ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 302                                               

Kosák a kladivo

Kosák a kladivo je symbol reprezentujúci komunizmus a komunistické strany. Zahŕňa kosák prekrytý kladivom. Kosák symbolizuje rolníctvo, zatial čo kladivo symbolizuje proletariát. Ich spojením vznikol symbol jednotnosti polnohospodárskych pracovní ...

                                               

Mars (symbol)

Symbol Mars môže znamenať: V mytológii rímskeho boha Marsa, v gréckej mytológii boha Aresa. V alchýmii železo. V astronómii a astrológii planétu Mars. Pri konektoroch zástrčku. Do svojho loga ho použila automobilka Volvo. V spoločenských inštitúc ...

                                               

Nacistická symbolika

Toto je článok o nacistickej symbolike. Nemecká NSDAP v 20. storočí vo velkej miere využívala grafické symboly, najmä svastiku, hlavne vo forme vlajky, ktorá sa stala v roku 1933 jednou z národných vlajok Nacistického Nemecka, a jedinou štátnou v ...

                                               

Označenie obalu podla materiálového zloženia

Označenie obalu podla materiálového zloženia alebo označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu je v slovenských predpisoch používaný výraz pre skratku a/alebo číslovanie, ktorá/-é/-ý označuje na obale charakter použitého obalového materiá ...

                                               

Prsteň

Prsteň je druh šperku, ktorý sa bežne nosí na prstoch. V dnešnej dobe existuje vela variácií prsteňov – rôzne tvary či materiály. Velmi často bývajú prstene tiež osadené drahými kameňmi.

                                               

Recyklačný symbol

Recyklačný symbol alebo symbol recyklácie alebo recyklačný znak je medzinárodne uznávaný znak symbolizujúci recyklovatelný materiál. Pozostáva z troch "naháňajúcich sa" šípok umiestnených do trojuholníka; ako celok tvoria Möbiov list. Vytvoril ho ...

                                               

Sojombo (symbol)

Sojombo je starodávny symbol, ideogram pochádzajúci z budhizmu. V Mongolsku ho v 17. storočí spopularizoval kňaz-bogdgegen Zanbazar. Odvtedy sa tento symbol považuje za symbol mongolského národa a stal sa súčasťou mongolského štátneho znaku a vla ...

                                               

Srdce (symbol)

Srdce je v mnohých kultúrach rozšírený symbol, ktorý môže označovať lásku, všetko možné s ňou spojené. Jeden z výkladov je, že znázornenie predstavuje štylizované figové listy. Tie sa v 2. tisícročí pred Kr., neskôr spoločne s listami brečtanu ob ...

                                               

Svastika

Svastika alebo fylfot alebo hákový kríž je kríž s ohnutými ramien do pravého uhla a to buď v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru. Svastika sa vyskytuje v mnohých kultúrach po celom svete buď ako náboženský symbol, symbol rôznych organizác ...

                                               

Symboly komunizmu

Komunizmus sa ako ideológia potreboval, rovnako ako ostatné názorové prúdy, odlíšiť od ostatných. Postupom rokov tak vznikla samostatná komunistická symbolika. Symboly, s ktorými sa identifikujú komunistické, niektoré socialistické, či iné ultral ...

                                               

Tetraktys

Tetraktys je trojuholníkové číslo, ktoré sa skladá z desiatich bodov usporiadaných v štyroch radoch: jeden, dva, tri a štyri body v každom riadku. Pre tajné uctievanie Pytagorejcov to bol velmi dôležitý mystický symbol. Štyri riadky doplnené do d ...

                                               

Totenkopf

Totenkopf, resp. Totenschädel je nemecké slovo znamenajúce všeobecne umrlčia hlava alebo umrlčia lebka. Ako symbol je to nemecké označenie buď pre symbol lebky, alebo pre symbol lebky so skríženými hnátmi. Symbol lebky so skríženými hnátmi pozost ...

                                               

Vexillum

Vexillum alebo vexilum je vo vexilológii každý textilný identifikačný znak a tiež súhrnné pomenovanie pre vlajku, zástavu, koruhvu, štandardu a podobne. V minulosti to bol rímsky prápor štvorcového tvaru, ktorý označoval kohortu.

                                               

Vlajka

Vlajka je kus textilu s pevne stanoveným tvarom, pomerom strán a farebným vzorom, ktorý symbolizuje alebo označuje príslušnosť ku skupine, organizácii, územnej jednotke alebo štátu, alebo slúži na signalizáciu, a ktorý sa pripevňuje na vlajkovú ž ...

                                               

Jin a jang

Koncept Yin a Yang má pôvod v dávnej čínskej filozofii a opisuje dve navzájom opačné a doplňujúce sa sily, ktoré sa nachádzajú v každej živej a neživej časti vesmíru. Yin čín. 陰/阴; "tmavé miesto, severný svah kopca, južný breh rieky, zamračené, ...

                                               

Zásnubný prsteň

Zásnubný prsteň je znamenie toho, že sa žena, ktorá ho nosí, bude skoro vydávať. Obvykle ho muž venuje žene vo chvíli, keď ju požiada o ruku. Prsteň býva väčšinou jednoduchý krúžok zo zlata alebo striebra a je osadený jedným kameňom – väčšinou di ...

                                               

Zástava

Zástava je obyčajne obdĺžniková látka so záväznou kombináciou farieb a vzorov pevne spojená klincami so zástavovou žrďou opatrenou ozdobným špicom, menej často je spojená so zástavovým stožiarom. Používa sa ako symbol istého spoločenstva.

                                               

Žaba (symbol)

Žaba je mnohovýznamový symbol, ktorý sa vyskytuje naprieč rôznymi kultúrami v čase po celej Zemi. U Sumerov sa žaba vyskytuje v básni Inana a Enki, kde Enkimu pomáha získať neúspešne ukradnuté božské schopnosti. Niekedy sa vyskytovala ako motív n ...

                                               

Slohový postup

Slohový postup je spôsob skladania a usporadúvania textu, respektíve jeho častí. Použitie príslušného slohového postupu závisí od komunikačného zámeru autora. Napriek jasnému vymedzeniu pojmu slohový postup dochádza pri konkrétnej realizácii text ...

                                               

Štýl (jazykoveda)

Štýl alebo sloh je cielavedomý výber, usporiadanie a využitie jazykových prostriedkov vzhladom na obsah a funkciu prejavu, situáciu a zámer autora alebo epochy. Jeho základnou jednotkou je štyléma. Štýlom sa zaoberá štylistika. Štylistika skúma j ...

                                               

Úvod (štylistika)

Úvod je v štylistike samostatná kontextová jednotka, ktorá je známa a potrebná vo vecných výkladových textoch. Tam býva včlenený do samostatného odseku alebo do samostatnej kapitoly. V úvode sa rozvedie alebo komentuje názov a naznačí sa ciel a m ...

                                               

OmegaT

OmegaT je nástroj pre počítačom podporovaný preklad napísaný v programovacom jazyku Java. Je to slobodný softvér ktorý pôvodne vyvinul Keith Godfrey v roku 2000, a v súčasnosti sa jeho vývoju venuje tím vedený Didierom Brielom. Program OmegaT je ...

                                               

Preklad (jazykoveda)

Preklad je prekódovanie jazykového textu, pri ktorom dochádza k vytváraniu jeho novej jazykovej podoby a štylistického tvaru. Pod prekladom sa väčšinou rozumie transformácia z jedného jazyka do iného jazyka v písomnej forme. online preklad – prek ...

                                               

Simultánne tlmočenie

Simultánne tlmočenie alebo menej správne simultánny preklad je druh tlmočenia. V skutočne simultánnom tlmočení, tlmočník počúva rečníka, paralelne jeho prejav prekladá a hovorí ho do mikrofónu. V užšom zmysle a velmi často sa ako simultánne tlmoč ...

                                               

Tlmočenie

Tlmočenie je najstaršou formou sprostredkovanej jazykovej komunikácie a má svoje počiatky v dávnej minulosti. Tlmočenie sa uplatnilo hneď na začiatku vývoja ludskej spoločnosti predovšetkým v náboženstve, obchode, vojenstve ale aj diplomacii. Sam ...

                                               

Ružencový prsteň

Ružencový prsteň je prsteň slúžiaci ako pomôcka pre počítanie modlitby Zdravas Mária pri modlitbe ruženca. Je teda akousi zmenšenou a zredukovanou verziou ruženca. V niektorých oblastiach býva nosený ako symbol katolicizmu. Ako nenápadný symbol b ...

                                               

Ruženec (predmet)

Ruženec alebo hovorovo pátričky je predmet, ktorý je určený na to, aby veriaci nemusel sústrediť svoju pozornosť na počítanie a mohol sa plne venovať modlitbe. Má podobu slučky zo šnúry alebo retiazky, na ktorej je navlečených niekolko korálok. P ...

                                               

Gesto

Slovo gesto znamená aj velkodušný prejav priazne. Gesto alebo posunok je pohyb niektorou časťou tela na vyjadrenie niečoho či na zdôraznenie reči. Gesto je nástroj medziludskej neverbálnej komunikácie používaný najmä vo vypätých emocionálnych sit ...

                                               

Rohatá ruka

Rohatá ruka je gesto z oblasti Stredozemného mora. V anglosaských krajinách sa nazýva horns alebo devil horns. Gesto sa vykonáva rukou, so vztýčeným ukazovákom a malíčkom a súčasne stiahnutými prstami prostredník, prstenník a palec. Zvyčajne ruka ...

                                               

Posunková reč

Posunková reč je prirodzený dorozumievací prostriedok nepočujúcich v styku s inými nepočujúcimi aj počujúcimi, ktorý má podobu účelových pohybov jednej alebo obidvoch rúk, sprevádzaných nápadným výrazom tváre. Najskoršie zmienky o tom, že existov ...

                                               

Posunkovaná slovenčina

Posunkovaná slovenčina nie je prirodzený jazyk slovenskej komunity nepočujúcich, ale umelý jazyk vytvorený osobami, ktoré nie sú používatelmi slovenského posunkového jazyka, aby sa s nepočujúcimi príslušníkmi komunity nepočujúcich mohli dohovoriť ...

                                               

Posunok (posunková reč)

Posunok je najmenšia jednotka posunkového jazyka, ktorej sa už priraďuje význam. Posunok je tvorený niekolkými menšími fonologickými jednotkami fonémami artikulovanými súčasne, simultánne: miesto artikulácie umiestnenie posunku – kde sa posunok v ...

                                               

Slovenský posunkový jazyk

Slovenský posunkový jazyk je vizuálno-motorický jazyk používaný hovoriacimi posunkového jazyka na území Slovenska. Je nevokálny, autonómny a prirodzený jazyk komunity Nepočujúcich na Slovensku, ktorý je tvorený špecifickými vizuálno-motorickými p ...

                                               

Zákon negácie negácie

Zákon negácie je jeden zo základných zákonov materialistickej dialektiky, podla ktorého vývoj prebieha ako neustála negácia existujúcich kvalít, a to tým spôsobom, že určitá negovaná kvalita je znovu negovaná a vývoj tak takmer opakuje podstatné ...

                                               

Zákon prechodu kvantitatívnych zmien v kvalitatívne

Zákon prechodu kvantitatívnych zmien v kvalitatívne je jeden zo základných zákonov materialistickej dialektiky, podla ktorého kvantitatívne zmeny v určitej kvalite vedú pri prekročení jej miery k prechodu tejto kvality do inej prostredníctvom sko ...

                                               

Aliterácia

Aliterácia alebo náslovný rým je zvuková štylistická figúra, ktorá vzniká opakovaním rovnakých alebo zvukovo podobných hlások, na začiatku dvoch alebo viacerých po sebe idúcich slov. Má estetickú funkciu.

                                               

Anafora (poetika)

Anafora je slovná figúra, opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku po sebe idúcich veršov alebo viet, opak epifory. Anafora z gréc. znovuuvedenie i epanafora: štylistická figúra, ktorá vzniká opakovaním tých istých slov alebo sku ...

                                               

Antitéza

Antitéza je tróp, prirovnanie rozvinuté protikladom, prirovnanie na základe popretia. Máva 3 zložky: popretie obrazu, konštatovania nový obraz, nová skutočnosť obraz, konštatovanie Nepoužíva prirovnávacie spojky.

                                               

Asyndeton

Asyndeton alebo asyndetické pripájanie je vetná štylistická figúra, spájanie slov alebo viet. Cielom je dodať intonačnej línii zvláštny charakter a zvýšiť kadenciu literárneho prejavu. Možno ho pokladať za druh elipsy. Je to charakteristická figú ...

                                               

Epanastrofa

Epanastrofa je slovná štylistická figúra, opakovanie toho istého slova alebo slovného spojenia na konci jedného na začiatku nasledujúceho verša alebo vety.

                                               

Gradácia (literatúra)

Gradácia je v literatúre usporiadanie jazykových výrazov s úmyslom zvýrazniť alebo dramatizovať. Je výrazným jazykovým fenoménom ako silný dramatizujúci prostriedok s priamym dosahom na sugestívnosť a emfatickosť rečníckeho prejavu. Takúto úlohu ...

                                               

Hendiadys

Hendiadys je rečnícka a štylistická figúra, pri ktorej sa jeden obsah vyjadrí dvoma slovami, zviazanými spojkou. Často sa namiesto podstatného a prídavného mena používajú dve podstatné mená. Dvojice, ktoré tvoria hendiadys, sa používaním upevňujú ...

                                               

Metafora

Metafora alebo zastarano prenáška jeden zo základných básnických trópov, ktorý vzniká použitím slova v jeho prenesenom význame na princípe podobnosti predmetov a ich vlastností. Metafora je nepriamym, obrazným pomenovaním. Na základe podobnosti d ...

                                               

Metonymia

Metonymia je druh trópu. Je to prenesenie významu zo slova východzieho na cielové na základe vecnej, logickej alebo vnútornej súvislosti. Synekdocha je druh metonymie.

                                               

Pauza (rétorika)

Pauza je v rétorike prestávka v reči. Ide najmä o umeleckú pauzu. Sugestívnemu využívaniu pauzy napomáha najmä sustencia, návestie, dubitácia a rečnícka otázka.

                                               

Pleonazmus

Pleonazmus znamená aj všeobecne nadbytočné hromadenie synoným rozličného slovného druhu. Pleonazmus je štylistická figúra, ktorá sa zakladá na opakovaní a hromadení slov rovnakého alebo blízkeho významu. Obyčajne ide o hromadenie synonymických vý ...

                                               

Rečnícka otázka

Rečnícka otázka je otázka, ktorá aj napriek opytovacej intonácii obsahuje tvrdenie, záver myšlienky. Ako poetický a rétorický prvok bola známa už v antike. Používala sa vo všetkých žánroch rečníckeho štýlu. Dnes je príznakom patetického štýlu. Na ...

                                               

Rečnícke zvolanie

Rečnícke zvolanie alebo básnické zvolanie alebo exklamácia vyjadruje citový vzťah autora k obsahu výpovede. Prejavuje sa to vo forme zvolacej vety, často v rozkazovacom spôsobe: "A ty, mor ho! - hoj, mor ho! detvo môjho rodu, kto kradmou rukou si ...

                                               

Synekdocha

Synekdocha je tróp; druh metonymie; prenesenie významu z východzieho slova na slovo cielové na základe zámeny časti a celku.

                                               

Charta 77

Charta 77 bola občianska iniciatíva v normalizačnom Česko-Slovensku, nazvaná podla svojho prvého dokumentu – Prohlášení Charty 77 z 1. januára 1977. Kritizovala "politickú a štátnu moc" za nedodržiavanie ludských a občianskych práv, k čomu sa ČSS ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →