ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 311                                               

Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností

Zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 308/1991 Zb. zo 4. júla 1991 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností je základný právny predpis, ktorý upravuje postavenie cirkví a náb ...

                                               

Židia na Slovensku

Židia sú semitský národ, pochádzajúci z oblasti Blízkeho východu. Tvoria samostatnú náboženskú skupinu a zo svojej pravlasti rozšírili do celého sveta. Prví židia na územie dnešného Slovenska prišli s rímskymi légiami v 1. storočí. Prvé správy o ...

                                               

Židia v Slovinsku

Židia v Slovinsku sa podla archeologických prieskumov na tomto území nachádzajú od dôb Rímskeho impéria. Po druhej svetovej vojne časť Židov emigrovala do Izraela a k tejto emigrácii prispeli aj juhoslávsko-izraelské vzťahy. Tradiční Židia v Slov ...

                                               

Anglikánska cirkev (Church of England)

Anglikánska cirkev je oficiálne uznaná štátna cirkev v Anglicku. Zároveň je "matkou" a "hlavou" Anglikánskeho zväzu cirkví. Vznikla roku 1534 tzv. Supremačným aktom Act of Supremacy Henricha VIII., ktorým vyhlásil odtrhnutie cirkvi v Anglicku od ...

                                               

Židia v Spojenom královstve

Židia v Spojenom královstve boli vďaka zemepisným podmienkam a dejinám Spojeného královstva mierne vyčlenení od kontinentálnej Európy, a tak aj ich vývoj bol do istej miery odlišný. Ako v jednej z mála krajín tu neboli vystavení vážnym výbuchom n ...

                                               

Židia v Španielsku

Židia v Španielsku vytvorili počas stredoveku na Pyrenejskom polostrove silnú komunitu, ktorá sprostredkovávala obchodné aj kultúrne spojenie medzi islamom a kresťanstvom. "Zlatý vek Sefardov" však bol ukončený ich vyhnaním roku 1492. V priebehu ...

                                               

Židia vo Švajčiarsku

Židia vo Švajčiarsku patria medzi prosperujúcu židovskú komunitu čítajúcu v súčasnosti približne 20 000 obyvatelov – čo je približne 0.3% celkovej populácie. Najväčší počet osôb židovského vyznania je v kantóne Zürich. Za pestré zloženie populáci ...

                                               

Švédska cirkev

Švédska cirkev je luteránska cirkev a najväčšia cirkev na území Švédska. Do roku 2000 bola štátnou cirkvou. Formálne sa ku nej hlási 6.4 milióna osôb, čo predstavuje 67.5 % obyvatelov Švédska. Cirkev má 13 diecéz. Švédska cirkev sa hlási k odkazu ...

                                               

Židia vo Švédsku

Židovská komunita vo Švédsku v súčasnosti číta približne 18 000 osôb židovského vyznania. Štokholm má najväčšiu židovskú komunitu so základnou školou, škôlkou, knižnicou, židovským rádiom a dvojmesačníkom Judisk Krönika. Židovské komunity sú aj v ...

                                               

Židia na Taiwane

Židia na Taiwane sú, na rozdiel od pevninskej Číny, relatívne noví a nikdy neboli početní. Prvá výraznejšia prítomnosť sa datuje do 50. rokov 20. storočia, kedy tu americkí vojaci umiestnení v Taiwane slávili židovské sviatky. To však skončilo ro ...

                                               

Židia v Taliansku

Židovská komunita v Taliansku má nepretržitú, viac ako 2000 rokov trvajúcu históriu. V novoveku boli Židia aktívni vo všetkých sférach talianskeho života. Aj keď fašistická vláda zaviedla pod nacistickým nátlakom rasové zákony, značná časť židovs ...

                                               

Židia v Spojených štátoch

Židia v Spojených štátoch amerických tvoria prvú alebo druhú najväčšiu židovskú komunitu na svete. Židovská komunita v Spojených štátoch sa skladá predovšetkým z aškenázskych Židov, ktorí emigrovali zo strednej a východnej Európy, a ich potomkov ...

                                               

Mahájána

Mahájána je jeden z hlavných smerov budhizmu, podla ktorého môže spásu dosiahnuť aj laik. Základy mahájány upevňovali nábožensko-filozofické školy jógačára a madhjámika.

                                               

Théraváda

Théraváda je vetvou Budhizmu, ktorá využíva učenia Pálijského kánonu a kolekciu najstarších dochovaných Budhistických textov ako svoje základné učenie ale zahŕňa i bohaté tradície a praktiky, ktoré sa rozvinuli počas dlhého obdobia interakcií s k ...

                                               

Korán

Korán je svätá kniha islamu. Obsahuje náboženské, etické, právne a kultové zásady a pravidlá konania. Korán bol zostavený v polovici 7. stor. z výrokov Mohameda. Moslimovia považujú Korán za božie zjavenie. Korán sa delí na 114 kapitol zvaných sú ...

                                               

Mešita al-Aksá

Mešita al-Aksá je mešita, ktorá je súčasťou moslimského okrsku na Chrámovej hore vo východnom Jeruzaleme. Je najväčšou mešitou v Jeruzaleme s kapacitou 5 000 veriacich vnútri a v okolí. Toto miesto považujú moslimovia za tretie najsvätejšie miest ...

                                               

Salafíja

Salafíja je jedným z novodobých smerov islamu. Názov pochádza z termínu pre ctihodných predkov viery, as-salaf as-Sálih, ku ktorým smeruje toto hnutie v snahe po obrode a očistenie islamu od cudzorodých novôt a povier. U islamských autorov môže m ...

                                               

Anglikanizmus

Anglikanizmus alebo anglikánstvo je kresťanský protestantský smer ktorý má korene jak v katolíckej, tak v protestantskej tradícii. Zhaŕňa vierouku anglickej štátnej cirkvi nazývanej Anglikánska cirkev a jej dcérskych cirkví po celom svete. Anglik ...

                                               

Antikrist

Antikrist je v kresťanskej teológii Kristov protivník, ktorý má prísť na zem pred koncom sveta. So Satanovou pomocou má konať zázraky, ale Ježiš ho pri svojom druhom príchode zničí. V Biblii sa termín antikrist nachádza iba v 1 Jn 2.18-22; 1 Jn 4 ...

                                               

Apoštolská exhortácia

Apoštolská exhortácia, niekedy uvádzaná aj ako pápežská exhortácia je druh dokumentu vydávaného pápežom. Jej obsahom je povzbudenie určitej skupiny ludí, nikdy sa však nevenuje doktrinálnym otázkam.

                                               

Apoštolská prefektúra

Apoštolská prefektúra je podla kánonického práva "určitý podiel Božieho ludu, ktorý pre osobitné okolnosti ešte nie je ustanovený ako diecéza a pastoračná starostlivosť oň sa zveruje.apoštolskému prefektovi, ktor riadiť v mene Najvyššieho velkňaz ...

                                               

Arcidiecéza

Arcidiecéza alebo arcibiskupstvo je cirkevná oblasť spravovaná arcibiskupom. Často sa nesprávne stotožňuje s cirkevnou provinciou. Cirkevná provincia je viacero diecéz podriadených arcibiskupovi nadriadenej arcidiecézy. Hlava provincie má titul m ...

                                               

Arianizmus

Arianizmus alebo ariánstvo je christologické učenie alexandrijského biskupa Areia, ktorý nepriznáva Kristovi rovnocennosť s Bohom. Roku 325 bolo odsúdené na prvom nicejskom koncile. Arius vystúpil v teologických diskusiách s názorom, že pred stvo ...

                                               

Bazilika Panny Márie Pokoja

Bazilika Panny Márie Pokoja je kostol so štatútom basilica minor v hlavnom meste Pobrežia Slonoviny - Yamoussoukru. Bola otvorená v roku 1990 a v súčasnosti je jedným z najväčších kostolov sveta.

                                               

Biskupstvo

Biskupstvo je v kresťanskej cirkvi označenie pre sídlo či úrad alebo hodnosť biskupa. V katolíckej cirkvi je územie biskupstva označené ako rímskokatolícka diecéza, v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi ako eparchia. Katolícka cirkev rozlišuje ...

                                               

Boh Otec

Boh Otec je titul daný Bohu v rozličných náboženstvách, najviditelnejšie v kresťanstve kde ide prvú z troch božských osôb Najsvätejšej Trojice. Nasleduje ho druhá božská osoba Boh Syn a tretia božská osoba Boh Duch Svätý. Od druhého storočia kres ...

                                               

Bratislavská eparchia

Bratislavská gréckokatolícka eparchia alebo Bratislavská eparchia je eparchia gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Jej rozloha je zhodná s územím Slovenska okrem územia Prešovského a Košického kraja. Je sufragánnou eparchiou Prešovskej gréckokat ...

                                               

Circumcellioni

Circumcellioni alebo agonistici boli skupiny extrémistických donatistov charakterovo blízke banditom, ktoré pôsobili na africkom vidieku, najmä v Numídii v 4. a 5. storočí. Boli to náboženskí fanatici žijúci asketickým, či mníšskym spôsobom život ...

                                               

Confessio Scepusiana

Confessio Scepusiana bolo evanjelické vierovyznanie, prijaté v roku 1569 Bratstvom farárov 24 spišských miest. Oproti katolíckej vierouke bolo o niečo radikálnejšie, i keď podobné ako Confessio Heptapolitana. Toto vierovyznanie bolo prejavom umie ...

                                               

Čotky

Čotky sú pomôcka – šnúra s uzlíkami – používaná pri Ježišovej modlitbe. Ich pôvod je pripisovaný sv. Pachomiovi. Zvyčajne majú 100 uzlíkov, malé 33 uzlíkov. Výnimočne môžu mať aj iný počet – napr. 50 alebo 300. Velké čotky sú zvyčajne delené po 1 ...

                                               

Dekanát (cirkevná územná jednotka)

Dekanát je v rôznych cirkvách územná jednotka menšia ako diecézy a väčšia ako farnosť, zvyčajne pozostávajúca z niekolkých, pôvodne doslovne z desiatich farností. Na čele dekanátu stojí dekan. Vo východných cirkvách zodpovedá dekanátu protopresby ...

                                               

Dišpenz

Dišpenz je udelenie výnimky od zákona. Tento pojem sa používa najmä v kánonickom práve katolíckej cirkvi. Neobmedzene môže dišpenz udelovať pápež, udelovať ho však môžu i iní predstavitelia, napríklad biskupi. Toto právo sa využíva napríklad pri ...

                                               

Donát

Donát prezývaný Velký, z Kartága alebo z Čiernych Domov bol druhý kartáginský schizmatický biskup, hlavný protagonista a predstavený donatistickej schizmy. Donatisti odmietli vysvätenie biskupa Ceciliána, pretože ho považovali za traditora a odpa ...

                                               

Druhý list Solúnčanom

Druhý list Solúnčanom je kniha Nového zákona Biblie. Autorstvo sa pripisuje Pavlovi okolo roku 50 po Kr., ktorý bol adresovaný do zboru v Solúne Thessaloniki. Niektorí biblisti kvôli odlišnostiam medzi Prvým a Druhým listom Solúnčanom popierajú P ...

                                               

Eparchia svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte

Torontská slovenská gréckokatolícka eparchia svätých Cyrila a Metoda, presnejšie Eparchia svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte, je biskupstvo na území Kanady náležiace k Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris. R ...

                                               

Filokalia (starovek)

Filokalia alebo Origenis Filokalia je výber z diela Origena, ktorý zostavili Bazil Velký a Gregor Naziánsky v rokoch 358/359. Obsahuje zbierku dogmatických pasáží z diel ako: Περί ἀρχῶν lat. De principiis úryvok z listu Gregorovi Divotvorcovi Κατ ...

                                               

Habakuk (prorok)

Habakuk alebo Abakuk bol jeden z dvanástich tzv. malých starozákonných biblických prorokov. Žil v Jeruzaleme okolo roku 600 pred Kr., keď Júdske královstvo začalo nábožensky upadať. Pochádza od neho proroctvo obsiahnuté v Knihe proroka Habakuka. ...

                                               

Hnutie obnovy v Duchu Svätom

Hnutie obnovy v Duchu Svätom je široký prúd entuziastického kresťanstva, ktorý sa objavil začiatkom 20. storočia a vyznačuje sa tým, že kladie dôraz na obnovenie života človeka pod vplyvom Ducha Svätého. V 20. storočí bolo najrýchlejšie rastúcim ...

                                               

Hostia (liturgia)

Hostia je nekvasený chlieb určený na eucharistiu v latinskej cirkvi. Názov sa používa od karolínskych čias. V byzantskej liturgii ide o prosforu, na rozdiel od hostie je z kvaseného chleba.

                                               

Charizmatické hnutie

Charizmatické hnutie alebo Hnutie charizmatickej obnovy je prúd v rámci kresťanských cirkví stredného prúdu, ktorý sa vyvinul v 50. a 60. rokoch 20. storočia pod vplyvom letničného hnutia. Do pojmu charizmatické hnutie možno zahrnúť všetkých kres ...

                                               

Inštitút milosrdných sestier Svätého kríža

Inštitút milosrdných sestier Svätého kríža alebo aj Kongregácia Milosrdných sestier Svätého Kríža je rímskokatolícka ženská rehola, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na pomoc chorým, pastoračné a sociálne služby. Inštitút založil švajčiarsky kapuc ...

                                               

Ježišova modlitba

Ježišova modlitba alebo Modlitba srdca je krátka modlitba určená k ustavičnému opakovaniu, súčasť asketickej duchovnej tradície kresťanského Východu. Jej slová nie sú pevne stanovené – v klasickej podobe znie: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmilu ...

                                               

Joel (prorok)

Joel bol starozákonný biblický prorok. Bol synom Fatuela Petuela. Jeho pôsobenie sa podla tradície kladie pred proroka Amosa. Národu Izraelitov predpovedal tresty za nevďačnosť a vyzýval na pokánie. Predpovedal aj zostúpenie Svätého Ducha a straš ...

                                               

Jozef Kološ

ThDr. Jozef Kološ, pôvodne Klčo bol katolícky kňaz, kazatel, spisovatel. Pôsobil v obci Lednické Rovne. V čase jeho pôsobenia v obci postavili kostol svätého Michala, vysvätený bol 5. júna 1927. Neskôr bol farárom v Horných Lefantovciach. Pri pre ...

                                               

Kamalduli

Kamalduli je odnož takzvaných bielych benediktínov s pustovníckym spôsobom života, rímskokatolícky kontemplatívny rád založený roku 1012 sv. Romualdom na vrchu neďaleko Florencie, ktorý bol majetkom grófa Maldula. Rád bol potvrdený pápežom Alexan ...

                                               

Katedra (biskupský stolec)

Pôvodne bolo sedadlo umiestnené v strede záveru presbytéria. Neskôr bola katedra umiestňovaná na lavú stranu presbytéria a po 2. vatikánskom koncile opäť na pôvodné miesto, aby biskup mohol predsedať bohoslužbe.

                                               

Kódex kánonického práva

Kódex kánonického práva) je systematický súbor cirkevného práva Rímskokatolíckej cirkvi. Prvýkrát bol vydaný v roku 1917 pápežom Benediktom XV. Nové prepracované vydanie, ktoré zohladňuje zmeny po Druhom vatikánskom koncile, bolo promulgované 25. ...

                                               

Kódex kánonov východných cirkví

Kódex kánonov východných cirkví) je systematický súbor cirkevného práva východných katolíckych cirkví. Promulgovaný bol 18. októbra 1990 pápežom Jánom Pavlom II. Do platnosti vstúpil 1. októbra 1991. Kódex je súborom právnych ustanovení, ktoré sú ...

                                               

Konfirmácia (Evanjelická cirkev)

Konfirmácia je v evanjelickej cirkvi prijatie pokrstených ako dospelých členov cirkvi. Je potvrdením krstnej zmluvy na základe osobného a verejného vyznania viery. S konfirmáciou na území dnešného Slovenska začal v bratislavskom nemeckom kostole ...

                                               

Kostol svätého Jakuba

Kostol svätého Jakuba Bobrov Kostol svätého Jakuba Kysucké Nové Mesto Kostol svätého Jakuba Velký Šariš Kostol svätého Jakuba Štvrtok na Ostrove Kostol svätého Jakuba Nitra - zaniknutý v Nitre sa nachádza kríž z veže bývalého Kostola svätého Jaku ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →