ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 339                                               

Zákaznícky marketing

Zákaznícky marketing prebieha v obchodoch a zameriava sa na usmernenie osoby, nakupujúcej v obchode, aby si zakúpila výrobok. Inými slovami, zákaznícky marketing sa zameriava na vytváranie nákupných rozhodnutí v obchode v tesnej blízkosti výrobku ...

                                               

Značka (marketing)

Značka alebo obchodná značka je meno, výraz, znak, symbol, dizajn alebo ich kombinácia, ktoré majú identifikovať tovar alebo služby jedného predávajúceho alebo skupiny predávajúcich a odlíšiť ich od tovaru a služieb konkurentov. Úlohou značky je ...

                                               

Životný cyklus výrobku

Životný cyklus výrobku sú vývojové etapy, ktorými prechádza produkt od zavedenia na trh až po svoj zánik. Obyčajne sa rozlišujú 4 etypy; každá etapa má svoje charakteristiky, čo sa týka ceny, dopytu a zisku. Vývojovými etapami sú: rast zavedenie ...

                                               

Absolútna výhoda (medzinárodný obchod)

Absolútna výhoda v medzinárodnom obchode je schopnosť štátu X exportovať určitý tovar efektívnejšie ako štát Y. Nie je však zárukou toho, že daný tovar štát X do štátu Y úspešne exportuje - štát Y môže mať ešte komparatívne výhody.

                                               

Obchodovanie s emisiami

Obchodovanie s emisiami je schválený obchodný mechanizmus, umožňujúci kontrolovanie znečistenia prostredníctvom ekonomických výhod s cielom postupne znižovať vyprodukované emisie. Na rozdiel od vydávania rôznych príkazov resp. zákazov, alebo rozd ...

                                               

Schválený hospodársky subjekt

Schválený hospodársky subjekt je definovaný ako bezpečná súčasť dodávatelského reťazca, ktorý sa v rámci svojej podnikatelskej činnosti zaoberá činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy. Na priznanie štatútu SHS musia byť splnené určité kri ...

                                               

Všeobecná dohoda o clách a obchode

Všeobecná dohoda o clách a obchode alebo GATT je multilaterálna medzinárodná zmluva a do vzniku WTO aj medzinárodná organizácia. Na konferencii v americkom Bretton-Wood bola v roku 1947 predstavená myšlienka vzniku nadnárodnej organizácie, ktorej ...

                                               

Smáralind

Smáralind je nákupné centrum v strede aglomerácie Greater Reykjavík Area na Islande. Je to jedno z najväčších islandských nákupných centier s viac ako osemdesiatimi obchodmi, reštauráciami a službami. Na troch podlažiach sa tu nachádza všetko od ...

                                               

Obchodný dom

Obchodný dom je subjekt, predovšetkým jeho predajná budova, ktorý uskutočňuje maloobchodný predaj. Z architektonického hladiska je to samostatný typologický druh, zaraďujúci sa do skupiny občianskych budov. Existujú dva základné druhy obchodných ...

                                               

Dum bytové kultury

DBK, v časoch socializmu Dum bytové kultury je obchodný dom v Prahe, neďaleko od stanice metra Budějovická. Je to relatívne velká stavba zo štvorcovým pôdorysom, celkovo má osem poschodí, no vyzerá zvonku ovela nižšia – jednotlivé poschodia totiž ...

                                               

Kaufhaus des Westens

Kaufhaus des Westens alebo skrátene KaDeWe je obchodný dom v Berlíne, v Nemecku. So svojimi 60 000 m² predajnej plochy je najväčším obchodným domom v Nemecku a zároveň i najväčším v kontinentálnej Európe. Na siedmich poschodiach ponúka najrozmani ...

                                               

Prior, obchodné domy

Prior je názov siete obchodných domov, ktorá vznikla v bývalom Česko-Slovensku. Prior na Kamennom námestí v Bratislave, otvorený 20. novembra 1968 sa stal prvým plnesortimentným obchodným domom v bývalom Československu. Potom značka Prior repreze ...

                                               

Medzinárodná obchodná komora

Medzinárodná obchodná komora je celosvetová medzinárodná obchodná komora. Je to organizácia, ktorá presadzuje a podporuje celosvetový obchod. Slúži ako zástanca svetového obchodu v globálnej ekonomike so záujmom o ekonomický rast, vytváranie prac ...

                                               

Kontajnerová loď

Kontajnerová loď je nákladná loď určená na prepravu kontajnerov ISO metódou zvanou kontajnerizácia. Je bežným prostriedkom komerčného intermodáleho prepravného systému. Kontajnery sa do lode umiestňujú pomocou portálových kontajnerových žeriavov ...

                                               

Tanker

Tanker je nákladná loď s vlastným pohonom, špeciálne skonštruovaná na prepravu tekutých nákladov a plynov, konkrétne surovej ropy, tzv. čistých nákladov, chemikálií, skvapalneného plynu alebo zemného plynu. Tankery patria medzi najrozšírenejšie a ...

                                               

Obchodné právo

Obchodné právo je osobitná časť súkromného práva; súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikatelov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikatelskej činnosti. Obchodné právo je súbor predpisov u ...

                                               

Akcia (cenný papier)

Akcia je druh cenného papiera, s ktorým sú spojené práva jeho majitela podielať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti tak, ako to určuje Obchodný zákonník a stanovy akciovej spoločnosti. V teórii aj podla zákona má akci ...

                                               

Dlh

V účtovníctva sa niekedy ako dlh označuje záväzok v účtovníckom zmysle, pozri záväzok účtovníctvo. Dlh alebo dlžoba je záväzková povinnosť dlžníka. Predmetom dlhu môžu byť peniaze, cenné papiere, materiálne úžitkové hodnoty, výkony, služby a podobne.

                                               

Exspiračná lehota

Exspiračná lehota je stanovené obdobie, ktorého uplynutím niečo stratí platnosť, prestane byť použitelné a podobne.

                                               

Holdingová spoločnosť

Holdingová spoločnosť alebo nepresne holding je kapitálová spoločnosť, ktorá vlastní akcie alebo podiely iných podnikov v takom množstve, aby to stačilo na ovládanie činnosti týchto podnikov. Ďalšie podrobnosti definície sa v literatúre rôznia: i ...

                                               

Holdingová štruktúra

Holdingová štruktúra alebo holdingová organizácia alebo holding je forma organizácie; ide o zoskupenie právne samostatných obchodných spoločností, ktoré sú navzájom viac alebo menej prepojené, a to majetkovo alebo personálne. Jedna z obchodných s ...

                                               

Identifikačné číslo organizácie

Identifikačné číslo organizácie je 8 miestny číselný kód, ktorý slúži na odlíšenie právnických osôb. IČO sa prideluje aj fyzickým osobám - podnikatelom. Podla identifikačného čísla možno nájsť určitú obchodnú spoločnosť, či inú právnickú osobu aj ...

                                               

Inovačné podnikanie

Inovačné podnikanie je podnikanie založené na inovácii technológií - podnikanie, pri ktorom vyrobky alebo služby závisia do velkej miery od aplikácie vedeckých alebo technologických postupov a zručnosti. Môže ísť o aplikáciu najmodernejšej techno ...

                                               

Koncern (trhová ekonomika)

Koncern má viacero podobných definícií: hospodárske spojenie dvoch alebo viacerých naďalej navonok právne samostatných podnikov vytvorené na základe ovládacej zmluvy, t.j. zmluvy o spoločnom vedení týchto podnikov toto sa nazýva aj zmluvný koncer ...

                                               

List vlastníctva

List vlastníctva je tá časť tzv. "súboru popisných informácií" katastra nehnutelností, ktorá obsahuje základné "vybrané údaje o nehnutelnostiach, údaje o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách a iné údaje". Je to teda názov tej časti popisne ...

                                               

Obchodné meno

Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikatel vykonáva právne úkony pri svojej podnikatelskej činnosti. Práva k obchodnému menu systematicky zaraďujeme medzi práva priemyselného vlastníctva. Ochranou tohto inštitútu sa právne úpravy zaoberali tak ...

                                               

Obchodník s cennými papiermi

Obchodník s cennými papiermi je v širšom zmysle každý, kto obchoduje s cennými papiermi, v užšom zmysle podla §54 zákona č. 566/2011 o cenných papieroch akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je posk ...

                                               

Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikatelov, najmä ich obchodné meno a právna forma. Zapisujú sa údaje ako obchodné meno, miesto podnikania, predmet podnikania, právna forma podnik ...

                                               

Obchodný zákonník (Slovensko)

Zákon z 5. novembra 1991 Obchodný zákonník je názov obchodného zákonníka platného na Slovensku. Účinný je od 1. 1. 1992, odvtedy prešiel početnými novelizáciami. Obsahuje právnu úpravu najmä: podnikania a inštitútov s ním spojených, podnikatelov, ...

                                               

Ohlasovacia živnosť

Ohlasovacia živnosť bola na Slovensku do mája 2010 živnosť, ktorá sa pri splnení určených podmienok smela prevádzkovať na základe ohlásenia. Dokladom takejto živnosti bol živnostenský list. Delila sa na tri typy: volná živnosť, remeselná živnosť ...

                                               

Ochranná známka

Ochranná známka je označenie, pozostávajúce zo slov, číslic, znakov a grafických symbolov slúžiace na odlíšenie výrobku alebo služby. Je zapísaná v registri ochranných známok, ktorý sa nachádza na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Výrobky takto ...

                                               

Oprávnenie prevádzkovať živnostenské podnikanie

Oprávnenie prevádzkovať živnostenské podnikanie je úradné oprávnenie prevádzkovať živnostenské podnikanie.

                                               

Organizačný predpis

Organizačný predpis je spôsob vyjadrenia určitej relatívne pevnej formy vnútorného usporiadania organizácie, spoločnosti a pod. Organizačné predpisy upravujú otázky nevyhnutné pre právne vystupovanie organizácie navonok, vymedzujú predmet jej čin ...

                                               

Podnik

Najvšeobecnejšia definícia znie napríklad: Sociálny útvar, ktorý je naplnený ludským konaním zameraným na určitý účel. V makro- a mikroekonómii je to ekonomický subjekt, ktorý vyrába statky a služby, ponúka ich na trhu tovarov na trhu výrobných f ...

                                               

Pôžička

Pôžička je záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je prenechanie veci určenej podla druhu veritelom dlžníkovi, pričom sa dlžník zároveň zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp. na požiadanie. O pôžičke sa uzatvára ...

                                               

Právna forma

Právna forma je právom stanovená forma. Najčastejšie sa výraz používa v súvislosti s organizáciami, najmä podnikmi.

                                               

Právnická osoba

Právnická osoba je organizácia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva vlastnú právnu subjektivitu. Obvykle je to podnik, organizácia, nadácia, ktorá je spôsobilá k právam a povinnostiam, má teda prá ...

                                               

Registrový súd

Registrový súd je na Slovensku okresný súd, ktorý je príslušný viesť obchodný register. Upravený je v zákone 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky predtým v §27 3 Obchodného zákonníka + zákone SNR č. 80/1992 Zb. o štátnej ...

                                               

Samostatná zárobková činnosť

Samostatná zárobková činnosť je súhrnné označenie pre nasledujúce činnosti: živnosť, dosahovanie zisku spoločníkmi v.o.s. a komplementármi k.s., polnohospodárska výroba, slobodné povolania a sprostredkovanie. Presné definície pozri nižšie. Osoba ...

                                               

Skupina podnikov (ovládanie)

Skupina podnikov je súhrnné označenie pre ovládajúcu spoločnosť a ňou ovládané spoločnosti, pričom ovládaním sa tu myslí držba väčšinového podielu na hlasovacích právach v spoločnosti. Podrobnosti definície pozri nižšie. Velmi podobné alebo v záv ...

                                               

Splynutie (podniky)

Splynutie alebo fúzia je spojenie jedného alebo viacerých podnikov tak, že všetky zaniknú a vytvoria jeden nový, ktorý preberie jeho celé imanie.

                                               

Spoločenská zmluva (právo)

Spoločenská zmluva je písomná dohoda najmenej dvoch spoločníkov o založení obchodnej spoločnosti. V prípade akciovej spoločnosti jej úlohu plní zakladatelská zmluva spolu so stanovami. V prípade založenia obchodnej spoločnosti len jednou osobou s ...

                                               

Štatutárny orgán

Štatutárny orgán je osoba alebo skupina osôb, ktorá je na základe zákona alebo zakladatelského dokumentu právnickej osoby oprávnená konať v mene tejto právnickej osoby vo všetkých veciach. Je to teda ten orgán právnickej osoby, ktorého konanie sa ...

                                               

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predajné podmienky, pri nákupe aj nákupné podmienky) je súhrn dojednaní, na ktoré odkazuje text nejakej zmluvy, a ktoré ich navrhovatel používa pre väčší počet uzatváraných zmlúv určitého druhu. Ide teda o "technický" ...

                                               

Základné imanie

Základné imanie alebo mimo právnych kontextov aj základný kapitál alebo pre štátne podniky kmeňové imanie je peňažné vyjadrenie súhrnu zdrojov vložených do podniku jeho vlastníkmi. Je to časť vlastného imania.

                                               

Zlúčenie (podniky)

Zlúčenie alebo akvizícia spojenie podnikov tak, že jeden z nich zanikne a jeden preberie jeho celé imanie.

                                               

Zmluva uzavieraná na dialku

Zmluva uzavieraná na dialku alebo zmluva na dialku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebitel na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na dialku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný lis ...

                                               

Živnostenský list

Živnostenský list bol na Slovensku do mája 2010 doklad osvedčujúci existenciu živnostenského oprávnenia podnikatela v prípade ohlasovacej živnosti. Od júna 2010 je nahradený osvedčením o živnostenskom oprávnení. Živnostenský list vydával miestne ...

                                               

Živnostenský úrad

Živnostenský úrad je: jednak názov písaný na začiatku s velkým Ž odboru živnostenského podnikania v rámci niektorých okresných úradov. jednak termín písaný na začiatku s malým ž, ktorým živnostenský zákon označuje úrad štátnej správy v súčasnosti ...

                                               

BILLA

BILLA je značka siete supermarketov prevádzkovaných rakúskym koncernom REWE Group. Okrem toho je BILLA názov či hlavná časť názvu niekolkých podnikov skupiny REWE Group v Európe, najmä tých, ktoré prevádzkujú obchody so spomínanou značkou BILLA; ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →