školy najmä v stredoveku; kandidát teológie zriedkavo: školopovinné dieťa osoba, ktorá sa ...

                                               

Atlantída

Atlantída je legendárny ostrov s vyspelou kultúrou, ktorý sa po prírodnej katastrofe prepadol do hlbín mora. O Atlantíde sa prvý raz zmieňuje Platón. Platón sa pritom odvolával na rozprávanie aténskeho politika Solóna. Atlantídu vraj zničila mohu ...

                                               

Bermudský trojuholník

Bermudský trojuholník je oblasť v Atlantickom oceáne medzi Bermudami, Portorikom a Floridou, v ktorej pre dodnes neobjasnené príčiny dochádza k leteckým a lodným nešťastiam, k záhadným zmiznutiam lodí či lietadiel.

                                               

Chemtrail

Chemtrails je označenie pre súbor konšpiračných teórií podla ktorých sú z lietadiel do vzduchu rozprašované škodlivé chemické látky alebo aj baktérie či vírusy, resp. že sú tieto látky umelo pridávané do leteckého paliva, aby vyvolali škodlivý úč ...

                                               

Mary Celeste

Mary Celeste bola americká obchodná brigantína objavená 5. decembra 1872 nezakotvená a opustená v Atlantickom oceáne, blízko pobrežia Azorských ostrovov. Kanadská brigantína Dei Gratia našla na lodi neporiadok, avšak žiadne stopy násilia, a loď b ...

                                               

Projekt Blue Book

Projekt Blue Book bola séria systematických štúdií o UFO uskutočňovaných USAF. Projekt začal v roku 1952, išlo o druhé obnovenie takejto štúdie. V decembri 1969 bolo nariadené jej ukončenie, ale projekt fungoval až do januára 1970. Cielom projekt ...

                                               

Karl Shuker

Dr. Karl P. N. Shuker je britský prírodovedec a spisovatel. Žije vo West Midlands v Anglicku. Okrem písania kníh sa živí aj ako poradca v otázkach zoológie a ako spolupracovník masmédií - objavuje sa aj v rozhlase a televízii, a cestuje po celom ...

                                               

Tunguská udalosť

Tunguská udalosť tunguský meteorit ; tunguzská udalosť, tunguzská katastrofa, tunguzská explózia) bol obrovský výbuch, ku ktorému došlo 30. júna 1908 o 7. hodine a 17. minúte v tajge pri rieke Podkamennaja Tunguska vo východnej časti Sibíri – asi ...

                                               

UFO

UFO je úkaz alebo predmet pozorovaný na oblohe a v atmosfére Zeme, príp. na povrchu Zeme, ktorý neinformovaný alebo neskúsený pozorovatel – pre dojem, že tento úkaz alebo predmet nemá prirodzený pôvod – pokladá za dopravný prostriedok mimozemskej ...

                                               

Zoznam súčasných vládnucich monarchov

Brunej: Muda Hassan Al-Bolkiah Kambodža: Norodom Sihamoni Saudská Arábia: Král Sultan bin Abdul Aziz Jordánsko: Abdalláh II. Malajzia: Tuanku Al-Wathiqu Billah Tuanku MIZAN ZAINAL ABIDIN Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah, sultán ...

                                               

Zoznam bitiek (abecedný)

Bitka pri myse Artemision Bitka pri Adrianopole 323 Bitka o Alesiu Bitka pri Adrianopole 378 Bitka pri Aegetských ostrovoch Bitka pri Adrianopole 1205 Bitka pri Arrase 1654 Bitka pri Adrianopole 1913 Bitka o Ardeny Bitka pri Adrianopole 1365 Prvá ...

                                               

Zoznam bitiek v rokoch 2001 – súčasnosť

Povstanie v Heráte: obsadenie klúčového mesta na západe Afganistanu Bitka o Mazar-e-Šarif: hladká ofenzíva vojsk Severnej Aliancie a USA proti Talibanu Bitka o komplex Tora Bora: pokus o dolapenie Usámu bin Ládina na afgansko – pakistanských hran ...

                                               

Zoznam bitiek pred rokom 601

cca 1274 pred Kr., Bitka pri Kadeši – Chetiti krála Muvatalliša prekvapili Ramesseho II., no ten zvrátil nepriaznivo sa vyvíjajúci boj. Bitka skončila nerozhodne 506 pred Kr., Bitka pri Paj ťü – Sily štátu Wu pod vedením Sun-c’ porazili štát Čchu ...

                                               

Zoznam latinských právnych výrazov

a fortiori ~ a posteriori ~ a priori ~ a priori assumption ~ ab extra ~ ab initio ~ abusus non tollit usum ~ accessio ~ accessio cedit rei principali ~ actus reus ~ ad colligenda bona ~ ad hoc ~ ad idem ~ ad infinitum ~ adiudicatio ~ ad litem ~ a ...

                                               

Zoznam latinských výrazov

Amor fati Actio immanens je pôsobenie dovnútra, na seba samého pozri: entelechia. Agere sequitur esse znamená činnosť vychádza z bytia; podmienkou činnosti je bytie. Alea iacta est znamená "kocky sú hodené". Ad absurdum znamená "do nezmyselnosti" ...

                                               

Zoznam jazykov

Zoznam jazykov nachádzajúcich sa v ISO 639-1: tahitčina bambara etiópčina azerbajdžančina s’čchuanská ioština siksika mossi maráthčina elamčina laoština lozi židovská španielčina pampangančina pálí fulbčina karačajevsko-balkarský jazyk kašmírčina ...

                                               

Zoznam medicínskych článkov/A

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 239 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledu ...

                                               

Zoznam medicínskych článkov/B

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 66 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasleduj ...

                                               

Zoznam medicínskych článkov/C

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 51 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasleduj ...

                                               

Zoznam medicínskych článkov/D

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 116 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledu ...

                                               

Zoznam medicínskych článkov/E

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 91 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasleduj ...

                                               

Zoznam medicínskych článkov/F

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 83 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasleduj ...

                                               

Zoznam medicínskych článkov/G

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 67 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasleduj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →