ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46                                               

ESO Hotel

ESO Hotel v púšti Atacama v Čile od architektonickej kancelárie Auer+Weber je vo svojej podstate pozoruhodným projektom. Pojem hotel nie je úplne presný, pretože budova neslúži verejnosti, ale vedcom a astronómom, ktorí tu pracujú s jedným z najv ...

                                               

Hotelová akadémia

Hotelová akadémia je vzdelávacia inštitúcia, ktorej hlavným študijným zámerom je pripraviť odborníkov, ktorí by mali teoretické vedomosti, praktické zručnosti a návyky v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového str ...

                                               

Akatist

Akatist alebo akafist je ďakovno-oslavnou bohoslužbou v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Počas jeho modlitby sa nesedí, ale ako vyjadrenie radosti a vďačnosti sa celý čas stojí. Akatist sa spravidla skladá z 13 kondakov a 13 ikosov. Najzná ...

                                               

Aleluja (omša)

Aleluja je časť rímskokatolíckej omše. Nasleduje po graduále a predcháza čítaniu evanjelia. Skladá sa z refrénu na slovo aleluja a z verša, ktorým nasleduje opakovanie refrénu. Sólista spieva aleluja, ktoré zbor opakuje a pokračuje jubilom - dlho ...

                                               

Anafora (liturgia)

Anafora je nosná časť liturgie verných a jedna z najstarších častí eucharistickej liturgie. V západnom obrade sa nazýva aj eucharistický alebo omšový kánon. V byzantskom obrade sa začína zvolaním Stojme dôstojne a v bázni, pozorne vnímajme, aby s ...

                                               

Apoštolár

Apoštolár alebo Apoštol je bohoslužobná kniha v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorá obsahuje liturgické čítania zo Skutkov svätých apoštolov a listov svätých apoštolov. V byzantskom obrade sa Zjavenie svätého apoštola Jána na bohoslužbá ...

                                               

Book of Common Prayer

Book of Common Prayer je skrátený názov viacerých vydaní liturgickej knihy anglikánskej cirkvi v Anglicku a niektorých pridružených anglikánskych cirkví. Kniha bola najkomplikovanejšia a najdirektívnejšia liturgia, akú používala akákolvek nekatol ...

                                               

Božská liturgia

Božská liturgia alebo svätá božská liturgia či jednoducho liturgia je u gréckokatolíkov a pravoslávnych spoločné označenie pre eucharistickú bohoslužbu. Svätá božská liturgia môže byť liturgia svätého Jána Zlatoústeho, liturgia svätého Bazila Vel ...

                                               

Časoslov

Časoslov alebo zriedkavo horologion alebo horológium je bohoslužobná kniha v byzantskom obrade, ktorá obsahuje stále časti denného okruhu bohoslužieb. Pod pojmom časoslov sa často myslí aj samotná modlitba bohoslužieb denného okruhu. Časoslov den ...

                                               

Deviata hodinka

Deviata hodinka je oficiálna modlitba cirkví byzantského obradu, ktorá sa modlí okolo pätnástej hodiny popoludní. Jej základná štruktúra je nasledujúca: zvyčajný začiatok, žalmy 83, 84, 85, tropáre, Pre svoje meno…, Trojsvätá pieseň až po Otče ná ...

                                               

Doxológia

Doxológia je velebenie výsostnej božej moci. Takým je napríklad takzvaná velká doxológia Sláva na výsostiach Bohu na zemi pokoj luďom dobrej vôle. Najznámejšou doxológiou je modlitba Sláva Otcu i Synu. Doxológia sa časom stala organickou súčasťou ...

                                               

Eucharistická adorácia

Eucharistická adorácia je jedným z prejavov úcty k Ježišovi Kristovi prítomnému v premenenej hostii. Táto činnosť sa môže praktizovať vtedy, keď je Najsvätejšia Sviatosť vystavená k verejnej úcte v monštrancii, ale aj keď je zatvorená za dvierkam ...

                                               

Kadidlo

Kadidlo, v pravoslávii sa mimo všeobecného výrazu кадило používa skôr výraz ладан, novogr. λήδανον, či λάδανον) je vonná živica, ktorá sa pripravuje z tzv. glejoživice. Získava sa z kmeňa kadidlovníka, používa v kombinácii s myrhou a balzamom a p ...

                                               

Katisma

Katisma alebo kafizma je časť Žaltára pozostávajúca z niekolkých žalmov a používaná v cirkvách byzantského obradu. Názov je odvodený od gréckeho καθίζειν, pretože počas čítania katismy sa môže sedieť. Celý Žaltár je rozdelený na 20 katisiem. Tie ...

                                               

Kondak

Kondak alebo kondák je jeden z druhov bohoslužobných hymnov v byzantskom obrade. Šlo o prvú byzantskú básnickú formu. Ide o poetickú homíliu alebo kázeň, ktorá sa skladá z 18 až 30 strof. Sú spievané a riadia sa štruktúrnym vzorom stanoveným prvo ...

                                               

Krížová cesta

Krížová cesta je starobylá a stále používaná modlitba rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjíma o utrpení Ježiša Krista obvykle konkretizovanom v jednotlivých zastaveniach Jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota po Via Dol ...

                                               

Liturgia hodín

Liturgia hodín alebo posvätné ofícium je oficiálna denná modlitba hlavne rímskokatolíckej cirkvi konaná v určených hodinách dňa ustáleným spôsobom individuálne alebo spoločne. Je obsiahnutá v rovnomennej knihe vydanej v roku 1971. Denná modlitba ...

                                               

Liturgia svätého Bazila Velkého

Svätá božská liturgia nášho otca svätého Bazila Velkého je liturgiou gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Slávi sa 10 ráz do roka. Jej štruktúra je zhodná s liturgiou svätého Jána Zlatoústeho, od ktorej sa odlišuje najmä svojou anaforou, ktorá ...

                                               

Liturgia svätého Jána Zlatoústeho

Svätá božská liturgia nášho otca svätého Jána Zlatoústeho je najčastejšie slávenou liturgiou v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Slávi sa väčšinu dní roka – okrem aliturgických dní a ďalších 10 dní, kedy je predpísané sláviť liturgiu svätéh ...

                                               

Liturgia vopredposvätených darov

Liturgia vopredposvätených darov alebo liturgia vopred posvätených darov alebo svätá služba vopredposvätených darov, csl. Лїтургі́я преждеосвяще́нныхъ даро́въ) je špeciálna pôstna bohoslužba v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Slávi sa spra ...

                                               

Liturgický spevník

Liturgický spevník je v Rímskokatolíckej cirkvi znotovaný spevník. Obsahuje spevy, ktoré sa používajú pri liturgii. Liturgický spevník je v podstate trojdielny, zhotovovaný vo formáte "na ležato". Pri omši ho využívajú najmä organisti, kantori a ...

                                               

Miništrant

Miništrant je svetský služobník, ktorý pomáha kňazom počas bohoslužby. Pojem sa používa najmä v rámci rímskokatolíckej cirkvi, obdobná funkcia však existuje aj v niektorých evanjelických a starokatolíckych cirkvách a tiež v Spoločenstve kresťanov.

                                               

Monštrancia

Monštrancia alebo ostenzórium je strieborná pozlátená nádoba alebo nádoba z ušlachtilého kovu, užívaná od stredoveku v rímsko-katolíckej liturgii na verejné vystavenie Oltárnej sviatosti.

                                               

Omša (bohoslužba)

Omša alebo svätá omša alebo slávenie eucharistie je eucharistická bohoslužba v latinskej cirkvi a v cirkvách, ktoré sa od nej oddelili. Názov omša lat.: missa – rozpustenie, rozchod pochádza zo záverečnej formuly, ktorou kňaz prepúšťa zhromaždeni ...

                                               

Paškál

Paškál je vysoká velkonočná svieca. Paškál je zapalovaný pri velkonočnej vigílii v cirkvách západnej liturgickej tradície a symbolizuje vzkrieseného Krista, ktorého svetlo podla kresťanskej náuky rozráža temnoty smrti. Velkonočná sviečka sa zapal ...

                                               

Polnočnica

Polnočnica je oficiálna modlitba v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorá sa slúži o polnoci alebo počas noci. Je súčasťou denného okruhu bohoslužieb. Niekedy sa slúži tesne pred utierňou.

                                               

Povečerie

Povečerie je oficiálna modlitba cirkví byzantského obradu, ktorá nasleduje po večierni. Povečerie môže byť malé a velké. Medzi veriacimi byzantského obradu na Slovensku je najznámejšie povečerie, ktoré sa slúži v predvečer sviatku Narodenia Pána ...

                                               

Prestol (oltár)

Pôvodný význam slovanského výrazu prestol Престо́л je trón, stolec, obetný stôl. V gréckych chrámoch sa nazýva Αγία Τράπεζα / Agía Trápeza - "Svätá Trapéza" trapéza = jedáleň, jedálenský stôl.

                                               

Prvá hodinka

Prvá hodinka je oficiálna modlitba cirkví byzantského obradu, ktorá sa modlí okolo šiestej hodiny ráno. Jej základná štruktúra je nasledujúca: zvyčajný začiatok, žalmy 5, 89, 100, tropáre, Riaď moje kroky., Trojsvätá pieseň až po Otče náš, kondák ...

                                               

Simeonov chválospev

Simeonov chválospev je tradičná kresťanská modlitba prevzatá priamo z Nového zákona. Tento chválospev, ktorý má dôležitú úlohu v liturgii hodín na sviatok Obetovania Pána, sa objavuje v evanjeliu podla Lukáša.

                                               

Slávnostná omša

Slávnostná omša ; lat. missa solemnis) je v niektorých cirkvách, hlavne Rímskokatolíckej, označenie omše slávenej zvláštnym slávnostným spôsobom, pričom je zvyčajne prítomných viacej kňazov, liturgické texty sa spievajú a používa sa kadidlo. Obvy ...

                                               

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania alebo sväté tajomstvo myropomazania alebo sviatosť Zoslania Ducha Svätého, ludovo nazývaná birmovka, je sviatosť, počas ktorej podla náuky katolíckej cirkvi zostupuje na adeptov prijatia Duch Svätý. Birmovanie je jednou zo sie ...

                                               

Šiesta hodinka

Šiesta hodinka je oficiálna modlitba cirkví byzantského obradu, ktorá sa modlí okolo dvanástej hodiny napoludnie. Jej základná štruktúra je nasledujúca: zvyčajný začiatok, žalmy 53, 54, 90, tropáre, Pane príď nám…, Trojsvätá pieseň až po Otče náš ...

                                               

Te Deum laudamus

Te Deum laudamus, často skrátene Te Deum alebo slov. Teba Bože chválime, v minulosti aj Teba Boha chválime je začiatok latinského chválospevu, ktorý dal názov celej skladbe. Chválospev zložil svätý Ambrosius Milánsky, biskup v Miláne v Taliansku. ...

                                               

Tretia hodinka

Tretia hodinka je oficiálna modlitba cirkví byzantského obradu, ktorá sa modlí okolo deviatej hodiny dopoludnia. Jej základná štruktúra je nasledujúca: zvyčajný začiatok, žalmy 16, 24, 50, tropáre, Nech je velebený…, Trojsvätá pieseň až po Otče n ...

                                               

Trioď

Trioď alebo Triodion alebo Trioda je liturgická kniha v cirkvách byzantského obradu, ktorá obsahuje menlivé časti bohoslužieb na obdobie Velkého pôstu na obdobie Päťdesiatnice – 50 dní po Pasche. Názov je odvodený od toho, že väčšina kánonov v tr ...

                                               

Typikon

Typikon je kniha, ktorá obsahuje bohoslužobné predpisy v cirkvách byzantského obradu. V monastieroch je typikon aj zbierkou pravidiel života danej komunity. Medzi známe typikony patria napríklad studitský, jeruzalemský a pod.

                                               

Večiereň

Večiereň λυχνικόν - lychnikon; csl. вечéрнѧ) je oficiálnou večernou modlitbou v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Je súčasťou denného okruhu bohoslužieb. Večierňou sa v liturgickom chápaní začína deň a správne by sa mala začínať pri západe ...

                                               

Velké slávoslovie

Velké slávoslovie je bohoslužobný hymnus používaný v cirkvách byzantského obradu. Tento hymnus sa spieva na utierni. Jeho slovenské znenie je nasledujúce: Sláva Bohu na nebi a mier na zemi. * V luďoch dobrá vôla. Chválime ťa, velebíme ťa. * Klani ...

                                               

Meteorológia

Meteorológia je veda, ktorá sa zaoberá atmosférou. Študuje jej zloženie, stavbu, vlastnosti, javy a deje v nej prebiehajúce, napríklad počasie. Meteorológia je považovaná za časť fyziky, preto je často chápaná ako "fyzika atmosféry" a vyučuje sa ...

                                               

Absorpcia žiarenia (meteorológia)

Absorpcia žiarenia v meteorológii je pohlcovanie žiarivej energie dopadajúce na hmotné prostredie. Dochádza k nemu v atmosfére, vrchnej vrstve pôdy, vo vode a v poraste rastlín. V atmosfére má výberový charakter tzv. optické a rádiové okno, pričo ...

                                               

Advekcia

V meteorológii je advekcia obyčajne prenos tepla alebo vlhkosti prúdením vzduchu - prílev teplého, studeného, vlhkého či suchého vzduchu. Advekcia môže byť v prízemnej vrstve alebo vo vyšších hladinách atmosféry výšková.

                                               

Aerológia

Aerológia je meteorologický odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním fyzikálnych vlastností atmosféry, predovšetkým troposféry a k nej prilahlej časti stratosféry. Hlavným zdrojom údajov sú dáta získavané z meteorologických balónov a družíc. Pracovisko z ...

                                               

Arktický deň

Arktický deň je v meteorologickej terminológii deň, počas ktorého maximálna teplota vzduchu nepresiahne -10 °C. Príčinou arktických dní v strednej Európe býva obyčajne prúdenie arktického vzduchu z oblasti severného Uralu alebo severnej Škandináv ...

                                               

Atmosférický front

Atmosférický front je hranica oddelujúca dve vzduchové hmoty rozdielnych hustôt a je to základnou príčinou meteorologických javov. Na meteorologických mapách sú fronty znázornené použitím rôznych farebných čiar a symbolov, čo záleží na druhu fron ...

                                               

Atmosférický tlak

Atmosférický tlak je tlak, spôsobený atmosférou planéty Zem. Tento tlak je vyvolaný tiažou vzduchového stĺpca siahajúceho od nadmorskej výšky, v ktorej tlak meriame, až po hornú hranicu atmosféry. Atmosférický tlak je tlak masy vzduchu v atmosfér ...

                                               

Coriolisova sila

Coriolisova sila pôsobí iba na telesá, ktoré sa v rotujúcej vzťažnej sústave ktorá je neinerciálna pohybujú. Je daná vzťahom F → C = − 2 m ω → × v →. {\displaystyle {\vec {F}}_{C}=-2m\,{\vec {\omega }}\times {\vec {v}}.} Tu m je hmotnosť skúmanéh ...

                                               

Dúha

Dúha je optický úkaz vznikajúci v atmosfére Zeme. Vznik dúhy je spôsobený disperziou slnečného svetla prechádzajúceho kvapkou. Predpokladom pre vznik dúhy je prítomnosť vodných kvapiek v atmosfére a Slnka, ktorého svetlo cez kvapky môže prechádza ...

                                               

Dýzové prúdenie

Dýzové prúdenie alebo jetstream je prúdenie v atmosfére, charakteristické rýchlosťami vetra vyše 30 m.s -1 a smerujúce zo západu na východ. Priestor vymedzený izotachami, ktoré vymedzujú dýzové prúdenie má značne pretiahnutý sploštený tvar. Chara ...

                                               

El Niño

El Niňo je periodicky sa opakujúca odchýlka v systéme morského prúdenia v Tichom oceáne, keď sa výrazne zvyšuje prísun povrchovej teplej vody smerom zo západnej časti Tichého oceánu po západné pobrežie Južnej Ameriky. Názov pochádza zo španielske ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →