ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 396                                               

Memoizácia

V informatike pojem memoizácia označuje optimalizačnú techniku, používanú na urýchlenie počítačových programov ukladaním výsledkov volaní funkcií pre neskoršie použitie, takže pri rovnakých hodnotách sa funkcia nemusí znova volať. Memoizácia sa p ...

                                               

N-gram

N-gram je definovaný ako sled n po sebe idúcich položiek z danej sekvencie. Zo sémantického pohladu môže byť táto postupnosť buď postupnosťou hlások, slabík, písmen alebo slov. V praxi sa častejšie vyskytujú n-gramy ako sled slov. Sled dvoch po s ...

                                               

Náhodné číslo

Náhodné čísla tvoria postupnosť čísel, ktorej prvky sú hodnotami náhodnej veličiny pri náhodných pokusoch. Výskyt určitého čísla na určitej pozícii postupnosti je náhodný jav a nemožno ho s istotou predpovedať, možno iba určiť jeho pravdepodobnos ...

                                               

NP-úplný problém

NP-úplný problém je taký problém, ktorý patrí do triedy NP a lubovolný iný problém z triedy NP je naň polynomiálne redukovatelný. NP-úplné problémy v istom zmysle reprezentujú tie najťažšie problémy spomedzi triedy NP. Pokial by niekto našiel det ...

                                               

Objavovanie znalostí v databázach

Objavovanie znalostí v databázach je data mining a súvisiace prípravné a vyhodnocovacie procesy. Výška údajov zozbieraných v databázach dnes ďaleko presahuje naše schopnosti znižovať a analyzovať dáta bez používania automatických techník analýzy. ...

                                               

Osi súradnicového systému

Osi súradnicového systému sa riadia vypočítanými hodnotami, ktoré dovolujú softvéru správne prekryť rozdielne súradnicové systémy. Os je taká priamka prechádzajúca telesom alebo tvarom, ktorá spĺňa určité podmienky. Pomenovanie osí je ludská potr ...

                                               

Overovanie modelov

Overovanie modelov alebo model checking je automatizovaná metóda formálnej verifikácie paralelného systému s konečným počtom stavov. Kontroluje sa, či zadaný model vyhovuje špecifikácii. Model sa zadáva ako systém prechodov stavov, kde vrcholy sú ...

                                               

Premenná (informatika)

Premenná je logické pamäťové miesto so svojou hodnotou. V programovaní je premennou symbol, ktorý reprezentuje jednu konkrétnu hodnotu v jednom čase. V tom je rozdiel oproti chápaniu premenných v iných oblastiach, napríklad v určitých oblastiach ...

                                               

Problém čitatela-zapisovatela

V informatike, prvý a druhý problém čitatela-zapisovatela sú príklady všeobecných výpočtových problémov. Dva problémy zaoberajúce sa situáciami v ktorom mnoho vlákien musí pristupovať v rovnaký okamih do spoločnej zdielanej pamäti, niektoré čítan ...

                                               

Problém fajčiarov cigariet

Predpokladajme, že cigareta vyžaduje tri ingrediencie, aby mohla byť vyfajčená: Papier Zápalka Tabak Ďalej predpokladajme, že okolo stola sú traja ťažkí fajčiari, z ktorých každý má nekonečné zásoby jednej z troch ingrediencií – jeden fajčiar má ...

                                               

Problém obedujúcich filozofov

Problém obedujúcich filozofov je myšlienkový experiment, ktorý sa používa na overenie správnej činnosti správy procesov. Formuloval ho Edsger Dijkstra v roku 1965. Každý operačný systém má správu procesov, čo je vlastne algoritmus, ktorý riadi vz ...

                                               

Problém spiaceho holiča

V počítačovej vede je problém spiaceho holiča klasický medziprocesovo-komunikačný a synchronizačný problém, ktorý sa vyskytuje pri viacnásobných procesoch operačného systému. Problém spočíva v nasledujúcich 2 stavoch: udržať holiča v pracovnom st ...

                                               

Pseudonáhodné číslo

Pseudonáhodné číslo je číslo vygenerované generátorom zdanlivo náhodných čísel. Postupnosť vygenerovaných náhodných čísel je tvorená pomocou nejakej funkcie. x i + 1 = f x i {\displaystyle x_{i+1}\ =\ fx_{i}} Pri prvom obrátení sa na generátor ná ...

                                               

Redukcia (teoretická informatika)

Redukcia v zmysle teórie vypočítatelnosti je vyjadrenie problému v podobe inštancie iného problému. Pomocou redukcie sa definujú triedy zložitosti. Ak sa dá problém A redukovať na problém B, a B sa dá redukovať na A, hovoríme, že a B sú rovnako ť ...

                                               

Rozšírená realita

Rozšírená realita alebo zriedkavo obohatená realita je priamy alebo nepriamy pohlad na fyzicky skutočné prostredie, ktorého časti sú v digitálnej, väčšinou textovej alebo obrazovej forme obohatené o dodatočné informácie relevantné k objektu, na k ...

                                               

Runtime error

Runtime error alebo run time error je chyba spôsobená hardvérom alebo softvérom, ktorá bráni správnej funkcii programu. Pokial sa vyskytne behová chyba v priebehu činnosti programu, môže dôjsť ku strate informácii v práve používanom súbore. Môže ...

                                               

Spätná väzba (všeobecne)

Spätná väzba alebo feedback je: samotné takéto vracanie sa výstupu, a/alebo proces, ktorým je riadený alebo menený systém svojim/-ou výstupom alebo reakciou systémová väzba, pri ktorej sa časť výstupu niečoho vracia naspäť do vstupu najčastejšie ...

                                               

Systém manažérstva obsahu (všeobecne)

Systém manažérstva obsahu, skr. CMS, systém, ktorý manažuje, t.j. spravuje, archivuje a pod. a často aj pomáha zostavovať obsah a dáva tento obsah k dispozícii na prezentovanie, a to nie nevyhnutne len na web; "obsahom" sa myslí lubovolný elektro ...

                                               

Teória algoritmov

Teória algoritmov je oblasť matematiky, ktorá sa zaoberá matematickými modelmi algoritmov. Teória algoritmov sa začala systematicky rozpracúvať začiatkom 1936, keď Alonzo Church zostavil prvý matematický model algoritmu.

                                               

Umelá inteligencia

Umelá inteligencia alebo umelý intelekt je: skrátene teória umelej inteligencie simulovanie inteligentného riešenia problémov strojom zdanlivá, nepravá inteligencia, inteligencia ako keby, inteligencia napodobená vlastnosťami počítačových program ...

                                               

Unifikovaný signál

Pre prenos informácie v kybernetike, medzi jednotlivými časťami automatizovaného systému boli dohodou zavedené určité velkosti signálu tak, aby sa racionálne mohli vyrábať nákladnejšie členy automatizačného reťazca, ako sú regulátory, zapisovače ...

                                               

Vyhladávací jazyk

Vyhladávací jazyk alebo dopytovací jazyk je jazyk na manipuláciu s údajmi, ktorým môžu používatelia získavať údaje uložené v databáze. Je to používatelský jazyk, ktorý sa tvorí systémom príkazov a presne definovaným významom a pravidlami na ich v ...

                                               

Vyhodnocovacia stratégia

Vyhodnocovacia stratégia v programovacom jazyku je množina pravidiel, ktorá definuje spôsob vyhodnocovania výrazov. Typicky je dôraz kladený na funkcie a operátory – vyhodnocovacia stratégia definuje kedy a v akom poradí sú vyhodnocované argument ...

                                               

Výpočtová zložitosť

Výpočtová zložitosť alebo výpočtová náročnosť je pojem z teórie algoritmov, vyjadruje nakolko je výpočet podla zvoleného algoritmu zložitý. Výpočtovú zložitosť študuje teória zložitosti. Výpočtová zložitosť má dve základné miery: pamäťová zložito ...

                                               

Záchrana dát

V počítačovej terminológii záchrana dát znamená proces obnovy dát z poškodeného pamäťového média, keď dáta nemôžu byť prečítané normálnym spôsobom. Dáta sa zachraňujú väčšinou z interných alebo externých pevných diskov alebo logicky. Medzi typick ...

                                               

Matematika

Matematika = "milujúci poznanie" > μάθημα = "veda, poznanie") je väčšinou definovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru. Neformálne ju môžeme tiež nazvať štúdiom "diagramov a čísel". Z formálneho hladiska je matematika skúman ...

                                               

Abakus (počítacia tabulka)

Abakus je jednoduchá a historicky velmi stará mechanická pomôcka, takzvané počítadlo. V mnohých krajinách je bežne používané dodnes. U starovekých Egypťanov mala tvar dosky z vypálenej hliny, v ktorej boli vyryté zvislé žliabky. V nich sa posúval ...

                                               

Abscisa

Abscisa je pri zakreslovaní prvých dvoch rozmerov pravouhlej sústavy súradníc vodorovná os súradníc. V prípade karteziánskej sústavy súradníc je to os x, v prípade geodetickej sústavy súradníc je to os y. Opakom je ordináta.

                                               

Absolútna hodnota (reálne a komplexné číslo)

Absolútna hodnota reálneho čísla x je hodnota x s odstráneným znamienkom. Takže napríklad 3 je absolútnou hodnotou čísla 3, ale aj -3. V matematike sa absolútna hodnota zapisuje ako y = | x | {\displaystyle y=|x|}. V informatike a v matematike pr ...

                                               

Algebrické číslo

Komplexné číslo α sa nazýva algebrické číslo, ak existujú racionálne čísla a 0., a n ; a n ≠ 0 {\displaystyle a_{0}.,a_{n};a_{n}\neq 0} také, že α je koreň polynómu a 0 + a 1 x +. + a n x n {\displaystyle a_{0}+a_{1}x+.+a_{n}x^{n}}. Číslo, ktoré ...

                                               

Algoritmizácia

Algoritmizácia je utváranie, utvorenie algoritmov; zostavovanie, zostavenie algoritmov. Ak sa podarí algoritmizovať materiálne alebo duševné procesy, je to v mnohých ohladoch významné. Algoritmizácia duševných procesov je predpokladom toho, že ti ...

                                               

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika je oblasť matematiky zaoberajúca štúdiom matematických techník typicky používaných pri aplikácii matematiky v nematematických odboroch, prípadne samotným týmto použitím. Mnoho oblastí aplikovanej matematiky má teda silne int ...

                                               

Asymptota

Asymptota je priamka, ktorá opisuje správanie sa krivky. S narastajúcimi hodnotami súradníc sa vzdialenosť asymptoty a krivky zmenšuje. Prebieha tu limitný proces približovania sa hodnôt a vzdialeností asymptoty a krivky. Platí teda lim x → − ∞ − ...

                                               

Binomická rovnica

Binomickou rovnicou nazývame rovnicu v tvare x n − a = 0 {\displaystyle x^{n}-a=0} s komplexnou neznámou x {\displaystyle x}, číslo a {\displaystyle a} je taktiež komplexné číslo. Exponent neznámej x {\displaystyle x} je prirodzené číslo. Ide o t ...

                                               

Binomická veta

Binomická veta je dôležitá matematická veta, vďaka ktorej môžeme n -tú mocninu dvoch sčítancov rozložiť na výraz súčtov n+1 sčítancov. Veta vychádza z kombinatoriky.

                                               

Cauchyho postupnosť

Cauchyho postupnosť je postupnosť bodov daného metrického priestoru, ktorej prvky sú k sebe od určitého miesta lubovolne blízko. Každá konvergentná postupnosť je cauchyovská. Úplný metrický priestor sa definuje ako priestor, v ktorom je aj každá ...

                                               

Celé číslo

Celé čísla sa skladajú z prirodzených čísel, nuly a záporných čísel. Množina celých čísel sa v matematike väčšinou označuje Z, alebo Z {\displaystyle \mathbb {Z} }, podla Zahlen. Podobne ako prirodzené čísla, tvoria celé čísla nekonečnú, spočítat ...

                                               

Číslica

Číslica, alebo cifra, je znak používaný na zápis hodnoty čísla v danom rade v pozičnej číselnej sústave. V desiatkovej decimálnej sústave sa používajú číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na zápis čísiel v šestnástkovej hexadecimálnej sústave sa ...

                                               

Dedukcia

Dedukcia alebo odvodzovanie je proces postupných transformácií výrazov pomocou odvodzovacích pravidiel. Každé jednotlivé použitie odvodzovacieho pravidla na dané výrazy sa nazýva krokom dedukcie. Dedukcia je myšlienková operácia, ktorá z jednej a ...

                                               

Determinant (matematika)

Determinant matice A {\displaystyle \mathbf {A} } značíme v skrátenej forme, ktorá nešpecifikuje jej jednotlivé prvky a i j {\displaystyle \mathbf {a} _{ij}} nasledovným spôsobom: det A {\displaystyle \det \mathbf {A} } V prípade explicitného vyj ...

                                               

Diferenciálna geometria

Diferenciálna geometria je oblasť matematiky, ktorá využíva metódy diferenciálneho a integrálneho počtu, ako aj lineárnej a multilineárnej algebry na štúdium geometrických problémov. Začala sa vyvíjať na prelome osemnásteho a devätnásteho storoči ...

                                               

Diskrétna matematika

Diskrétna matematika je pomerne nový odbor matematiky, ktorý sa zaoberá diskrétnymi matematickými štruktúrami, teda takými, ktoré môžu byť charakterizované celými číslami a sú teda "počítatelné". Je to "opak" matematiky, ktorá sa zaoberá spojitým ...

                                               

Diskriminant (matematika)

Diskriminant prislúchajúci polynómu je číslo, ktoré je súčasťou riešenia, respektíve hladania koreňov polynómu. Diskriminantom sa zväčša myslí diskriminant kvadratickej rovnice. Diskriminanty polynómov vyšších rádov než kvadratických sú obtiažnej ...

                                               

Doplnok (množiny)

Komplement alebo doplnok podmnožiny A {\displaystyle A} základnej množiny U {\displaystyle U}, zväčša sa označuje symbolom A c {\displaystyle A^{c}}, je množina všetkých prvkov množiny U {\displaystyle U} ktoré nie sú prvkami množiny A {\displays ...

                                               

Dvojitý faktoriál

Dvojitý faktoriál je súčin celých čísel od určeného čísla až po jednotku, resp. dvojku, pričom sa vynechávajú párne, resp. nepárne činitele. Dvojitý faktoriál nejakého čísla označujeme číslom s dvoma výkričníkmi. Príklad: Dvojitý faktoriál čísla ...

                                               

Faktoriál

V matematike sa pojmom faktoriál prirodzeného čísla n {\displaystyle n} označuje súčin všetkých prirodzených čísel od n {\displaystyle n} po 1. Zapisuje sa n! {\displaystyle n!} a číta sa "n faktoriál". Napríklad: 5! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 = 120 {\d ...

                                               

Feynmanov bod

Feynmanov bod je rad šiestich deviatok za sebou, ktoré začínajú na 762. mieste desatinného rozvoja čísla π. Je pomenovaný po fyzikovi Richardovi Feynmanovi, ktorý na jednej prednáške prehlásil, že by si chcel číslice π zapamätať až do tohoto mies ...

                                               

Fieldsova medaila

Fieldsova medaila je cena udelovaná každé štyri roky dvom, trom alebo štyrom matematikom, ktorí majú menej ako štyridsať rokov. Medailu udeluje Medzinárodný kongres Medzinárodnej matematickej únie, ktorý sa koná raz za štyri roky. Cena bola založ ...

                                               

Fraktál

Fraktál je geometrický objekt vybudovaný pomocou rekurzie. Ide o "nepravidelný, fragmentovaný geometrický tvar, ktorý môže byť rozdelený na časti, z ktorých je každá aspoň približne podobná, zmenšená kópia celého geometrického tvaru". Táto vlastn ...

                                               

Gaussova krivka

Gaussova krivka velmi úzko súvisí s pojmom normálne rozdelenie pravdepodobnosti. Charakterizuje rozloženie výsledkov meraní vzhladom na referenčnú hodnotu. Je funkciou len dvoch premenných: priemeru a štandardnej odchýlky.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →