ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 392                                               

Systémová analýza

Analýza systémová je metóda všeobecnej teórie systémov na exaktné a empiricko-intuitívne skúmanie základných vlastností a cielov jednoduchých systémov i zložitých systémov v rôznych oblastiach ludskej činnosti. Cielom systémovej analýzy je zlepši ...

                                               

Všeobecná teória systémov

Všeobecná teória systémov je teória skúmajúca základné vlastnosti a vzťahy systémov na základe ich vzájomnej izomorfie, resp. homomorfie, ako aj výber všeobecných kategórií a usporiadanie systémov do postupnosti. Matematickologickými prostriedkam ...

                                               

Teória chaosu

Teória chaosu je časť matematiky a fyziky, ktorá sa zaoberá systémami, ktorých dynamika za určitých podmienok citlivo závisí od začiatočných podmienok, takže ich správanie nie je dlhodobo predpovedatelné. Teória chaosu sa zaoberá chovaním istých ...

                                               

Lorenzov atraktor

Lorenzov atraktor, zavedený Edwardom Lorenzom v roku 1963, je nelineárny trojdimenzionálny deterministický dynamický systém odvodený zo zjednodušených rovníc vynútenej konvekcie v atmosfére. Pre istú množinu parametrov systém vykazuje chaotické s ...

                                               

Motýlí efekt

Motýlí efekt alebo efekt motýlieho krídla označuje velkú zmenu vývoja systému pri minimálnych zmenách začiatočných podmienok systému. Pojem sa používa na zdôraznenie citlivej závislosti vývoja systému od začiatočných podmienok, ktorých malé zmeny ...

                                               

Teória systémov

Teória systémov je súčasť vedného odboru zvaného systémová veda. Základy teórie systémov vypracoval Ludwig von Bertalanffy v rokoch 1949-1952. Teória systémov sa zameriava v prvom rade na štúdium všeobecných abstraktných systémov. Okrem toho zahŕ ...

                                               

Čierna skrinka (všeobecný pojem)

Čierna skrinka alebo čierna schránka je hmotný systém s vnútornou organizáciou, štruktúrou a správaním prvkov, o ktorých nemá pozorovatel nijaké informácie, ale má možnosť vplývať na celý systém cez jeho vstupy a registrovať jeho reakcie cez výst ...

                                               

Herman Kahn

Herman Kahn bol americkým futurológom a prognostikom, vojenským a nukleárnym stratégom, geostratégom, fyzikom a matematikom, systémovým teoretikom a politický vedcom. Je považovaný za jedného zo zakladatelov americkej futurológie. Do roku 1961 pô ...

                                               

Komplexný adaptívny systém

Komplexný adaptívny systém je definovaný ako množstvo interagujúcich častí, ktoré sa v čase vyvíjajú a adaptujú vo svojom prostredí. Interakcie majú charakter nepredvídatelnosti, pričom prepojenie týchto akcií tvorí systémové vzory. Hovoríme o ne ...

                                               

Rozhranie (interface)

Rozhranie je v širšom zmysle miesto interakcie dvoch systémov alebo častí systémov, v užšom zmysle sa definuje napríklad ako spoločná hranica dvoch funkčných jednotiek, definovaná funkčnými vlastnosťami, signálovými vlastnosťami alebo inými vhodn ...

                                               

Systémová dynamika

Systémová dynamika je technika modelovania fungovania zložitého systému navzájom sa ovplyvňujúcich procesov, ktorú vypracoval Jay Wright Forrester. Zmena fázových súradníc fázových premenných sa rovná rozdielu medzi kladnými a zápornými faktormi. ...

                                               

Vzťažná sústava

Vzťažná sústava alebo referenčná sústava je spôsob, ako pozorujeme pohyby a ďalšie deje v skúmanom systéme. Väčšinou ju realizujeme za pomoci vhodnej súradnicovej sústavy, ktorá je daná svojim začiatkom a osami. Volba vzťažnej sústavy nemá vplyv ...

                                               

Astronómia

Astronómia, čo etymologicky znamená "zákon hviezd," je veda o vesmíre, zaoberajúca sa vznikom, vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav. Zároveň skúma fyzikálne a chemické vlastnosti astronomi ...

                                               

Astronómia: 1000 najdôležitejších článkov

Toto je zatial neúplný zoznam 1000 najdôležitejších článkov z oblasti astronómie a kozmonautiky. O každom hesle by mal existovať aspoň krátky článok s 3 až 5 vetvami. Astronómia Amatérska astronómia Astronómia viditelného svetla Neutrínová astron ...

                                               

Ablácia (astronómia)

Ablácia je sublimácia, topenie, strhávanie častíc z povrchu telesa pohybujúceho sa vesmírnym priestorom pri prechode daným prostredím.

                                               

Absolútna hviezdna velkosť

Absolútna hviezdna velkosť alebo absolútna magnitúda je v astronómii pozorovaná hviezdna velkosť, ktorú by mal objekt, keby bol pozorovaný zo štandardizovanej vzdialenosti. Umožňuje porovnávať celkové jasnosti objektov bez ohladu na ich vzdialenosti.

                                               

Absolútna jasnosť kométy

Absolútna jasnosť kométy je taká jasnosť, akú by mala kométa pri vzdialenosti 1 AU od Zeme aj od Slnka. Je odvodená zo zdanlivej jasnosti za určitých teoretických predpokladov zmeny fotometrického exponentu.

                                               

Albedo

Albedo je miera odrazivosti telesa alebo jeho povrchu. Je to dôležitý pojem v klimatológii a astronómii, pričom presná definícia sa líši podla odboru.

                                               

Astrobiológia

Astrobiológia alebo bioastronómia alebo exobiológia alebo xenobiológia je interdisciplinárne odvetvie kombinujúce aspekty astronómie, biológie a geológie, pričom primárne je zamerané na štúdium pôvodu, rozširovania a evolúcie života na iných kozm ...

                                               

Astrofyzika

Astrofyzika je časťou astronómie, ktorá sa zaoberá fyzikou vo vesmíre, pokrýva fyzikálne vlastnosti nebeských objektov a aj ich správanie a vzájomné pôsobenie. Medzi objekty skúmané astrofyzikou patria galaxie, hviezdy, planéty, exoplanéty, medzi ...

                                               

Astrometria

Astrometria je oblasť astronómie, ktorý sa zaoberá meraním polôh a pohybov bodových zdrojov a teóriou vplyvov meniacich zdanlivú polohu objektov na oblohe. Predmetom astrometrie je aj teória meracích prístrojov používaných na určenie polôh hviezd ...

                                               

Astronomické súradnicové systémy

Astronomický systém súradníc je v astronómii systém určujúci polohu nebeských objektov: satelitov, planét, hviezd, galaxii atď. Systémy súradníc môžu určiť polohu objektu v trojrozmernom priestore alebo vykresliť len jeho smer na nebeskej sfére, ...

                                               

BOOMERanG

BOOMERanG bol experiment, ktorý meral žiarenie kozmického reliktného žiarenia časti oblohy v rámci troch suborbitálnych letov balónov. Je to prvý experiment, ktorý urobil vo vysokom rozlíšení velké snímky teplotných anizotropií reliktného žiareni ...

                                               

Červený posun

Červený posun je posun spektrálnych čiar smerom k červenému koncu spektra. Je to zníženie frekvencie elektromagnetického žiarenia svetla, rádiových vĺn, šíriaceho sa od galaxií,kvazarov a iných vzdialených objektov. Ide o to, že čiary viditelnej ...

                                               

Dopplerov jav

Dopplerov jav je zmena vlnovej dĺžky elektromagnetických alebo akustických vĺn vyvolaná relatívnym pohybom zdroja a pozorovatela. Názov získal podla rakúskeho fyzika Christiana Johanna Dopplera, ktorý jav opísal v roku 1842 v Prahe. Pre priblížen ...

                                               

Družica

Družica je astronomické teleso obiehajúce okolo centrálneho astronomického telesa. Rozlišuje sa: prirodzená družica, umelá družica. Prirodzená družica je prírodné astronomické teleso spravidla mesiac. Umelá družica je umelé kozmické teleso, objek ...

                                               

Družicová geodézia

Družicová geodézia alebo satelitná geodézia je meranie tvaru a rozmerov Zeme, polohy objektov na jej povrchu a tvaru gravitačného pola Zeme prostredníctvom družicových techník, čiže geodézia prostredníctvom satelitov. Tradičná astronomická geodéz ...

                                               

Elementy dráhy

Elementy dráhy sú súbor šiestich veličín a jedného časového údaju, ktoré jednoznačne definujú dráhu kozmického telesa v danom časovom okamihu kozmickým priestorom. Určenie elementov dráhy je hlavnou úlohou nebeskej mechaniky. V klasickej nebeskej ...

                                               

Epocha (astronómia)

V astronómii epocha označuje časový okamih, ku ktorému sú špecifikované astronomické súradnice alebo dráhové elementy. Je to časový okamih, na ktorý sa vzťahujú určité astronomické veličiny ako polohy hviezd, meniace sa v dôsledku ich vlastného p ...

                                               

Farebný index

Farebný index alebo Color Index, skratka CI je veličina pôvodne zavedená ako rozdiel medzi fotografickou a vizuálnou hviezdnou velkosťou. Všeobecne rozdiel medzi hviezdnymi velkosťami v dvoch rôznych spektrálnych oblastiach, a to medzi hviezdnou ...

                                               

Fázový uhol

Fázový uhol je v astronómii uhol medzi svetlom dopadajúcim na objekt a svetlom odrážajúcim sa od objektu smerom k pozorovatelovi. Pri pozorovaniach zo Zeme je to uhol Slnko – objekt – pozorovatel, ktorý je v podstate zhodný s uhlom Slnko – objekt ...

                                               

Fotometria (astronómia)

Fotometria je meranie množstva dopadajúceho svetla pomocou fotometra. Prijímačom svetla môže byť ludské oko, fotografická doska alebo fotoelektrický fotometer. Metóda vizuálnej fotometrie spočíva vo vizuálnom porovnávaní jasnosti skúmanej a porov ...

                                               

Gama astronómia

Gama astronómia alebo astronómia gama žiarenia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá štúdiom vesmíru prostredníctvom gama žiarenia. Predtým, ako bolo možné experimentálne zistiť prítomnosť gama žiarenia emitovaného z kozmických zdrojov, vedci ...

                                               

Gaussov rok

Gaussov rok je definovaný ako 365.2568983 dní. Zmienenú hodnotu vo svojich štúdiách dynamiky Slnečnej sústavy zaviedol Carl Friedrich Gauss ako dĺžku hviezdneho roku. Častica zanedbatelnej hmotnosti, ktorá obehne teleso hmotnosti jedného Slnka po ...

                                               

Gravitačný parameter

Gravitačný parameter, tiež štandardný gravitačný parameter je veličina udávajúca meradlo síly gravitačnej príťažlivosti určitého prirodzeného kozmického telesa. Velkosť gravitačného parametra μ sa rovná μ = G M {\displaystyle \mu =GM}, kde G {\di ...

                                               

Hawkingovo žiarenie

V roku 1971 Stephen Hawking dokázal, že sa celková plocha horizontu udalostí akejkolvek skupiny čiernych dier nikdy nezmenší. Toto tvrdenie sa príliš podobá druhému termodynamickému zákonu, pričom plocha hrá v tomto prípade úlohu entropie. Preto ...

                                               

Heliocentrická dráha

Heliocentrická dráha alebo cirkumsolárna dráha je obežná dráha okolo Slnka. V našej Slnečnej sústave majú všetky planéty, kométy a asteroidy takúto obežnú dráhu, ako aj umelé družice a vesmírny odpad. Mesiac, napríklad, nemá heliocentrickú obežnú ...

                                               

Hertzsprungov-Russellov diagram

V stelárnej astronómii Hertzsprungov-Russellov diagram zobrazuje matematický vzťah medzi absolútnou hviezdnou velkosťou, svietivosťou, hviezdnou klasifikáciou a povrchovou teplotou hviezdy. Bol navrhnutý približne v roku 1910 Ejnarom Hertzsprungo ...

                                               

Hubblov vesmírny ďalekohlad

Hubblov vesmírny ďalekohlad je ďalekohlad na obežnej dráhe okolo Zeme. Pretože je umiestnený mimo zemskej atmosféry, získava ostrejšie obrázky velmi slabých a matných objektov než ďalekohlady na zemskom povrchu. Na obežnú dráhu bol vynesený raket ...

                                               

Hubblov zákon

Hubblov zákon je zákon všeobecnej expanzie vesmíru, ktorý objavil Edwin Hubble v roku 1929. Podla Hubblovho zákona pozorovaná radiálna rýchlosť galaxií je priamo úmerná ich vzdialenosti od Zeme. Hubblov zákon sa vyjadruje matematicky Hubblovým vz ...

                                               

Hubblova konštanta

Hubblova konštanta je číselný odhad rýchlosti rozpínania sa vesmíru. 25. mája 1999 oznámil tím vedcov okolo Hubblovho teleskopu, že z pozorovania 18 galaxií do vzdialenosti 65 miliónov svetelných rokov, v ktorých objavili okolo 800 cefeíd slúžiac ...

                                               

Hubblovo hlboké pole

Hubblovo hlboké pole je fotografia s rozmerom 3 x 3 oblúkovej minúty vo Velkom voze, v ktorom Hubblov vesmírny ďalekohlad zaznamenal v roku 1995 na zloženej snímke 1500 galaxií v rôznom štádiu vývoja". Oblasť vzniku pola je bez slabých hviezd ale ...

                                               

Hvězdářská ročenka

Hvězdářská ročenka je astronomická ročenka vychádzajúca v Česku už takmer šesťdesiat rokov, od roku 1979 v dvoch zväzkoch. Prvý diel obsahuje efemeridové údaje – kalendárne údaje na príslušný rok, efemeridy Slnka a Mesiaca na každý deň roka, najd ...

                                               

Chronológia vesmíru

Chronológia vesmíru opisuje históriu a budúcnosť vesmíru podla kozmológie velkého tresku, prevažujúceho vedeckého modelu vzniku a vývoja vesmíru v priebehu času. Moment, v ktorom sa podla predpokladov začal vesmír rapídne rozpínať zo singularity ...

                                               

Chronologická tabulka kozmologických teórií

Toto je chronologický prehlad ludského porozumenia vesmíru počas viac ako 2 tisíc rokov. Moderné kozmologické myslenie sa mení spolu s vývojom vedeckej disciplíny nazývanej fyzikálna kozmológia.

                                               

Infračervená astronómia

Infračervená astronómia je odvetvie astronómie a astrofyziky, ktoré sa zaoberá pozorovaním objektov viditelných v infračervenom spektre. Viditelné svetlo je v rozsahu od 400 do 700 nm. Väčšie vlnové dĺžky ako 700 nm a kratšie ako mikrovlny sa naz ...

                                               

Institute of Space and Astronautical Science

Institute of Space and Astronautical Science bola jedna z troch japonských organizácií pre výskum vesmíru. Založená bola pri Tokijskej univerzite a zodpovedá za vývoj a prevádkovanie výskumných satelitov, mesačných a medziplanetárnych sond. 1. ok ...

                                               

J2000.0

Pojem epocha J2000.0 sa používa v astronómii a označuje aktuálne datovanie. Presne sa rovná Juliánskemu dňu 2451545.0 TT alebo 1. januáru 2000 12h TT. Je to ekvivalent 1. januára 2000 11:59:27.816 TAI alebo 1. januára 2000 11:58:55.816 UTC. Kvôli ...

                                               

Koincidencia (fyzika)

Koincidencia je výskyt dvoch udalostí súčasne a/alebo priestorový alebo časový súhlas dvoch značiek či signálov. Príklady: súčasný prechod častice cez dva alebo viaceré detektory, pričom sa impulz, ktorý vyvolali, registruje súčasne splynutie dvo ...

                                               

Konečný osud vesmíru

Konečný osud vesmíru je témou fyzikálnej kozmológie. Rôzne teórie predpokladajú rôzne smerovanie vesmíru a zahŕňajú aj konečné aj nekonečné trvanie. Hneď potom, ako teóriu Velkého tresku prijala väčšina vedcov, tak sa konečný osud vesmíru stal ko ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →