ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26                                               

Valentín z Terni

Svätý Valentín bol kňaz, lekár a neskorší svätec. Ide o jedného z najznámejších a najoblúbenejších svätcov.

                                               

Vitalian

Svätý Vitalian bol 76. pápež rímskokatolíckej cirkvi. Pápežský úrad zastával od 30. júla 657 do svojej smrti.

                                               

Zoznam slovenských signatárov Charty 77

Toto je zoznam doložitelných slovenských signatárov Charty 77, zoradený podla dátumu prvého uvedenia ich mena v dokumentoch, zverejňovaných hovorcami Charty. uvedené mená 36 signatárov sú podla článku Akcia "KNIHA": Charta 77 na Slovensku histori ...

                                               

Zoznam 72 mien vedcov na Eiffelovej veži

Konštruktér Alexandre Gustave Eiffel, dal na Eiffelovu vežu napísať mená 72 vedcov ako uznanie a pripomienku toho, že bez ich teoretických aj praktických príspevkov vede by jej vybudovanie nebolo možné. Toto Eiffelovo gesto malo vyjadriť jeho uzn ...

                                               

Zoznam faktorov

Toto je zoznam faktorov: Móric Präger – faktor tlačiarne v Banskej Bystrici, viedol tlačiareň Hungária, neskôr Merkantil 1921 – 1927. Hurmschwamm – Pochádzal zo Spiša. Faktor Fuggerovcov v Banskej Bystrici. Autor denníka, v ktorom sa zmieňoval o ...

                                               

Zoznam manželiek a manželov panovníkov Anglicka, Škótska, Velkej Británie a Spojeného královstva

Zoznam manželiek a manželov panovníkov Anglicka, Škótska, Velkej Británie a Spojeného královstva obsahuje mená manželov a manželiek vládnucích králov a královien v Anglicku. Manželky týchto panovníkov mali titul Queen consort, čo v slovenčine zna ...

                                               

Zoznam ministrov národnej obrany Česko-Slovenska

Toto je zoznam ministrov národnej obrany Česko-Slovenska v rokoch 1918-1992: V rokoch 1918-1939 za protektorátu Karel Viškovský 20. februára 1929 - 29. septembra 1932; RSZML Bohumír Bradáč 29. septembra 1932 - 4. júna 1935; RSZML Ivan Markovič 16 ...

                                               

Zoznam ministrov zahraničných vecí Česko-Slovenska

Od vzniku Česko-Slovenska v roku 1918 do jeho rozpadu v roku 1992 mal štát týchto ministrov zahraničných vecí: Jiří Dienstbier 10. december 1989 – 27. jún 1992, za Občianske fórum Jiří Hájek 8. apríl 1968 – 19. september 1968, za KSČ Po augustove ...

                                               

Zoznam najbohatších ludí sveta

Zoznam najbohatších ludí sveta je rebríček najbohatších ludí sveta, ktorý zostavuje a publikuje raz do roku, v marci americký ekonomický časopis Forbes. Celková čistá hodnota majetku jednotlivcov na zozname je odhadovaná minimálne na jednu miliar ...

                                               

Zoznam osobností Oravy

Jozef Juraj Styk 1897 – 1965, politik a hospodársky pracovník Peter Colotka * 1925, politik a dlhoročný predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Karol Klinovský 1908 – 1980, vysoký štátny úradník a publicista

                                               

Zoznam slovenských evanjelikov

Július Bencúr maliar Juraj Bohuš geograf, historik Spiša Ladislav Bohuslav Bartholomeides Július Barč-Ivan prozaik a dramatik Gregor Berzeviczy pokrokový národohospodár v Uhorsku Vavrinec Benedikt z Nedožier polyhistor Miloš Alexander Bazovský ma ...

                                               

Asertívne komunikačné techniky

Asertívne komunikačné techniky sú formy medziludskej komunikácie, ktoré nie sú ani agresívne ani pasívne, sú charakterizované asertívnym správaním, t. j. umožňujú primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ...

                                               

Konsenzus

Konsenzus je súhlas, zhoda, privolenie, zdielanie súboru významov; živelný súhlas; najmenší spoločný menovatel diskutujúcich alebo sporiacich sa strán. Ku konsenzu sa väčšinou dospeje po diskusii. Rozhodovanie pomocou konsenzu znamená, že chceme, ...

                                               

Motivačno-hygienická teória

Motivačno-hygienická teória je dvojfaktorová teória Fredericka Herzberga, hoci pôvodne vznikla ako teória skúmajúca vnútorné uspokojenie počas práce, predsa najviac pozornosti získala svojimi dôsledkami súvisiacimi s motiváciou. Herzberg si všíma ...

                                               

Zlatá platňa Voyageru

Zlatá platňa Voyageru je gramofonová platňa, uložená v sondách Voyager 1 a Voyager 2 vyslaných do vesmíru v roku 1977 zachytávajúca zvuky a obrazy Zeme a tak aj rôznorodosť života na našej planéte. Je určená prípadným mimozemským civilizáciám, kt ...

                                               

Centrum pre humánne technológie

Center for Humane Technology je americká nezisková organizácia, ktorá sa sústredí na využívanie technológií s humánnymi záujmami ludstva. Zámer organizácie je aby nadobúdanie pozornosti ludí technologickými spoločnosťami nebolo zneužívané na viac ...

                                               

IDrive

iDrive je počítačový systém, ktorý je využívaný pre ovládanie palubných systémov vo väčšine súčasných automobilov BMW. Používatelské rozhranie pozostáva z LCD panelu umiestneného v strede palubnej dosky a ovládacieho kolieska na stredovej konzole ...

                                               

User experience design

Dizajn užívatelského zážitku je aspekt ludskej interakcie s daným systémom, zahŕňajúci rozhranie, grafiku, priemyslový dizajn, fyzickú interakciu a manuál. Vo väčšine prípadov, Dizajn užívatelského zážitku plne zahŕňa tradičný Dizajn komunikácie ...

                                               

Jazykoveda

Jazykoveda alebo lingvistika je veda skúmajúca jazyk. Skúma ho z hladiska jeho jednotiek, stavby, funkcií a vývinu. Pojem lingvistika franc. linguistique, z lat. lingua = jazyk zaviedol švajčiarsky jazykovedec a štrukturalista Ferdinand de Saussu ...

                                               

Jazykový ostrov

Jazykový ostrov je označenie pre oblasť, v ktorej sa prevažne používa jeden jazyk a ktorá sa celá nachádza vo vnútri oblasti s prevažne iným jazykom. Jazykové ostrovy vznikajú migráciou, alebo asimiláciou. Migráciou napríklad vznikol slovenský ja ...

                                               

Adresát (jazykoveda)

Adresát je osoba alebo skupina osôb, ktorej je určený jazykový prejav. Tento môže mať charakter monológu alebo dialógu. Ak sú adresát a adresujúca osoba v priamom vizuálnom kontakte, aj v prípade verbálneho prejavu len adresujúcej osoby ide o dia ...

                                               

Ahoj (pozdrav)

Oslovenie "ahoj" preniklo do slovenčiny a češtiny v prvej polovici 20. storočia ako vodácky pozdrav, podla anglického námorníckeho zvolania ahoy, v angličtine doloženého od roku 1751 ako zlúčenie slov a stará forma pre citoslovce o a ah a hoy, čo ...

                                               

Alternácia (jazykoveda)

Alternácia je fonologický jav, pri ktorom ide o vplyv morfémy na fonému. Je to zámena fonémy v rámci morfémy inou fonémou alebo spojením foném. Na rozdiel od neutralizácie sú pri alternácii zmeny fonických prvkov vynútené nie zvukovým, ale význam ...

                                               

Ambiguita

Objavuje sa vo vete, kde možno urobiť rozbor podreťazca niekolkými spôsobmi, ale iba jeden z nich sa zhoduje so širším kontextom celého reťazca. Fráza alebo veta môže býť syntakticky nejednoznačná, ale sémanticky jednoznačná. Napr. "S1 a S2 a S3" ...

                                               

Analýza jazyka

Analýza jazyka alebo jazykový rozbor alebo jazyková analýza je rozklad celku jazyka pomocou pojmovoterminologického aparátu logiky, lingvistiky, psychológie, sémiotiky, kulturológie, antropológie, informatiky, literárnej vedy a iných vied alebo f ...

                                               

Analýza textu

Analýza textu je rozklad textu v smere vytyčovanom klúčovými intervenujúcimi významovými útvarmi. Keď sú napr. smerodajné línie analýzy textu určené lingvistickými pojmami funktoru a argumentu, ide o textovolingvistickú analýzu textu.

                                               

Antonymum

Antonymum alebo opozitum je slovo s opačným lexikálnym významom. Na rozdiel od synonymických radov, vyskytujú sa iba v dvojiciach. Napriek tomu, že označujú kontrastné pojmy a predstavy, obsahujú niečo, čo ich spája, čo je všeobecné v ich lexikál ...

                                               

Argot

Argot je druh slangu používaný príslušníkmi detskej, asociálnej či remeselníckej vrstvy spoločnosti s cielom utajiť vyjadrované informácie pred ostatnými vrstvami. Existujú aj širšie definície argotu: nespisovné jazykové prostriedky, ktorých funk ...

                                               

Bernolákovci

Bernolákovci boli jedna z dvoch hlavných skupín slovenského národného obrodeneckého hnutia nazvaná podla Antona Bernoláka. Katolícky prúd národného obrodenia pomenovaný podla hlavného predstavitela A. Bernoláka. Prvá generácia bernolákovcov pôsob ...

                                               

Dejiny slovenského jazyka

Dejiny slovenského jazyka je rozsiahla štvorzväzková monografia Jána Stanislava. Vyšla v rokoch 1956 – 1973 vo Vydavatelstve SAV. Jedno zo základných diel slovenskej jazykovedy. Autor používa metódu historicko-porovnávajúcej jazykovedy. Ján Stani ...

                                               

Doslovný preklad

Doslovný preklad je preklad jazykových významov originálu s označením možných štylistických ekvivalentov. Doslovný preklad je výsledkom prípravnej metajazykovej filologickej činnosti jazykového znalca a slúži prebásňovatelovi ako podklad pre tvor ...

                                               

Dvojjazyčnosť

Dvojjazyčnosť alebo bilingvizmus je schopnosť alternatívneho používania dvoch jazykov v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa komunikácia uskutočňuje. Môže to byť tiež ovládanie dvoch a viacerých jazykov na úrovni rodených hovoriacich.

                                               

Eufemizmus

Eufemizmus alebo melioratívum je zjemňujúce slovo. Nahrádza sa ním priame pomenovanie nepríjemných javov, predmetov, stavov alebo rozporuplných stránok života. Melioratíva sú eufemizmy práve v tomto užšom zmysle - zjemňujúce slová. Opakom eufemiz ...

                                               

Exonymum (geografia)

Exonymum je vžitá podoba názvu zahraničného zemepisného objektu v inej jazykovej podobe, ktorá sa odlišuje od originálneho názvu daného objektu. Napr. slovo Londýn je slovenské exonymum pre anglické slovo London.

                                               

Filozofia jazyka

Filozofia jazyka je disciplína, ktorá sa zaoberá ontologickými problémami jazyka na jednej strane a filozofickou podstatou jazykovedných teórií aj metód na druhej strane, teda základnými otázkami lingvistiky, týkajúcimi sa odôvodnenia stavby a fu ...

                                               

Fonéma

Fonéma je najmenšia komplexná jednotka zvukového systému jazyka, fungujúca v radoch takých jednotiek ako dištinktívna súčasť jazykových foriem. Fonéma je abstrakcia druhého stupňa, jestvujúca ako sociálny jav v jazykovom vedomí používatelov jazyk ...

                                               

Fonológia

Fonológia je vedný odbor jazykovedy. Skúma fonémy ako najmenšie jednotky zvukového jazykového systému. Skúma, ktoré zvuky v ludskej reči, a ktoré vlastnosti týchto zvukov sa využívajú a ako sa využívajú na dorozumievanie v ktoromkolvek jazyku. Pr ...

                                               

Frazeológia (disciplína)

Frazeológia je lingvistická disciplína skúmajúca všetky stránky frazém. Podla prístupu k jednotlivým stránkam frazeologických jednotiek sa v nej vydelujú viaceré čiastkové disciplíny, ako napr. historická frazeológia, porovnávacia frazeológia a p ...

                                               

Funkcia jazyka

Funkcia jazyka alebo jazyková funkcia je úloha, akú má jazykový prvok v istej konštrukcii, resp. akú má jazyk v spoločnosti používajúcej tento jazyk. Z vymedzenia jazyka ako nástroja myslenia a dorozumievania vyplývajú dve základné funkcie jazyka ...

                                               

Funktor (logika)

Funktor alebo logická spojka je v modernej logike a lingvistike inšpirovanej takouto logikou výraz bližšie určovaný inými výrazmi. Valenčným funktorom je napr. sloveso chytať vo vete Karol chytá ryby. Karol a ryby sú argumenty.

                                               

Generativizmus

Generativizmus je koncepcia N. Chomského, ktorá vznikla v USA koncom 50. rokov 20. storočia ako explicitné odmietnutie metodologických východísk behaviorizmu a ktorá pripisuje zásadnú dôležitosť vrodeným predpokladom používania jazyka a jazyk chá ...

                                               

Generatívna gramatika

Generatívna gramatika je lingvistická koncepcia založená americkým jazykovedcom Chomskym na predpoklade, že konkrétne vety sa produkujú pomocou transformácií abstraktných hĺbkových štruktúr na konkrétne povrchové štruktúry. Generatívna gramatika ...

                                               

Gramatika (jazykoveda)

Gramatika je náuka o stavbe jazyka bez brania zretela na vecný obsah jazykových prostriedkov, obsahujúca tvaroslovie, náuku o skladbe, hláskoslovie a niekedy aj náuku o tvorení slov.

                                               

Historický vývoj angličtiny

Angličtina je západogermánsky jazyk, ktorý sa vyvinul z anglofrízskych dialektov germánskych osadníkov, ktorí do Británie prišli z rozličných častí územia dnešného severozápadného Nemecka a severného Holandska. Starú angličtinu tvorilo pôvodne ni ...

                                               

Hláska

Hláska je najmenší zvukový prvok reči; hlásky sa delia na samohlásky a spoluhlásky. Hláska je najmenšia komplexná jednotka materiálneho systému jazyka abstrahovaná z lineárneho toku reči ako paralela členenia jazykových foriem na fonémy; fonetick ...

                                               

Homoforma

Homoforma je v jazykovede slovo s rovnakou formálnou podobou ako iné slovo, avšak s odlišným významom. Na rozdiel od homonymie nejde len o podobnosť zvukovú ale aj písanú, honoformy sú podmnožinou homoným.

                                               

Homonymum

Homonymum je slovo, ktoré znie rovnako ako iné slovo iného významu a pôvodu. Vznik homoným býva náhodný, napríklad odvodením slov od podobných základov alebo preberaním z cudzích jazykov. Ak sa zhodujú iba v niektorých tvaroch, sú to čiastočné ho ...

                                               

Hovorenie

Hovorenie alebo menej odborne rozprávanie je vytváranie hovorených textov v prirodzenom jazyku. Je to utváranie radu za sebou nasledujúcich navzájom odlišných artikulovaných zvukov. Tieto zvuky sa šíria vzduchovým prostredím, až ich počúvajúci za ...

                                               

Hovorovosť

Hovorovosť alebo kolokvializmus je "vlastnosť jazykových prostriedkov vyplývajúca z ich viazanosti na ústne prejavy nositelov spisovného jazyka". Prostredníctvom filtra hovorovosti vstupujú do spisovného jazyka jazykové prostriedky z bežného hovo ...

                                               

Hyperonymum

Hyperonymum je nadradený pojem. K slovu jablko sú hyperonymy napríklad slová ovocie, predmet alebo potravina. K slovu láska môžu byť hyperonymy slová cit alebo vzťah, teda ku každému z významov alebo významových odtieňov slova môže byť iné hypero ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →