ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 51                                               

Stres (psychológia)

Stres je nešpecifická obranná reakcia organizmu, ktorá je objektívne zistitelná podla chemických a fyziologických prejavov tela. Stresom sa rozumie psychický stav človeka, ktorý je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva a pritom nie je pre ...

                                               

Syndróm vyhorenia

Syndróm vyhorenia je syndróm, ktorý prvýkrát opísal Herbert Freudenberger v roku 1975, a ktorý má rôzne definície, ktoré sa zhodujú v určitých bodoch: Vyskytuje sa obzvlášť pri profesiách obsahujúcich prácu s luďmi alebo aspoň kontakt s luďmi a z ...

                                               

Šikanovanie

Šikanovanie je "spôsob správania, ktorý umožňuje, fyzickým a psychickým týraním druhých získať nad nimi pocit prevahy, moci, určitej výhody". Pre šikanovanie je typický nepomer síl medzi páchatelom a obeťou a častá pasivita a bezmocnosť obete. Ši ...

                                               

Špekulatívna psychológia

Špekulatívna psychológia je najčastejšie psychologické myslenie od najstarších dôb do 2. polovice 19. stor., čiže do doby, keď sa psychológia vyčlenila z filozofie ako samostatná vedná disciplína. Za špekulativnu psychológiu sa tiež považuje prís ...

                                               

Ťažkosť (problém)

Ťažkosť je situácia, v ktorej si nevieme rady. Nemusíme si ju uvedomovať ešte ako problém. Podla toho, aké významové útvary intervenujú v procese nášho uvedomovania si/poznávania ťažkosti, rozlišujeme aj problémy. V prípade, že v našej reflexii ť ...

                                               

Teória očakávania

Teória očakávania je motivačná teória, ktorá stanovuje úroveň motivácie na základe vzťahu M = f, pričom M - úroveň motivácie V - valencia, t. j. subjektívna hodnota očakávaného výsledku, ku ktorému motivované pracovné správanie povedie E - expekt ...

                                               

Teória pozitívneho posilnenia

Teória pozitívneho posilnenia je motivačná teória, kde motivácia má podobu operančného podmieňovania. Operančné podmieňovanie je druh učenia, pri ktorom sa mení pravdepodobnosť výskytu aktov správania na základe ich dôsledkov. Nastáva, ak sa zvie ...

                                               

Teória spravodlivosti

Teória spravodlivosti je teória, ktorá považuje za základnú ludskú motiváciu vnímanie pocitu spravodlivosti pri hodnotení toho, ako sa s nimi v porovnaní s referenčnou skupinou ludí zaobchádza. Tvrdí, že ludia budú lepšie motivovaní, ak sa s nimi ...

                                               

Teória štrukturácie

Teória štrukturácie je sociálna teória pojednávajúca o vzniku a reprodukcii sociálnych systémov. Je založená na vyrovnanej analýze sociálnej štruktúry a sociálnych činitelov, pričom nekladie jednoznačný dôraz ani na mikro-, ani na makrosociologic ...

                                               

Teória X a teória Y

Teória X a teória Y, ktorú sformuloval Douglas McGregor, zdôrazňuje vnímanie ludskej povahy. Podla Mc Gregora je spôsob, akým manažér pristupuje k svojim podriadeným a aké pracovné podmienky vytvára, založený na presvedčení manažéra o spôsobe spr ...

                                               

Tolerancia (znášanlivosť)

Tolerancia je: uznanie práva inej osoby na prejavenie vlastného názoru, postoja či konania v prípadoch, ktoré si takéto uznanie priamo nevyžadujú spôsob myslenia a konania charakterizovaný znášanlivosťou, ktorá bráni potlačovaniu či odsudzovaniu ...

                                               

Úmysel (psychológia)

Úmysel je "odhodlanie podujať sa niečo, zámer súvisiaci s motiváciou osobnosti, jej cielmi, úrovňou ašpirácia, vôlovým konaním a pod.". Iná definícia znie: "rozhodnutie človeka uskutočniť čin a dosiahnuť určitý výsledok". Podla Hartla je úmysel s ...

                                               

Únava organizmu

Únava, vyčerpanosť je stav organizmu na základe predošlého zaťaženia, choroby alebo potreby spánku. Jednou z príčin únavy je aj nedostatok spánku. Pri extrémnom nedostatku spánku si telo deficit spánku vynucuje v mnohých prípadoch "mikrospánkom", ...

                                               

Úsilie

Úsilie je námaha, vynaložená na dosiahnutie nejakého ciela. Je to snaha, elementárne chcenie v najširšom zmysle dosiahnuť, dopracovať sa k niečomu.

                                               

Vedomé snívanie

Vedomé snívanie je uvedomovanie si stavu snívania, ktorého výsledkom je ovela jasnejší snový zážitok, a ktorý niekedy umožňuje ovládanie obsahu sna. Zážitok tohto druhu sa nazýva vedomý sen. Stephen LaBerge, populárny autor a experimentátor v tej ...

                                               

Vedomie

Vedomie je komplexný pojem z medicíny, psychológie a filozofie, kvantovej fyziky, kozmológie, mystiky, umenia a vôbec všetkých oblastí existencie človeka ako takého. Patrí k zatial nevyriešeným otvoreným otázkam a základným problémom ako v "mater ...

                                               

Vnem

Vnem je zážitok alebo obsah vedomia, ktorý je výsledkom vnímania. Vnemy napriek tomu, že sú analyzovatelné na pocity, majú celostný charakter. Vnemy sa vzťahujú na vonkajší priestor a ich konštituenty sú čerstvé. Vnemy sú nezávislé od vôle čiže n ...

                                               

Vnímanie

Vnímanie je nadobúdanie vnemov vo vedomí prostredníctvom zmyslov; psychický poznávací proces, utváranie sa vnemu pri odzrkadlovaní sa objektov, javov a procesov vonkajšieho sveta a vnútorného sveta vo vedomí prostrednictvom zmyslových orgánov. Vn ...

                                               

Wundtova psychológia

Wundtova psychológia pripomína postup chemika, ktorý rozborom zisťuje jednotlivé prvky zmesi a skúma, ako sa tieto prvky do zmesi dostávajú z okolia a v akých kombináciách, teda - ako sa skúsenosť včleňuje do existujúcich vedomostných štruktúr. S ...

                                               

Zmyslový orgán

Zmyslový orgán je orgán tvorený nervovými útvarmi, ktoré slúžia na príjem signálov, informujúcich o zmenách v prostredí a vo vnútri organizmu. Zmyslové orgány pozostávajú z receptorov, nervových dráh a centier. Každý zmyslový orgán sprostredkúva ...

                                               

Remeslo

Remeslo je malovýroba založená na kvalifikovanej, prevažne ručnej práci výrobcu na obmedzenej delbe práce vnútri dielne. Takáto delba práce vznikla v procese druhej velkej spoločenskej delby práce tým, že sa oddelila od polnohospodárstva. Za feud ...

                                               

Cech

Cech bolo združenie remeselníckych majstrov jedného alebo viacerých príbuzných výrobných odborov v mestách od stredoveku do 19. storočia, ktoré chránilo hospodárske, sociálne a politické záujmy svojich členov

                                               

Paličkovaná čipka

Paličkovaná čipka je ručnou prácou vytvorený textilný prvok, čipka ktorá sa tvorí z priadze na textilnom valci plnenom slamou alebo pilinami osadenom na drevenom podstavci. Ďalšími potrebami na zhotovenie paličkovanej čipky sú drevené paličky, na ...

                                               

Rezbárstvo

Rezbárstvo je remeselná, alebo umelecká činnosť, pri ktorej je zo základného materiálu odoberaný materiál s cielom zobraziť zámer Ako názov napovedá, charakteristickým pracovným úkonom je rez, ktorý je vykonávaný rezbárskym nožom, alebo rezbársky ...

                                               

Zlatníctvo (remeslo)

Zlatníctvo je umelecké remeslo spracúvajúce drahé kovy, najmä zlato a striebro legované meďou, od konca 19. storočia aj platina, a to rôznymi technikami, často v kombinácii s drahokamami alebo inými materiálmi. Zaoberajú sa ním zlatníci, striebor ...

                                               

Telekomunikácie

Telekomunikácie sú: odvetvie vedné a technické oznamovacej techniky, ktoré vytvára teoretické a praktické systémové podmienky na realizáciu verejných komunikačných sietí na prenos informácií medzi skupinami alebo dvojicami účastníkov obidvoma sme ...

                                               

1. multiplex

1. multiplex je multiplex na Slovensku, ktorý slúži na vysielanie komerčných rozhlasových a televíznych programov pomocou DVB-T. Bol spustený koncom marca 2013. V polovici apríla bola v multiplexe sprístupnená televízia WAU a 24. apríla 2013 bola ...

                                               

2. multiplex

2. multiplex alebo Komerčný multiplex je multiplex na Slovensku, ktorý slúži na vysielanie komerčných rozhlasových a televíznych programov pomocou DVB-T. Do apríla 2013 boli v multiplexe prístupné televízie JOJ, Plus, Markíza a Doma. 24. apríla 2 ...

                                               

Abecedná telegrafia

Abecedná telegrafia je druh telegrafie, pri ktorom sa uskutočňuje elektrický dialkový prenos textu. Každý znak abecedy, číslo, či iný znak má svoj príslušný jedinečný kód telegrafnej abecedy. Text vysielač premení na ďalekopisné značky, ktoré sú ...

                                               

AMR (sieť)

AMR je systém pre mobilné rádiotelefónne spojenie, ktorý bol inštalovaný od 70. rokov 20. storočia v Česko-Slovensku. Bol to prvý mobilný radiotelefónny systém v Česko-Slovensku, ale aj v celom východnom bloku. Systém bol vyvinutý vo firme Tesla ...

                                               

Asymmetric Digital Subscriber Line

Asymmetric Digital Subscriber Line, skrátene ADSL je forma DSL. Vyznačuje sa tým, že je "asymetrická", teda pri prenose dát sa využíva vyššia prenosová rýchlosť smerom k používatelovi a nižšia od užívatela.

                                               

Baud

Baud je v telekomunikáciách a informatike, jednotka "signálnej rýchlosti", čo predstavuje počet zmien stavu prenosového média za sekundu v modulovanom signále. Je pomenovaná po Émile Baudotovi, vynálezcovi Baudotovho kódu pre telegrafiu. Termín b ...

                                               

BENESTRA

BENESTRA bol celoplošný slovenský telekomunikačný operátor, poskytujúci hlasové, dátové, internetové, hostingové a cloudové služby pre firmy. Spoločnosť poskytovala telekomunikačné služby od roku 1999. Od roku 2006, po zlúčení piatich alternatívn ...

                                               

Bezdrôtová komunikácia

Bezdrôtová komunikácia je komunikácia, ktorá spočíva v spojení dvoch subjektov iným spôsobom, než mechanicky. Podla typu nosného média môžeme rozlišovať medzi komunikáciou optickou, rádiovou a sonickou. Vzdialenosť medzi komunikujúcimi bodmi môže ...

                                               

Bitová rýchlosť

Bitová rýchlosť udáva, aký objem informácie sa prenesie za jednotku času. Základnou jednotkou bitovej rýchlosti je bit za sekundu. Jednotka udáva, kolko bitov informácie je prenesených za jednu sekundu. Bitrate teda neznamená rýchlosť v zmysle vz ...

                                               

Bluetooth

Bluetooth je v informatike proprietárny otvorený štandard pre bezdrôtovú komunikáciu prepájajúci dve alebo viac elektronických zariadení, ako napríklad mobilný telefón, PDA, osobný počítač alebo bezdrôtové slúchadlá. Vytvorený bol v roku 1994 fir ...

                                               

Časový multiplex

Časový multiplex je multiplex, pri ktorom sa združovanie kanálov v spoločnom prenosovom prostredí uskutočňuje prepínaním kanálov v časovej oblasti. Jednotlivé signály sú oddelené tým, že sa každý z nich vysiela iba krátky pevne definovaný časový ...

                                               

Ďalekopisný stroj

Ďalekopisný stroj alebo ďalekopis je zariadenie s klávesnicou, ktoré sa najmä zhruba do 90. rokov 20. storočia používalo na prenos textu bežnými telekomunikačnými vedeniami. Ďalekopis má formu elektrického písacieho stroja - mal bežnú klávesnicu, ...

                                               

Dial-up

Dial-up je klasické vytáčané pripojenie do internetu. Uskutočňuje sa pomocou klasickej telefónnej linky a modemu. Tento prístup do internetu patril medzi najlacnejšie. Je to najstaršie, ale zároveň najpomalšie pripojenie. Dosahovaná rýchlosť sa p ...

                                               

Digitálna sieť integrovaných služieb

Integrated Services Digital Network alebo ISDN, do slovenčiny často prekladané ako Digitálna sieť integrovaných služieb, je súbor komunikačných celosvetových štandardov pre digitálny simultánny prenos hlasu, videa, dát, packetov a iných sieťových ...

                                               

Dohoda o úrovni poskytovaných služieb

Dohoda o úrovni poskytovaných služieb alebo service-level agreement je časť zmluvy o poskytovaní služieb, v ktorej je dohodnutá určitá úroveň služby. V praxi sa termín SLA niekedy používa na dohodnutú dodaciu lehotu služieb. Každý nákup znamená p ...

                                               

DVB-T na Slovensku

DVB-T na Slovensku zabezpečuje digitálne vysielanie televíznych programov. Pilotné vysielanie DVB-T na území Slovenska začalo v roku 2004. Ku koncu roka 2008 bolo stále iba v rámci pilotného vysielania z vysielačov s nízkym výkonom pokryté územie ...

                                               

DVB-T2

DVB-T2 je nový štandard digitálneho televízneho vysielania pomocou pozemských vysielačov. Vďaka tomu štandardu je možné do jedného vysielacieho multiplexu vložiť viac televíznych programov. Tento štandard vychádza zo štandardu DVB-T. Vydalo ho ko ...

                                               

Fax (zariadenie)

Fax alebo telefax je zariadenie používané na faksimile, teda na prenos kópií dokumentov pomocou bežnej telefónnej siete. Fax prenáša čiernobiele strany v rozlíšení 100 × 200 alebo 200 × 200 bodov na palec. Prenosová rýchlosť je 14.4 kilobitov za ...

                                               

Fax cez internet

Fax cez internet alebo fax2mail je služba ponúkajúca obdobné služby ako faxového prístroja, ale cez internet. Táto nová technológia nahradzuje stále viac fyzické faxové prístroje, ktoré sú velkými spotrebitelmi papieru a toneru. Táto služba má op ...

                                               

Flash-OFDM

Flash-OFDM je jeden z variantov mobilného širokopásmového internetového prístupu. Prvá plošná komerčná prevádzka siete Flash-OFDM bola spustená na Slovensku v októbri 2005, firmou T-Mobile. Technológia OFDM je univerzálna prenosová technika, ktor ...

                                               

Frekvenčný multiplex

Frekvenčný multiplex alebo kmitočtový multiplex, skr. FDM) je forma multiplexovania, pri ktorej sa jednotlivé signály spoločného fyzického média rozlišujú na základe frekvencie vĺn nesúcich informácie. Staršie telefónne spojenia používali FDM na ...

                                               

GSM-Railways

GSM-Railways je vlastná sieť Železníc slovenskej republiky, ktorú spustili začiatkom februára 2008 v pilotnej prevádzke. Využívaná bude predovšetkým na riadenie železničnej prevádzky, organizovanie dopravy, ale v ostrej prevádzke aj na núdzové za ...

                                               

High-Speed Downlink Packet Access

High-Speed Downlink Packet Access je protokol mobilnej telefónie označovaný tiež ako technológia 3.5G – triapoltá generácia. Objavil sa v Release 5 štandardu UMTS. HSDPA je dostupné ako pre UMTS FDD tak pre UMTS TDD. HSDPA podstatne zvyšuje preno ...

                                               

Home Location Register

Home Location Register alebo HLR je centrálna databáza, ktorá obsahuje detaily o každom účastníkovi používajúcom mobilný telefón, ktorý je autorizovaný používať siete GSM a/alebo UMTS, známe tiež ako siete 2G, 2.5G a 3G, prípadne siete 900/1800 M ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →