ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 394                                               

Biologická evolúcia

Biologická evolúcia alebo evolúcia je proces, tvoriaci základ teórie evolúcie, teda vývoj ako proces postupného rozdelovania druhov na viacero nových druhov v čase a priestore pri prechode z generácie na generáciu. Výsledkom tohto procesu je súča ...

                                               

Biomolekula

Biomolekuly sú chemické zlúčeniny vyskytujúce sa v živých organizmoch. Skladajú sa predovšetkým z uhlíka a vodíka. Ďalej v nich nájdeme aj dusík, kyslík, síru a fosfor. Ostatné prvky sa takisto môžu vyskytovať v biomolekulách, ale nie sú také čas ...

                                               

Biotechnológia

Biotechnológia je technológia založená na využívaní poznatkov z biológie, ktorá sa využíva v polnohospodárstve, potravinárskom priemysle a v medicíne. Ide najmä o využívanie mikroorganizmov. Existuje vela definícií. Definícia sformulovaná Spojený ...

                                               

Boj o život

Boj o život je pôsobenie organizmov proti tým faktorom neživej prírody a živej prirody, ktoré sú nevýhodné na ich život a rozmnožovanie. Ako dôsledok boja o život prežívajú a zanechávajú po sebe najpočetnejšie a najživotaschopnejšie potomstvo tie ...

                                               

Celulóza (organická látka)

Celulóza je rastlinný polysacharid, ktorý je súčasťou stien rastlinných buniek. Makromolekula celulózy obsahuje viac, ako 1000 stavebných jednotiek beta-D-glukopyranózy. Na rozdiel od škrobu a glykogénu je tu B-glykozidová väzba. Vzniká reťazec, ...

                                               

Cytológia

Cytológia je veda skúmajúca štruktúru a funkcie živých buniek, je súčasťou histológie. Bunka je najmenšia funkčná jednotka organizmu, ktorá sa podiela na stavbe tkanív. Medzi jej súčasťami je rovnovážny, ale dynamický vzťah, prejavujúci sa navono ...

                                               

Cytosól

Cytosól alebo základná plazma či matrix je gélovité vnútorné prostredie bunky javiace sa v elektrónovom mikroskope amorfne. Termín cytosól sa často zamieňa s termínom cytoplazma, ale ich význam je mierne odlišný: cytoplazma označuje celé vnútorné ...

                                               

Čelaď (taxonómia)

Čelaď alebo zriedkavo família je taxonomická kategória s vyššou úrovňou ako rod, ale s nižšou úrovňou ako rad. Odvodené jednotky sú nadčelaď, podčelaď a najnižšia – infračelaď. V slovenčine majú čelade koncovku -ovité, ako napr. mačkovité, existu ...

                                               

Druh (taxonómia)

Druh alebo species alebo spécia je taxonomická kategória s úrovňou nižšou ako rod a vyššou ako poddruh.

                                               

Embryológia

Embryológia je náuka o individuálnom vývoji organizmov od oplodnenia vajíčka až po životaschopného jedinca. Podla skúmaných objektov je embryológia rastlín, živočíchov a človeka. Jedným zo zakladatelov embryológie je Karl Ernst von Baer.

                                               

Endemit

Endemit je druh alebo iná systematická jednotka, ktorá sa vyskytuje len na špecifickom území a nikde inde. Do úvahy sa berie iba jeho prirodzený výskyt. Areály výskytu jednotlivých endemitov sú rozdielne. Niekedy ide o lokalitu s rozlohou iba nie ...

                                               

Evolučná teória (veda)

Evolučná teória alebo teória evolúcie je koncepcia vychádzajúca z predstavy preformácie všetkých vecí v kozmickom dianí. Idea vývoja v najširšom zmysle znamená, že určitý stav nejakej sústavy je potrební považovať za výsledok viac či menej dlhodo ...

                                               

Fotoperiodizmus

Fotoperiodizmus alebo fotoperiodicizmus je reakcia živého organizmu na dĺžku fotoperiódy v oblasti jeho rastu a vývoja. U rastlín zmena fotoperiódy vplýva na rôzne životné pochody rastlín. Samotné striedanie dňa a noci vplýva na predlžovanie inte ...

                                               

Fylogenéza

Fylogenéza sú na základe dedukcie vyvodené vývojové línie skupiny organizmov, vrátane rekonštrukcie spoločného predka a súhrnu všetkých vetvení jednotlivých vývojových vetiev v priebehu geologických období Zeme. Vyobrazenie fylogenézy sa nazýva f ...

                                               

Hlava (anatómia)

Hlava je predná časť tela živočíchov, zväčša pohyblivo oddelená od ostatného tela, centrum zmyslových orgánov, začína sa v nej tráviaca sústava a dýchacia sústava.

                                               

Hypotéza zriedkavej Zeme

Hypotéza zriedkavej Zeme hovorí, že objavenie sa a existencia foriem viacbunkového a inteligentného života je umožnená priaznivou kombináciou množstva rôznych astrofyzikálnych a geochemických podmienok a udalostí na Zemi a preto je velmi nepravde ...

                                               

Chemická evolúcia

Chemická evolúcia alebo chemoevolúcia alebo prebiotická evolúcia je proces vzniku makromolekúl a ich prvých interakcií, ako aj ich priamych predchodcov, ako predpoklad pre vznik života a pre biologickú evolúciu. Ako hranica medzi chemickou a biol ...

                                               

Jednobunkový organizmus

Jednobunkový organizmus je živý organizmus, ktorého telo je tvorené len jedinou bunkou. Tá vykonáva všetky jeho telesné funckie a zabezpečuje aj jeho rozmnožovanie. Podobný je pojem mikroorganizmus, synonymum Yanaizmus. Bunka tvoriaca telo jednob ...

                                               

Kutikula

Kutikula je vrstva takmer nepriepustná pre vodu a plyny pokrývajúca epidermu mnohých živočíchov a nadzemných orgánov rastlín. Jej zloženie a členenie je rôzne. V prípade niektorých jednoduchých živočíchov je to periderma elastický obal obsahujúci ...

                                               

Mäsožravosť

Mäsožravosť alebo karnivoria alebo karnivornosť je požieranie mäsitej potravy živočíchom alebo rastlinou. Príslušný živočích sa nazýva: mäsožravec, mäsožravý živočích, karnivor, karnivorný živočích, zoofág, zoofágny živočích ; príslušná rastlina ...

                                               

Mnohobunkový organizmus

Mnohobunkový organizmus je živý organizmus, ktorý sa skladá z viacerých, navzájom spolupracujúcich buniek. Tieto bunky spravidla nie sú všetky rovnaké, špecializujú sa na určité funkcie, a tak dávajú vznik tkanivám alebo pletivám, z ktorých sa vy ...

                                               

Morfológia (biológia)

Morfológia je vedný odbor biológie, ktorý sa zaoberá vonkajšou stavbou organizmov. Od fyziológie/anatómie sa teda odlišuje tým, že skúma tvar a nie funkciu. Vedec skúmajúci morfológiu sa nazýva morfológ. V minulosti bola morfológia spoločne s fyz ...

                                               

Organogenéza (embryogenéza)

Organogenéza je proces tvorby orgánov živočíchov zo zárodkových vrstiev. Je to súčasť embryogenézy u živočíchov. Nasleduje po gastrulácii, ktorá dala vzniknúť zárodkovým vrstvám. Existujú 3 zárodkové listy: endoderm, mezoderm a ektoderm. Podla po ...

                                               

Pach (vnem v biológii)

Pach je objektívna kvalita subjektívneho čuchového vnemu, ktorý vzniká pôsobením chemicky aktívnej zložky vnímanej látky na čuchový orgán človeka alebo vyššieho živočícha. Skôr hovorovo sa takto označuje aj vnímaná pachová látka. Výrazy aróma ale ...

                                               

Populácia (biológia)

Populácia je súbor jedincov jedného druhu všetkých vývinových stupňov, ktoré žijú v spoločnom ohraničenom priestore, jednotnom čase a ktoré sú vzájomne viazané predovšetkým reprodukčnými vzťahmi. Priestorové ohraničenie populácie môže byť: ekolog ...

                                               

Populácia (ekológia)

Medzi príslušníkmi identickej populácie biparentálne pohlavne sa rozmnožujúcej populácie dochádza teoreticky k neobmedzenej výmene genetickej informácie. Populácie sú vyčlenené v priestore a ohraničené ekologicky, ale niekedy priestor, ktorý popu ...

                                               

Potreba (biológia)

Potreba je v biológii stav organizmu, odrázajúci jeho objektívne nedostatky, ktorých odstránenie jestvuje mimo neho. Potreba sa vyznačuje predmetnosťou a dynamikou. Predmetnosť potreby spočiva v tom, že potreba je vždy potrebou niečoho, čo je mim ...

                                               

Priebežná rovnováha

Priebežná rovnováha je stav otvoreného systému, pri ktorom tok látok a energie do systému a zo systému, ako aj procesy vnútornej premeny sú zladené tak, že sa zachováva charakter a štruktúra systému. Pojem a teoria priebežnej rovnováhy sa vytvori ...

                                               

Rad (taxonómia)

Rad alebo zriedkavo ordo je taxonomická kategória s vyššou úrovňou než čelaď ale nižšou úrovňou ako trieda. Rozoznávajú sa viaceré odvodené jednotky – nadrad superordo, podrad subordo a najnižšia – infrarad infraordo. Napríklad: podrad jaštery Sa ...

                                               

Rod (taxonómia)

Rod alebo zriedkavo genus je taxonomická kategória pozostávajúca z jedného alebo viacerých príbuzných druhov. Napríklad moderný človek Homo sapiens a človek vzpriamený Homo erectus tvoria spolu s niekolkými ďalšími druhmi rod človek Homo. V tlači ...

                                               

Somatotyp

Biotyp, somatotyp alebo konštitučný typ je súhrn morfologických, prípadne morfologicko-fyziologických, u človeka aj morfologicko-psychických charakteristík jedinca, ktoré daný organizmus zaraďujú do určitej definovatelnej skupiny. Napríklad: širo ...

                                               

Stres (biológia)

Stres v biológii, najmä botanike, je zaťaženie organizmu mimoriadne nepriaznivými podmienkami okolitého prostredia, resp. stav organizmu, ktorý toto zaťaženie vyvoláva. Rastliny ako živé objekty reagujú na zmenu vonkajších podmienok. Samotný poje ...

                                               

Systém lovec-korisť

Dynamika tohto systému sa dá zjednodušene opísať sústavou dvoch diferenciálnych rovníc d x d t = A x − B x y, {\displaystyle {\frac {\mathrm {d} x}{\mathrm {d} t}}=Ax-Bxy,} d y d t = D x y − C y. {\displaystyle {\frac {\mathrm {d} y}{\mathrm {d} ...

                                               

Systém živých organizmov

Živé organizmy sa taxonomicky členia rôzne. Nasleduje prehlad najbežnejších delení, ako aj delenie používané v tejto Wikipédii.

                                               

Taxonómia (biológia)

Taxonómia v širšom zmysle je teoretická aj praktická klasifikácia živých organizmov do hierarchicky usporiadaných kategórií. Spadá sem identifikovanie a pomenovanie organizmov na základe ich vlastností a predpokladanie vzťahov druhov v priebehu e ...

                                               

Vodný potenciál

Vodný potenciál je rozdiel medzi chemickým potenciálom vody na danom mieste. Po zohladnení parciálneho mólového objemu vody je vodný potenciál daný vzorcom: vodný potenciál = μ v - μ ov/ v Pojem sa používa tak pri osmotických javoch, ako aj pri j ...

                                               

Všeobecná biológia

Všeobecná biológia je biologický výskum všeobecných vlastností živých sústav, napr. tvaru, funkcie, vývoja, fyzikálnych vlastností, dedičnosti ap. Všeobecná biológia zahŕňa poznatky všetkých biologických odborov. Zaoberá sa vývojom organizmov z i ...

                                               

Vývin (rast)

Vývin označuje v biológii spoločné pôsobenie rastu a vývoja. Keďže sa tieto dva procesy nedajú od seba oddeliť, používa sa ako ich súhrnné označenie. Zmeny, ktoré sa odohrali v organizme počas vývinu, sú ireverzibilné.

                                               

Vzájomné vzťahy medzi organizmami

Vzájomné vzťahy medzi organizmami sú biosystémy s partnerskými vzťahmi. Delia sa na: heterotypické vzťahy interspecifické vzťahy, čiže medzi viacerými druhmi homotypické vzťahy intraspecifické vzťahy, čiže v rámci jedného druhu

                                               

Živá bytosť

Živá bytosť je usporiadaná sústava, spravidla ostro ohraničená oproti vonkajšiemu prostrediu, ktorá je živá. Ak zdôrazňujeme, že ide o fyziologickú jednotku zloženú z orgánov a s charakteristickou interakciou orgánov, nazývame živú bytosť organiz ...

                                               

Živá fosília

Živé fosílie alebo žijúce skameneniny sú organizmy, ktoré vznikli pred mnohými miliónmi rokov a nevyhynuli, pričom počas evolúcie sa zmenili len málo alebo takmer vôbec. O niektorých druhoch sa pôvodne myslelo, že už dávno vyhynuli. Medzi živočíc ...

                                               

Živá hmota

Živá hmota alebo v niektorých kontextoch bioplazma je opak neživej hmoty, čiže hmota, ktorá má schopnosť samoorganizácie, ako aj zachovania a rozmnožovania stavu vyššieho poriadku. Vyskytuje sa prevažne v podobe buniek a má iné chemické zloženie ...

                                               

Živina

Živina je látka, ktorú organizmus potrebuje a prijíma pre svoju výživu a vývin. Napr. požívatiny. Základné živiny v potrave človeka sú tuky, cukry a bielkoviny. Základnými živinami rastlín sú kyslík, voda, oxid uhličitý, soli, stopové prvky.

                                               

Fyzika

Fyzika = "prirodzený" a φύσις = "príroda") je prírodná veda o transformáciách energia v časopriestore a o vlastnostiach jej foriem a prejavov, akými sú napríklad hmota, jej pohyb, náboj a tiež sila, ktorou hmota medzi sebou pôsobí. Predmetom fyzi ...

                                               

Absolútny priestor

Absolútny priestor bola predrelativistická fyzikálna predstava nezávislého priestoru, v ktorom prebiehajú všetky fyzikálne procesy. Bola prekonaná teóriou relativity.

                                               

Absorpcia (chémia)

Absorpcia v chémii je proces rozpúšťania či pohlcovania plynnej látky v kvapaline alebo pevnej látke, tzv. absorbente. Na rozdiel od adsorpcie, kde je účinný len povrch adsorbentu, je charakteristická tým, že sa rozpúšťaný plyn rozptýli rovnomern ...

                                               

Actio in distans

Actio in distans alebo actio ad distans alebo pôsobenie na dialku je výraz, ktorý znamená pôsobenie jednej veci na druhú bez sprostredkujúceho média. Výraz "actio" je v tejto súvislosti kategóriou aristotelovskej filozofie. Termín actio in distan ...

                                               

Antický atomizmus

Antický atomizmus alebo antická atomistika je najvýznamnejší materialistický smer antickej filozofie. Svet sa podla tohto učenia skladá z nekonečného množstva nepatrných, večných nedelitelných častíc – atómov, ktoré majú rôzne tvary a velkosť, po ...

                                               

Brownov pohyb

Brownov pohyb je neustály neusporiadaný chaotický pohyb častíc. Prvýkrát ho zaznamenal v roku 1827 botanik Robert Brown, ktorý pozoroval správanie pelových zrniečok v tuši. Pravú podstatu tohto javu objasnil v roku 1905 Albert Einstein. Vychádzal ...

                                               

Diamagnetizmus

Diamagnetizmus je forma magnetizmu, ktorá je len prejavom hmoty za prítomnosti nejakého vonkajšieho magnetického pola. Je to výsledok zmeny orbitálneho pohybu elektrónov. Aplikovanie magnetického pola vytvára magnetickú silu na pohybujúci sa elek ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →