ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 50                                               

Metóda psychológie

Metóda psychológie tvrdí, že v blízkej budúcnosti nemožno v rámci psychológie očakávať výraznejší rozvoj metód. Dá sa tak usudzovať aj z toho, že psychológia vlastne nemá samostatné metódy, jej metódy pozostávajú skôr z aplikácie princípov platný ...

                                               

Moc (ovládanie)

Moc je schopnosť dosiahnuť požadovaný výsledok, a to takmer za všetkých okolností, napr. aj navzdory opozícii. Moc je neoddiskutovatelnou skutočnosťou, možno jej porozumieť ako takej, zriedkakedy existuje bez toho, že by bola vykonávaná. Príklady ...

                                               

Motivačná teória

Motivačná teória alebo teória motivácie je jedna z teórií majúcich za ciel opísať a vysvetliť vytvorenie, udržanie a zrušenie správania a pochopiť smer, intenzitu a trvalosť správania.

                                               

Nadanie

Nadanie môže byť: v širšom zmysle: súbor vlôh ako predpoklad úspešného rozvíjania schopností; súhrn predpokladov človeka na produktivitu jeho činnosti v užšom zmysle synonymum: talent: súbor schopností umožňujúcich originálne/nadpriemerné výkony, ...

                                               

Nálada

Nálada je relatívne dlhotrvajúci, stály psychický stav s priemernou alebo slabou intenzitou, ktorý tvorí kladné alebo záporné emočné pozadie psychiky indivídua. Na rozdiel od situačných emócií a afektov nálada nie je emočnou reakciou na bezprostr ...

                                               

Námesačníctvo

Námesačníctvo alebo somnambulizmus alebo lunatizmus je porucha spánku, prejavujúca sa ako forma zložitého nevedomého správania, ktoré je zdanlivo cielavedomé a nastáva pri prechode zo spánku do stavu podobného hypnóze. Námesačnosť, okrem názvu, n ...

                                               

Napätie (psychológia)

Napätie alebo tenzia je nepríjemný emocionálny stav vyskytujúci sa v situácii konfliktu, stresu, frustrácie, ohrozenia alebo strachu. Toto napätie jedinca buď ochromuje, alebo aktivizuje k jeho odstráneniu. Napätie možno odstrániť napr. relaxáciou.

                                               

Napodobovanie

Napodobovanie alebo napodobňovanie alebo imitovanie alebo expresívne opičenie sa je vedomé alebo nevedomé opakovanie správania, ktoré jedinec pozoruje pri iných jedincoch. Napodobovanie pramení z napodobovacieho pudu ako vrodenej potreby a schopn ...

                                               

Naučená bezmocnosť

Naučená bezmocnosť je pojem, ktorý vytvoril študent Pensylvánskej univerzity Martin E. P. Seligman roku 1975, na základe sledovania pokusov so zvieratami. Pokusné zviera, ktoré sa naučí, že nemôže kontrolovať averzívny podnet – vyhnutie sa elektr ...

                                               

Názornosť

Názornosť je prístupnosť zmyslovému vnímaniu, obraznosť, lahká pochopitelnosť. Pri uplatňovanie zásady názornosti sa využívaji didaktické prostriedky - predovšetkým ide o predmety slúžiaci ako učebná pomôcka pri názoronom vyučovaní. Zásada názorn ...

                                               

Nebezpečné prenasledovanie

Nebezpečné prenasledovanie alebo stalking je patologické správanie jednotlivca resp. trestný čin, ktoré/-rý sa prejavuje abnormálnym záujmom o nejakú inú osobu, spojeným s jej prenasledovaním a obťažovaním. Prenasledovaná osoba je často verejne z ...

                                               

Nekrofília

Nekrofília alebo nekrománia je: sexuálny záujem o mŕtvoly, prípadne sexuálny styk s nimi. Je zaznamenaný už Herodotom pri opise starovekého Egypta u Ericha Fromma: protiklad k činorodému tvorivému prístupu k životu; uctievanie techniky v modernom ...

                                               

Neopsychoanalýza

Neopsychoanalýza je psychoanalýza, ktorá odmieta inštinktívne a biologické základy klasickej psychoanalýzy a hladá zdroj konfliktov v sociálnej sfére, v raných detských zážitkoch i v strete jedinec s požiadavkami kultúry. Väčšinou zostáva pri met ...

                                               

Nevedomie

Nevedomie je tá časť spomienok a zážitkov, ktorú si jednotlivec neuvedomuje. Je to neuvedomovaná oblasť psychického života. V roku 1846 zaviedol pojem "nevedomie" nemecký lekár, prírodovedec a filozof Carl Gustav Carus. Ako prvý s teóriou o neved ...

                                               

Nevedomosť (neznalosť)

Neznalosť znamená aj nepoznanie, pozri pod poznanie. Nevedomosť alebo neznalosť je nedostatok alebo neprítomnosť vedomostí. Na označenie absolútnej, hrubej nevedomosti, nevšímavosti alebo obmedzenosti sa používajú slová ignorancia, ignorácia aleb ...

                                               

Obranný mechanizmus

Obranný mechanizmus sú procesy eliminujúce deštruktívne účinky, podla psychológie ide o procesy odstraňovania úzkosti a ohrozenia, ktorých zmyslom je zachovať celistvosť a neporušenosť ega. Obranný mechanizmus je sebazáchovný prostriedok obsiahnu ...

                                               

Odvážnosť

Odvážnosť, statočnosť, alebo guráž je pevná a stabilná vôla splniť si svoju poznanú osobnú povinnosť vždy a aj napriek velkým prekážkam, a teda nevzdať sa sledovania svojho posledného ciela vytrvať pri poznanom dobre aj v nebezpečenstvách a ťažko ...

                                               

Ochabnutosť

Ochabnutosť je vysilenosť, unavenosť, ustatosť, vyčerpanosť, malátnosť, skleslosť, chabosť. W. Wieck píše: Obraciam sa proti mužskej ochabnutosti pred ženou, proti tejto ochabnutosti, ktorá je niečím spoločensky velmi nezdravým. Ženy sa trápia s ...

                                               

Oidipov komplex

Oidipov komplex alebo oidipovský komplex je významový útvar tvorený súhrnom zážitkov a citov vzťahujúcich sa na milostné postoje voči rodičom. Ide o túžbu chlapca po telesnej matkinej láske a nenávisť voči konkurentovi otcovi s úmyslom sa ho zbav ...

                                               

Oportunizmus

Oportunizmus je pasívne, bezzásadové prispôsobovanie sa okolnostiam, nedodržanie zásad v prospech okamžitých výhod, prospechárstvo, ústupčivosť. Človek, ktorý sa takto správa, sa nazýva oportunista.

                                               

Pamäť (psychológia)

Pamäť je psychický proces a/alebo rozumová schopnosť a/alebo výsledok uchovávania a opätovného vybavovania informácií. Prídavné meno k slovu pamäť znie pamäťový alebo mnemonický. Pamäť je všeobecný predpoklad uchovania a ďalšieho spracovania minu ...

                                               

Paranoja

Paranoja je jedným z ťažkých druhov psychózy, vyznačujúci sa bludmi, chorobnými predstavami ohrozenia a stihomamom. Všeobecne je tento pojem používaný aj pre nadmerné obavy o svoju osobu, spojené napríklad s konšpiračnými teóriami. Paranoik je na ...

                                               

Pasivita (psychológia)

Pasivita je nečinnosť, trpnosť, opak aktivity. Neschopnosť jasne oznámiť svoje priania a potreby a zároveň rovnaká "bezbrannosť" voči požiadavkám druhých. Chýbanie istoty v konaní, trápenie sa nad vlastnou neschopnosťou primerane sa uplatniť. Nes ...

                                               

Pasívna agresia

Pasívne agresívne správanie je pasívna obštrukcia, vyhýbanie sa alebo pasívny vzdor v medziludských vzťahoch alebo aktivitách. Je to prenikavá osobnostná črta, ktorá sa prejavuje negatívnym postojom, popieraným vzdorom v medziludských alebo praco ...

                                               

Pocit

Pocit je psychický obsah, surová a elementárna danosť vyvolaná fyziologickým podnetom, pôsobiaca na nejaký vonkajší zmysel alebo vnútorný zmysel; kognitívny významový útvar, psychicky elementárny poznávací fenomén vznikajúci pri pociťovaní. Vedom ...

                                               

Podvedomie

Podvedomie sú všetky duševné obsahy, ktoré sú v danom okamihu mimo vedomia jedinca. Niektoré sa môžu stať vedomými, iné ako primitivne predstavy, fantázie a priania pociťované ako morálne neprijatelné, sa vedomými nemôžu stať. Tieto sa môžu stať ...

                                               

Polygraf (prístroj)

Polygraf je prístroj, ktorý zaznamenáva niekolko fyziologických veličín súčasne. Používa sa v lekárstve, v psychofyziologickom výskume a ako detektor lži o ňom pozri samostatný článok.

                                               

Porovnávanie

Porovnávanie alebo komparácia je vyhladávanie objektov alebo javov, ktoré majú spoločnú črtu alebo črty. Je to metóda zisťovania zhodných alebo rozdielnych vlastností pozorovaných entít. Je to jedna zo základných myšlienkových operácií. Darwina v ...

                                               

Potlačenie (psychológia)

Potlačenie alebo supresia je obranný mechanizmus spočívajúci v úmyselnom sebaovládaní tak, že človek ovláda svoje impulzy a želania alebo dočasne odsunie nepríjemné spomienky, keď sa potrebuje sústrediť na niečo iné. Na rozdiel od vytesnenia ide ...

                                               

Potreba (ekonómia)

Potreba je uvedomený alebo neuvedomený nedostatok uspokojenia. Iná definícia znie: chcenie prostriedku na nejaký účel. Podla Milana Kovačku je potreba spojenie účelu a prostriedku vôlou subjektu. Napríklad na ukojenie hladu účel jeme chlieb prost ...

                                               

Povera

Povera je viera, že niektoré javy a udalosti sú prejavom nadprirodzených síl alebo znamením buducnosti; predsudok, vžitý názor bez rozumového zdôvodnenia. Vznik poverčivého správania vysvetluje Skinnerov pokus s holubmi.

                                               

Pôrodná trauma

Pôrodná trauma je podla Otta Ranka protrahovaná vyvrhnutosť z pohodlia maternice do nepriatelského, zmyslovo studeného sveta, do prostredia sterilných pôrodníc; predpoklad, že tu tkvie príčina väčšiny neskorších neuróz. Za podobnú traumu sa považ ...

                                               

Predstava

Predstava je psychický obsah, názorný významový útvar, ktorý predo mnou v duchu vystupuje ako predmet môjho myslenia, cítenia, chcenia, mojej obrazotvornej činnosti alebo ako sen či ako prv vnímaný predmet alebo proces vonkajšieho sveta po odpadn ...

                                               

Presvedčenie

Presvedčenie je postoj človeka založený na viere, že určitý súbor informácií a názorov je pravdivý a správny a človek je pripravený podla toho konať. Immanuel Kant chápe presvedčenie v duchu Rousseaua ako inštinkt. Presvedčenie je podla Ch. S. Pe ...

                                               

Prežívanie (psychológia)

Prežívanie je jedna zo základných dimenzií psychiky - ucelený, nepretržitý prúd fenoménov. Pojem prežívania je ústredný psychologický pojem. Prežívanie spočíva v tom, že subjekt má určité obsahy vedomia, city a snahy. Prežívanie je súborom, prúdo ...

                                               

Proaktivita

Proaktivita je spôsob konania, keď odpoveď na vonkajší alebo vnútorný podnet je výsledkom slobodnej a vedomej volby, ktorá je spojená s prebratím iniciatívy a prijatím zodpovednosti za ňu za jej následky. Proaktivita je opak reaktivity, keď odpov ...

                                               

Problémová oblasť

Problémová oblasť je množina všetkých problémov istej oblasti činnosti, ktorých sa hodláme teoreticky alebo prakticky zmocniť, napr. trasformovať ich do podoby riešitelnosti pomocou expertného systému.

                                               

Projekcia (psychológia)

Projekcia je v psychológii obranný mechanizmus pri ktorom sa ludské ego chráni proti neuvedomovaným impulzom či charakteristikám popieraním ich existencie v sebe samom, zatial čo ich prisudzuje iným. Napríklad osoba, ktorá je často hrubá, môže ča ...

                                               

Prokrastinácia

Prokrastinácia je označenie pre chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr. Treba však podotknúť, že ide o psychickú záležitosť, na rozdiel od lenivosti, ktorá je fyzická. Ide o problém napr. vysokoškolákov v nemčine tzv. Studentensyndrom a ďa ...

                                               

Psychedelický zážitok

Psychedelický zážitok je zážitok vyvolaný halucinogénmi, napr. meskalínom, LSD atď., a vyznačujúci sa zrýchleným myslením, bohatou predstavivosťou, nadmierou fantázie, extázou, ale aj nepríjemnými úzkostnými alebo desuplnými stavmi, a to podla os ...

                                               

Psychická realita

Psychická realita alebo psychické je pôvodne u S. Freuda označenie pre nevedomé obsahy s dôrazom jednak na ich reálnu existenciu a jednak na tú vlastnosť nevedomých predstáv, že odkazujú na reálne udalosti vonkajšieho sveta aj vtedy, ak boli pôvo ...

                                               

Psychická vlastnosť

Psychická vlastnosť je stabilný prejav psychiky indivídua, jeho ustálenie a opakovatelnosť v štruktúre osobnosti indivídua. Poznávanie psychických vlastností človeka sa uskutočňuje napr. v psychodiagnostike. Psychická vlastnosť je fixácia všeobec ...

                                               

Psychický proces

Psychický proces je psychický jav, ktorý sa v určitom časovom intervale mení. Všetky psychické procesy prebiehajú ako komplexy, takže sa nikdy nevyskytujú izolovane.

                                               

Psychoanalýza

Psychoanalýza je smer psychológie 20. storočia založený S. Freudom. Psychoanalýza vychádza z teórie neuróz a metódy ich liečenia: predpokladá nevedomé motívy pri vzniku neuróz a v ludskom konaní vôbec. Odhalovanie týchto motívov sa uskutočňuje vý ...

                                               

Psychohygiena

Psychohygiena alebo duševná hygiena, mentálna hygiena je náuka o tom, ako upevňovať duševné zdravie, psychickú pohodu a mentálnu výkonnosť a zvyšovať odolnosť voči škodlivým vplyvom. Psychohygiena môže byť: Interdisciplinárny odbor, zaoberajúci s ...

                                               

Psychológia osobnosti

Psychológia osobnosti je termín, ktorý sa zaoberá psychologickými, sociálnymi a biologickými vplyvmi na osobnosť človeka. Osobnosť je potom často vyjadrovaná variabilitou a integritou duševného diania. Neexistuje jednotná definícia psychológie os ...

                                               

Psychologizmus

Psychologizmus je redukovanie na psychológiu alebo jej vyhlasovanie za základ. V logike znamená psychologizmus nahradzovanie logických postupov psychologickými. Psychologizmus tu vzišiel z pôdy asociatívnej psychológie: nevyhnutnosť logických zák ...

                                               

Psychopatológia

Psychopatológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá príčinami, prejavmi a mechanizmami psychických porúch a chorôb. Na rozdiel od psychiatrie, neskúma ich fyziologickú ani terapeutickú stránku. Zaoberá sa otázkami normality a abnormality kvantitatív ...

                                               

Pud (psychológia)

Pud je vrodené nutkanie. Biologicky podmienená dispozícia, súčasť psychofyziologickej dynamiky. Pud je prameňom priania. Pud je nejasný, neuvedomuje si svoj cielový predmet.

                                               

Regresia (psychológia)

Regresia je v psychológii únik z napätej situácie pri nedosahovaní ciela alebo neuspokojovaní potreby k vývojovo neprimeranému, primitívnemu správaniu, alebo únik do minulosti, k spomienkam. Niektorí jedninci podlahnú regresii pod vplyvom velkého ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →