ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 56                                               

Autoritarizmus

Autoritarizmus je široká kategória, do ktorej možno zahrnúť všetky politické systémy, kde právo konečného rozhodovania v mene spoločnosti spočíva v rukách určitých osôb, privilegovaných tried alebo skupín. Toto postavenie je zväčša dané ich prísl ...

                                               

Banánová republika

Banánová republika je nejasne definovaný pejoratívny politický termín. Môže znamenať: malý štát v tropickej Amerike, ktorý žije takmer len z exportu banánov a preto je prevažne závislý od kapitálu USA rozvojová krajina v Afrike a Južnej Amerike š ...

                                               

Budova krajinského snemu (Lichtenštajnsko)

Budova Krajinského snemu Lichtenštajnského kniežatstva v hlavnom meste Vaduz bola otvorená v roku 2008 a odvtedy je sídlom Krajinského snemu Lichtenštajnského kniežatstva. Budova, ktorú navrhol nemecký architekt Hansjörg Göritz, pozostáva z troch ...

                                               

Deklarácia nezávislosti

Deklarácia nezávislosti alebo vyhlásenie nezávislosti je akt a/alebo dokument, ktorým obyvatelstvo istého územia závislého od nejakého štátu oznámi, že sa samé považuje za nezávislé od spomínaného štátu. Dôsledkom takejto deklarácie môže byť okam ...

                                               

Demokratúra

Demokratúra je politické riadenie spoločnosti a ekonomiky, v ktorom sa diktatúra mieša s prvkami demokratických foriem. Demokratúra je výsledkom negociačných zmien, známych ako reforma pactada, kde časť politickej elity predchádzajúceho systému s ...

                                               

Druhý svet

Po skončení druhej svetovej vojny bol svet rozdelený na Západný blok a Východný blok. Tieto dve zoskupenia štátov spočiatku neboli očíslované. Velké množstvo štátov sa ale nedalo zaradiť do ani jednej skupiny, preto sa začali označovať ako tretí ...

                                               

Dualizmus (politika)

Dualizmus alebo štátny dualizmus je zväzok štátov vzniknutý na základe volného spojenia suverénnych štátnych subjektov, pričom si každý z nich zachová značnú samostatnosť, napr. Rakúsko-Uhorsko v rokoch 1867 – 1918.

                                               

Fašizmus

Fašizmus je forma radikálneho autoritatívneho nacionalizmu vyznačujúca sa obsesívnymi predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a o národnom potupení, snažiaca sa o dosiahnutie národného znovuzrodenia. Fašistická politická teória a prax sa p ...

                                               

Federalizmus

Federalizmus je systém vládnutia na území, kde existuje delba politickej moci medzi ústrednými orgánmi so sídlom v hlavnom meste a orgánmi nižších administratívno-územných jednotiek, ktoré môžu mať rozličné názvy. Zatial čo rozhodujúce celoštátne ...

                                               

Forma štátu

Forma štátu je spôsob organizácie štátnej moci a režim jej fungovania. Forma štátu má dve stránky - statickú a dynamickú. Statickú stránku formy štátu tvorí spôsob organizácie štátnej moci, kým dynamickú stránku zase režim jej fungovania.

                                               

Forma vlády

Forma vlády je jednou z troch základných zložiek formy štátu. Z inštitucionálneho hladiska vyjadruje štruktúru najvyšších štátnych orgánov, spôsob ich kreácie a vzájomné vzťahy medzi jednotlivými štátnymi orgánmi. Charakteristiku formy vlády jedn ...

                                               

Gerontokracia

Gerontokracia "starec" a κρατειν "vládnuť") je vláda starých, teda spoločenské usporiadanie, kde rozhoduje "Rada starších", kde vodcovia sú omnoho starší ako väčšina ostatnej dospelej spoločnosti. Politické štruktúry sú často usporiadané tak, že ...

                                               

Chunta

Chunta alebo junta môže byť: v španielčine a portugalčine všeobecne: zbor, výbor, rada, politické združenie v politike a histórii najmä v Latinskej Amerike alebo Španielsku a najmä v 19. stor.: vláda či iný štátny orgán s dočasnou právomocou, naj ...

                                               

Imperializmus

Imperializmus je snaha velmocí o rozšírenie sféry vplyvu a moci nad okolitými krajinami, či národmi kde mocnejší štát využíva svoju prevahu na vykorisťovanie zdrojov slabšieho. Cielom je vytvoriť velmoc alebo získať dominantný vplyv na území, na ...

                                               

Individualizmus (politika)

Individualizmus je pojem viacerých politických doktrín s rôznym významom, ale vždy ide o opak kolektivizmu. Pôvodne, po Francúzskej revolúcii, to bolo synonymum pre anarchiu, neskôr sa chápal už len ako protipól socialistického kolektivizmu, teda ...

                                               

Izolacionizmus

Izolacionizmus je politická stratégia štátov spočívajúca v zaujímaní postoja neúčasti na medzinárodných udalostiach. Známy bol izolacionizmus Číny, Japonska, USA pred 2. svetovou vojnou s krátkym prerušením počas prvej a napríklad neutralita Švaj ...

                                               

Juvenilná justícia

Juvenilná justícia je pojem, ktorý začal byť predmetom verejnej medzinárodnej diskusie začiatkom 21. storočia. Obsahom tohto výrazu je výkon spravodlivosti voči neplnoletej mládeži, v užšom zmysle voči mládeži pod pätnásť rokov. Do rámca zákonov ...

                                               

Kádrová politika

Kádrová politika alebo kádrová práca bol nástroj budovania a udržiavania základného, spolahlivého a pevného jadra, teda kádra, oddaných stúpencov, tvorcov a vykonávatelov politickej línie komunistickej strany. Kádrová politika sa týkala vnútornéh ...

                                               

Kancelár

Kancelár, je oficiálny titul, ktorý sa používa väčšinou v krajinách, ktorých civilizácia je priamo či nepriamo odvodená z Rímskej ríše. V rôznych dobách a štátoch označoval a označuje velmi rôznorodé povinnosti a nosia ho úradníci majúci rôzne ho ...

                                               

Koalícia ochotných

Koalícia ochotných je termín, ktorý sa začal vo väčšom rozsahu používať najmä po roku 1990 v súvislosti s rastúcim množstvom kríz vo svete, ktoré si vyžadovali medzinárodnú pozornosť. Problémy vznikali najmä pri zabezpečovaní mierových misií pod ...

                                               

Konfederácia

Konfederácia je spolok alebo združenie, spravidla medzi štátmi. Podla štátoprávnej teórie možno konfederáciu definovať ako volný zväzok štátov, ktorého členské štáty zostávajú subjektami medzinárodného práva. Združenie štátov je označované ako sp ...

                                               

Konštitučná monarchia

Konštitučná monarchia je monarchia, v ktorej je moc panovníka obmedzená ústavou. Ústavu vydáva sám panovník alebo parlament či iné ústavodarné zhromaždenie. Panovník spravidla král alebo královná má iba reprezentačnú funkciu. Funkciu politickú vy ...

                                               

Konštruktivizmus (medzinárodné vzťahy)

Konštruktivizmus je teória medzinárodných vzťahov, podla ktorej základom medzinárodného systému sú vzájomné interakcie štátov. Konštruktivizmus je pomerne nový spoločenský smer. Už však nahradil marxizmus ako tretia najvýznamnejšia teória medziná ...

                                               

Kvórum

Kvórum je najnižší počet členov v určitej inštitúcii, ktorý je potrebný na prijatie určitého rozhodnutia. Výraz sa najčastejšie vzťahuje na počet prítomných poslancov parlamentu alebo iného snemu pri danom hlasovaní, počet prítomných členov valné ...

                                               

Ľudová demokracia

Ľudová demokracia je forma štátu, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne v satelitoch Sovietskeho zväzu, ale rozšírila sa najmä po druhej svetovej vojne v komunistických krajinách strednej Európy. Vtedy sa považovala za akúsi prechodnú fázu od ka ...

                                               

Lustračné osvedčenie

Lustračné osvedčenie je úradná listina vydávaná po príslušných lustráciach v r. 1991–1992 Ministerstvom vnútra ČSFR podla požiadavky lustračného zákona. Lustračné osvedčenie dokladali tí, ktorí vykonávali alebo chceli/mali vykonávať nejakú z funk ...

                                               

Manipulácia (psychológia)

V bežnom živote sa stretávame vo velkej väčšine s nevedomými manipuláciami. Tvoria obranné automatizmy, ku ktorým sa manipulátor uchyluje, keď bráni pre neho dôležité hodnoty najčastejšie vo vzťahu, v ktorom sa cíti ohrozený. Sú však aj iné, prem ...

                                               

Metternichovský absolutizmus

Bol to svojho druhu systém policajného štátu, pomenovaný podla jeho spolutvorcu Clemensa W. L. Metternicha, od r. 1809 ministra zahraničia, od r. 1821 kancelára, jedného z diplomatických tvorcov tzv. Svätej aliancie z roku 1815. Metternichovský s ...

                                               

Ministerstvo

Ministerstvo je najvyšší správny úrad štátu, ktorý je zodpovedný a má najvyššie právomoci v určitej oblasti. Na čele stojí obyčajne člen vlády. V minulosti sa ako ministerstvo označovala vláda, teda zbor ministrov. V parlamentných systémoch sa vl ...

                                               

Nepodmienený základný príjem

Nepodmienený základný príjem alebo základný nepodmienený príjem je koncept systému sociálneho zabezpečenia pomocou pravidelnej peňažnej dávky potrebnej na dôstojný život vyplácanej všetkým luďom žijúcim na danom území bez akýchkolvek podmienok, n ...

                                               

Nepotizmus

Nepotizmus alebo rodinkárstvo označuje systém obsadzovania funkcií, v ktorom sú preferovaní príbuzní oproti ostatným, nezriedka lepšie kvalifikovaným kandidátom. Táto prax sa rozšírila v cirkevných kruhoch počas stredoveku, kedy významní činiteli ...

                                               

NIMBY

NIMBY je pejoratívny politický výraz na obyvatelov, ktorí sú proti výstavbe nejakej budovy alebo štruktúry v ich blízkosti, ale nie sú proti jej výstavbe inde. Výraz sa začal objavovať v 80. rokoch 20. storočia a používa sa napríklad v debatách, ...

                                               

Nový svetový poriadok (politika)

Nový svetový poriadok je označenie obdobia nových dejín, v ktorom dochádza k dramatickým zmenám v štruktúre svetového politického myslenia a rovnováhy síl. Pojem často zahŕňa myšlienku nejakého druhu jednotnej svetovej vlády. Prvé použitie termín ...

                                               

Obrana štátu

Obrana štátu je súhrn opatrení, ktorými štát zachováva mier, bezpečnosť, suverenitu, územnú celistvosť a nedotknutelnosť svojich štátnych hraníc a svojho územia a plní záväzky, ktoré mu vyplývajú z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti na ...

                                               

Opozícia (politika)

Opozícia v politickom živote sú politické strany a ich predstavitelia alebo skupiny obyvatelov, ktorí sa nepodielajú na vláde. Opozícia plní dôležitú úlohu pri kontrole a kritike vlády. Ďalej funguje ako ponuka alternatív k vládnej politike a je ...

                                               

Panovník

V monarchiách stojí na čele štátu panovník, pričom zväčša má titul král, cisár, princ, knieža, velkoknieža, vojvoda, sultán, emir a pod. V histórii rôznych krajín sa objavovali aj iné tituly, ktoré sa dnes už nepoužívajú, ako napr. cár, faraón, c ...

                                               

Parlamentná republika

Parlamentná republika je štát, v ktorom sa v sústave štátnych orgánov uplatňuje parlamentný systém. Hlavou štátu je prezident, ktorý spravidla poverí zostavením vlády vodcu najsilnejšej parlamentnej strany, a schvaluje ho parlament. Ale väčšinou ...

                                               

Patrimonializmus

Patrimonializmus je štýl vládnutia, pri ktorom sa takmer alebo vôbec nerozlišuje medzi súkromnými záujmami vládcu a verejným záujmom, čiže súkromné a erárne je preň jedno a to isté. Vládca, ktorý ovláda všetky zdroje štátu, má možnosť využívať ic ...

                                               

Politická doktrína

Politická doktrína je "usporiadanie politických ideálov a praktických politických postupov do jednotného systému". Väčšinou sa používa ako názov činnosti štátu v určitej oblasti.

                                               

Politická ekonómia

Politická ekonómia bolo pôvodne od 17. do konca 19. storočia označenie pre to, čo dnes voláme ekonómia, od druhej polovice 20. storočia sa výraz používa najmä buď ako synonymum ekonómie či len normatívnej ekonómie alebo ako akýsi kombinovaný odbo ...

                                               

Politická sloboda

Politická sloboda je možnosť človeka realizovať svoje zámery a dosahovať vytýčené ciele v rámci spoločnosti. Predstavy o politickej slobode sa často používajú propagandisticky: sloboda sa často vyzdvihuje ako súčasť kapitalistickej ekonomiky a je ...

                                               

Politické hnutie

Politické hnutie môže byť: na Slovensku a v Česku po roku 1989 označenie niektorých politických organizácií, ktoré sú v znení zákonov odlíšené od politických strán a spolu s nimi sa zapisujú do registra strán, ale ktoré sú fakticky iba inak nazva ...

                                               

Politickosť

Politickosť je politická kvalita. Politickosť podla Hannah Arendtovej je svojím pôvodným fenomenálnym obsahom pluralitou ludí. V politickosti nesmie byť kvôli jej autenticite a integrite nijakým postupom odstránený moment odlišnosti, a to ani tak ...

                                               

Politický režim

Politický režim spolu s formou vlády určuje formu štátu. Týmto pojmom sa označujú metódy vládnutia, čiže spôsob ako sa štátna moc vykonáva. demokratický politický režim – používa právne i mimoprávne metódy nedemokratický – autoritatívny, metódy n ...

                                               

Politický systém Holandska

Holandsko je konštitučná monarchia a parlamentná demokracia. Má dvojkomorový parlament volený v demokratických volbách. Podla ústavy je hlavou štátu královná, ktorá hrá vedúcu rolu pri zostavovaní vlády a má kompetencie aj v tvorbe legislatívy.

                                               

Poslanecký slub

Poslanecký slub je slub, ktorý skladajú noví poslanci pri preberaní poslaneckého mandátu spravidla na prvej povolebnej schôdzi parlamentu

                                               

Post-Capitalist Society

Post-Capitalist Society je významné politologické, sociologické a ekonomické dielo amerického myslitela v oblasti manažmentu P. F. Druckera z roku 1992. Pod vplyvom tohto diela začali myslitelia v manažmente hovoriť o novej spoločnosti buď označo ...

                                               

Potravinová suverenita

Potravinová suverenita je výraz, ktorý prvýkrát použili členovia organizácie Via Campesina v roku 1996, ktorí trvali na tom, že je ludským právom vytvárať si vlastné potravinové systémy. Zástancovia potravinovej suverenity presadzujú názor, že na ...

                                               

Predseda vlády

Predseda vlády sú označenia vedúceho člena vrcholného výkonného orgánu štátu, čiže spravidla vlády krajiny. V parlamentných demokraciách spravidla ide o predsedu víťaznej strany v parlamentných volbách.

                                               

Prétorianizmus

Prétorianizmus sa často chápe ako vojenská vláda, ale môže znamenať aj nadmerný vplyv vojakov na politické dianie. Tento termín pochádza od rímskej prétorianskej gardy čo bola vojenská jednotka určená na ochranu politického vedenia štátu. Časom s ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →