ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 18                                               

Sekvencia (chorálová melódia)

Sekvencia je chorálová melódia podložená novým textom. Ich tvorcom je pravdepodobne teoretik Notker Balbulus 830 – 912, ktorý svoje sekvencie zhrnul do knihy Liber hymnorum. Dva základné typy sekvencií: francúzske sekvencie svätohavelské sekvenci ...

                                               

Sólová gitara

Sólová gitara je gitarový part, ktorý hrá melódiu, sóla a alebo iba zvýrazňuje rytmickú sekciu. Gitarista, hrajúci tento part, sa nazýva sólový gitarista. Sólovú gitaru využívajú hlavne žánre typu rock, heavy metal, blues, jazz alebo pop. Sólová ...

                                               

Sonátový cyklus

Sonátový cyklus je formálne usporiadanie diela klasickej hudby. Z hladiska skĺbenosti všetkých častí súdržného celku najprepracovanejším typom cyklu. Jednotlivé časti sú zoradené na základe tempového i charakterového kontrastu. Velký význam má ti ...

                                               

Spev

Spev môže byť: forma básne, pozri spev forma umenie tvoriť v hrdle tóny, prirodzený hudobný prejav človeka pomocou hlasu, pozri spev hudba melodický hlasový prejav samcov vtákov z radu spevavcov v čase rozmnožovania, pozri spev vtáky

                                               

Spevák

Spevák je hudobník, ktorý vytvára hudbu iba pomocou svojho hlasu. Obvykle sa pod pojmom spevák rozumie to, že hudobník interpretuje melódiu. Trochu širší význam má vokalista. Ten môže interpretovať aj nemelodické zvuky, vrátane hovoreného slova a ...

                                               

Sťahovanie hudby

Toto je článok o sťahovaní hudby. K populárnym hudobným obchodom, ktoré ponúkajú sťahovanie alebo predaj digitálnych singlov a albumov patrí ITunes store, AmazonMP3, fairsharemusic, eMusic, Google Play, CD Universe, Kazaa, Nokia Music Store, Tune ...

                                               

Sub Pop

Sub Pop je nahrávacia spoločnosť, ktorú v roku 1986 založil Bruce Pavitt. Koncom 80. rokov sa spoločnosť stala známou, keď podpísala zmluvy zo seattleskými skupinami Nirvana, Soundgarden a Mudhoney, klúčovými hráčmi grungeového hnutia. Vydavatels ...

                                               

Symfónia

Symfónia je dielo z oblasti klasickej hudby určené pre symfonický orchester. Názov pochádza z gréckeho slova symfonia, čo znamená "súzvuk".

                                               

Synkopa (hudba)

Synkopa je v hudbe rytmický útvar, pri ktorom prízvuk pripadá namiesto ťažkej doby na lahkú dobu. Väčšinou vzniká presunutím prízvuku ligatúrou z prvej doby taktu na poslednú dobu predchádzajúceho taktu. Synkopy sa v hudbe používajú hlavne na jej ...

                                               

Tónová sústava

Európska tónová sústava je rozdelenie tónov do deviatich oktáv: Trojčiarková oktáva – označujeme ju malým písmenom s indexom 3 hore Kontra oktáva – označujeme ju velkým písmenom s indexom 1 dole Dvojčiarková oktáva – označujeme ju malým písmenom ...

                                               

Tritón (hudba)

Tritón je interval zväčšenej kvarty alebo zmenšenej kvinty, predstavujúci vzdialenosť šiestich poltónov. Rozdeluje oktávu na dve polovice. Znie depresívne,deštruktívne, zlovestne a je vysoko disonantný. Patrí medzi typické bluesové intervaly. Zvä ...

                                               

Trópovanie

Trópovanie je prispôsobovanie chorálu novým podmienkam, a to jednak podkladanie textov pod rozsiahle melizmy gregoriánskeho chorálu a jednak tvorbou nových melódií aj s textami. Zmena vykonaná trópovaním sa nazýva trópus.

                                               

Tvorba hudby počítačom

Tvorba hudby počítačom označuje komponovanie hudby za pomoci počítača. Analýzou vzťahov medzi jednotlivými tónmi, stupnicami alebo frázami je možné hudbu formalizovať. Touto myšlienkou sa počítačoví odborníci zaoberali už od 50. rokov 20. storoči ...

                                               

Výška tónu

Výška tónu je základná charakteristika tónu zodpovedajú jeho kmitočtu. Podla výšky rozlišujeme tóny hlboké a vysoké. Tóny, ktorých výška sa nachádza v strednej polohe, napr. na klavíri v strednej časti klaviatúry, nijaké zvláštne označenie nemajú ...

                                               

Zoznam skladieb pre violončelo

Ludwig van Beethoven Violončelové sonáty 1 – 5, Op. 5 Violončelová sonáta A-dur, Op. 69 Violončelová sonáta e-mol, Op. 38 Johannes Brahms Violončelová sonáta F-dur, Op.99 Benjamin Britten Violončelová sonáta C-dur, Op. 65 Violončelová sonáta d-mo ...

                                               

Kinematografia

Kinematografia alebo film je súhrn všetkých zložiek filmového diania a jeho organizácie, spravidla v rámci jedného štátu. Pojem zahŕňa filmovú výrobu, filmovú techniku, filmovú tvorbu, filmovú dokumentáciu, filmové archívnictvo, filmovú kritiku, ...

                                               

Animácia (film)

Animácia je zdanlivé oživovanie napríklad kreslených postavičiek alebo bábok. Princíp animácie je zaznamenanie sekvencie snímok, ktoré sú samy o sebe statické a zobrazujú pohyb po malých krokoch. Pri rýchlom zobrazovaní týchto snímok za sebou vďa ...

                                               

Cam

Cam, je metóda kopírovania filmov, zvyčajne chránených autorským právom. Nahrávane sa vykonáva v kine za pomoci videokamery. Tá môže byť uložená na statíve, ale väčšinou to nie je možné, a preto je obraz trochu roztrasený. Kamera nemusí zaberať c ...

                                               

Dabing

Dabing alebo dabovanie je pretlmočenie inojazyčného audiovizuálneho diela nahrávaním slov v jednom jazyku k obrazovej zložke tohto inojazyčného diela tak, že sa pohyby pier osôb vystupujúcich v diele približne zhodujú s nahrávanými slovami alebo ...

                                               

Dejiny filmu

Film vznikol ako technický zázrak, najmladší, syntetický a audiovizuálny druh umenia, ktorého hlavným atribútom je ikonickosť. Vynálezcom filmu je T. A. Edison, ale prapočiatky filmu sa dajú nájsť už pri tzv. oživenej fotografii. Existujú dve zák ...

                                               

Dogme 95

Dogme 95 je filmárske hnutie, ktoré v roku 1995 založili dánski režiséri Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring a Soren Kragh-Jacobsen. Deklarovaným cielom hnutia je návrat k jednoduchosti filmu, zbavenie sa produkčných úprav a sústr ...

                                               

Elitefilm

Od roku 1932 sa stal majitelom Elitefilmu Josef Čeřovský. V roku 1939 mala požičovňa mesačný obrat 450 celovečerných filmov, navyše na základe ríšsko-nemeckej dodávky zásobovala pätnástimi filmovými programami nemecké posádky od Bratislavy po Žil ...

                                               

Fanfilm

Fanfilm je film alebo video, ktoré je inšpirované skutočným filmom, televíznym programom, komiksom alebo iným podobným zdrojom, a ktoré bolo vytvorené skôr fanúšikmi ako reálnymi držitelmi autorských práv alebo filmovými producentmi. Tvorcovia fa ...

                                               

Film

V roku 1878 nafotografoval Eadweard Muybridge sériu statických fotografií s použitím 24 fotoaparátov. Usporiadaním obrázkov v slede za sebou vytvoril koncepciu "pohyblivých obrázkov" vo filme. Stal sa tak priekopníkom kinematografie, najoblúbenej ...

                                               

Filmová hudba

Filmová hudba je hudba, ktorá je špecificky skomponovaná alebo vytvorená pre použitie vo filme. Oproti nefilmovej hudbe sa vyznačuje výraznejšou dynamikou. Často býva pripravovaná nielen pre konkrétny film, ale dokonca napasovaná pre konkrétne sc ...

                                               

Filmová kritika

Filmová kritika je analýza filmového diela pomocou rozboru jeho štruktúrnych prvkov a vyjadrovacích prostriedkov, zaoberá sa použitými variáciami resp. inováciami, na svoje jednotlivé tvrdenia uvádza vždy minimálne jeden argument. Vychádza z niek ...

                                               

Filmová réžia

Filmová réžia je umelecká a organizačná činnosť zjednocujúca všetky tvorivé a technické zložky, ktoré sa podielajú na vzniku filmového diela. Úlohu vedúceho organizátora zastáva filmový režisér, ktorý vtláča celému realizačnému procesu jednotnú k ...

                                               

Filmové umenie

Filmové umenie je nový druh dramatického umenia, ktorý sa utvoril v 20. storočí. Filmové umenie sa od starých klasických umení odlišuje bezprostrednou závislosťou od techniky: technické prostriedky určujú výrazové prostriedky filmu. Je to predovš ...

                                               

Filmový režisér

Filmový režisér je tvorivý pracovník, výrobcom zmluvne poverený vytvorením filmového diela. Hoci film vzniká ako kolektívne dielo autora námetu, scenára, kameramana, scénografa, strihača, hudobného skladatela, choreografa atď., režisér je považov ...

                                               

Herec

Herec je osoba, ktorá sa venuje herectvu, čiže umeleckému odboru založenému na stelesňovaní fiktívnej bytosti v divadle, filme, televízii a rozhlase. Prostredníctvom hry a súhry s hereckými partnermi na základe roly čiže predlohy vytvára herec he ...

                                               

IMAX

IMAX je označenie formátu velkorozmerného kinematografického systému, ktorý vyvinula spoločnosť IMAX Corporation. Je založený na použití 70 mm formátu negatívu namiesto klasického 35 mm formátu, vďaka čomu je možné dosiahnuť vyššie rozlíšenie a v ...

                                               

Kameraman

Kameraman je vo filmovej a televíznej tvorbe človek vykonávajúca profesiu spadajúce do hlavného tvorivého a organizačného pracovného-výrobného štábu. Podstatou jeho práce je nakrúcať film alebo iné audiovizuálne dielo a dať vznikajúcemu filmu tel ...

                                               

Koprodukcia

Koprodukcia je inštitucionalizovaná a právne podložená produkcia filmového diela, na ktorej sa podielajú dvaja alebo viacerí producenti, príp. národné kinematografie. Predstavuje teda spoločnú, združenú produkciu filmového diela, ktorá môže mať m ...

                                               

Monológ

Monológ alebo samovrava v literatúre a komunikácii je taký prehovor jedného podávatela, ktorý sa nestáva súčasťou dialógu alebo polylógu. Pre monológ je charakteristická súvislá, nepretržitá rečová aktivita jedného z účastníkov komunikácie. Účast ...

                                               

Nemý film

Nemý film je film, ktorý rozpráva iba obrazom, bez dialógov, hudby a zvukov. Najnutnejšie informácie k pochopeniu deja podávajú titulky. Herecký prejav pripomína pantomímu, nakolko všetky emócie musia byť čitatelné len z hercovej tváre. Nemé film ...

                                               

Obrazová frekvencia

Obrazová frekvencia je počet celých jednotlivých obrázkov zobrazených, zaznamenaných alebo prenesených za sekundu. Jednotka tejto veličiny sú obrázky sa sekundu alebo snímky za sekundu, skr. fps alebo FPS, alebo hertz, skr. Hz. Človek pri rýchlom ...

                                               

Réžia

Réžia je tvorivá umelecká činnosť zameraná na koordináciu a intergráciu jednotlivých zložiek a prvkov dramatickej štruktúry na ich pretváranie do ideovo a štýlovo jednotného, celistvého diela. Je samostatnou umeleckou disciplínou vo všetkých dram ...

                                               

Rod filmu

Rod filmu alebo filmový rod je skupina filmových diel vyčlenených na základe podobných čŕt vnútornej výstavby, vzťahu k zobrazovanej realite a s tým spojených tvorivých postupov. Rozlišujú sa štyri rody resp. rodové súbory filmu: čistý film – dom ...

                                               

Rozprávka

Rozprávka je krátky prozaický, zriedkavo veršovaný útvar, spravidla vymyslený príbeh, ktorý má za ciel poučenie a pobavenie čitatelov alebo poslucháčov. Podla autorstva ich delíme na ludové a autorské rozprávkar. Ľudové rozprávky sú ludovej slove ...

                                               

Scenár

Scenár je textová predloha pre vznik filmového, televízneho, rozhlasového príp. aj divadelného a komiksového diela, resp. len náčrt textovej predlohy so scénickými poznámkami. Autor scenára sa nazýva scenárista, scenáristka.

                                               

Seriál

Seriál je literárne dielo, filmové dielo, televízne dielo, rozhlasové dielo, výtvarné dielo, hra alebo novinový či internetový materiál, ktoré/-á/-ý sa skladá sa z viacerých dielov a/alebo vychádza na pokračovanie.

                                               

Telesync

Telesync je metóda kopírovania filmov, zvyčajne chránených autorským právom. Nahrávanie sa vykonáva v kine, ale na rozdiel od metódy Cam, taktiež nahrávanej v kine, sa používa externý zdroj zvuku najčastejšie zrejme zo slúchadiel pre slabopočujúc ...

                                               

Zoznam rekordov v udelovaní Academy Awards

Najúspešnejšie filmy: Ben Hur 1959, Titanic 1997 a Pán prsteňov: Návrat krála 2003 – každý získal po 11 Oscarov Najviac Oscarov celkovo získal Walt Disney – 26 od roku 1931 do roku 1968 Dosial len tri filmy získali tzv. velkú päťku Oscarov, t. j. ...

                                               

Knižnica

Knižnica je organizovaná zbierka kníh, určená na priame používanie čitatelom, alebo kultúrna inštitúcia, ktorá organizuje spoločenské využívanie tlačených a rukopisných materiálov i ostatných hmotných zdrojov/nositelov poznatkov a informácií.

                                               

Akademická knižnica (vysokoškolská knižnica)

Akademická knižnica alebo vysokoškolská knižnica je knižnica, ktorej primárnou funkciou je slúžiť študentom, akademickému a profesionálnemu personálu na univerzitách a iných vysokých školách či inštitúciách postgraduálneho štúdia. Akademická kniž ...

                                               

Európska knižnica

Európska knižnica - The European Library je službou poskytovanou cez World Wide Web, ktorá poskytuje prístup ku zdrojom 47 národných knižníc Európy, k digitálnym i analógovým prameňom vrátane kníh, časopisov, novín, zvukových záznamov a iných mat ...

                                               

Francúzska národná knižnica

Francúzska národná knižnica je knižnica v Paríži. Nachádza sa vo východnej časti Paríža na brehu Seiny. Autorom plánov budovy je architekt Dominique Perrault.

                                               

Svetová digitálna knižnica

Svetová digitálna knižnica je projekt medzinárodnej neziskovej digitálnej knižnice pod správou UNESCO a Kongresovej knižnice. Oficiálne začala fungovať 21. apríla 2009. Úlohou knižnice je prezentácia medzinárodného a medzikulturálneho porozumenia ...

                                               

Vatikánska apoštolská knižnica

Vatikánska apoštolská knižnica je knižnica vo Vatikáne, jedna z popredných knižníc sveta. Vo svojich zbierkach opatruje 75 000 rukopisov, 8 500 inkunábulí a 1 600 000 kníh. Knižnicu založil v roku 1448 zákonom Mikuláš V. 17. júla 2007 bola uzavre ...

                                               

Vedecká knižnica

Vedecká knižnica je knižnica, ktorá získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty a informácie z určitého vedného odboru, resp. skupiny vedných odborov. Spravidla sú prístupné širokej verejnosti, ich služby však využíva najmä odborná verejnosť a štu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →