ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 12                                               

Občiansky preukaz

Občiansky preukaz je hlavný, štátom vydávaný preukaz totožnosti občana spravidla obsahujúci minimálne fotografiu občana a základné osobné údaje. V niektorých štátoch je povinný, v iných napr. Nemecko, Francúzsko je to len jeden z možných prostrie ...

                                               

Občianstvo

Občianstvo je aj skrátený výraz pre štátne občianstvo. Občianstvo je úplná emancipácia človeka v spoločnosti, to znamená k iným luďom, inštitúciám a k štátu. Z hladiska úplnej emancipácie človeka v spoločnosti ide o akceptovanie jeho prirodzených ...

                                               

Otvorená spoločnosť

Otvorená spoločnosť je taká, ktorá je otvorená luďom všetkých vyznaní, "založená na uznávaní ludí s rôznorodými názormi a záujmami, kde nikto nemá právo poslednej pravdy". Ide o opak uzavretých systémov vlády elít. Otvorená spoločnosť je teda tak ...

                                               

Politická kultúra

Pojmom politická kultúra sa zvyčajne označuje súbor hodnôt a neformálnych etických pravidiel, dodržiavanie ktorých verejnosť očakáva od politických strán a osôb činných v politickom živote bez ohladu na ich stranícku, etnickú, či ideologickú prís ...

                                               

Postindustriálna spoločnosť

Postindustriálna spoločnosť je nová etapa spoločnosti, ktorá nasleduje po etape priemyselnej. Postindustriálna spoločnosť sa vyznačuje rozhodujúcim podielom sektoru služieb, vedy a vzdelania, zásadnými technologickými premenami, vysokošpecializov ...

                                               

Propaganda

Propaganda je rozširovanie názorov a informácií s cielom zmeny názorov, ovplyvnenia, vyvolania alebo zosilnenia určitých postojov alebo konaní. Sprievodným javom propagandy je často skreslovanie faktov. Propaganda zvykne vytvárať zdanie vyššieho ...

                                               

Publikum (obecenstvo)

Publikum alebo obecenstvo je súhrn konzumentov prejavov verejnej alebo masovej komunikácie. Prejavom spokojnosti publika na verejnom podujatí je potlesk. Rozlišujú sa najmä diváci, poslucháči a čitatelia.

                                               

Rodné číslo

Rodné číslo je číselný identifikátor pridelovaný obyvatelom Slovenska a Česka. Rodné číslo patrí medzi osobné údaje, dá sa z neho určiť dátum a miesto narodenia a pohlavie osoby. V iných štátoch takisto existujú identifikátory osôb, majú však odl ...

                                               

Sedliak (poddanstvo)

Sedliak bol v časoch poddanstva príslušník najmajetnejšej vrstvy z poddaných na zemepanskej pôde, t. j. taký poddaný na zemepanskej pôde, ktorý mal v držbe buď celú poddanskú usadlosť alebo jej relatívne velkú časť. Manželka sedliaka sa nazývala ...

                                               

Sociálna skupina

Sociálna skupina je sociálny útvar, tvorený určitým počtom osôb, ktoré sú voči sebe vo viac alebo menej vymedzených pozíciách a roliach. Má vlastný systém hodnôt a noriem, ktoré upravujú správanie sa jej členov aspoň v záležitostiach pre skupinu ...

                                               

Sociálny konflikt

Sociálny konflikt je súčasné stretávanie, rozpor dvoch alebo viacerých protichodných, vzájomne si odporujúcich záujmov, cielov, hodnôt, potrieb a pod. v mikro- alebo makroštruktúre určitého/ých sociálneho/ych útvaru/ov, prípadne medzi sociálnymi ...

                                               

Sociológia

Sociológia je vo všeobecnosti veda o spoločnosti. Lepšie povedané je to veda, ktorá sa zaoberá skúmaním spoločenských subjektov, spoločenských procesov a vzťahov medzi nimi. Podla E. Durkheima je sociológia veda o spoločenských faktoch. Podla A. ...

                                               

Sociológia kultúry

Sociológia kultúry je chápaná ako úseková, odvetvová alebo špeciálna sociologická disciplína, ktorej predmetom je štúdia oblasti kultúry, presnejšie spoločenskej podmienenosti kultúry a prejavu pôsobenia kultúry v živote ludí v podobe socio-kultú ...

                                               

Spoločenská delba práce

Spoločenská delba práce je delba práce, za ktorej dochádza na jednotlivých stupňoch vývoja výrobných síl k členeniu jednotlivých činností vo výrobnom procese medzi jednotlivých príslušníkov alebo skupiny spoločnosti podla druhov vyrábanej produkc ...

                                               

Spoločenská inštitúcia

Spoločenská inštitúcia je súbor zariadení, v ktorých určití ludia, vybraní členovia skupín, dostávajú poverenie k výkonu verejných a neosobných činností, ktoré sú potrebné na uspokojovanie existujúcich potrieb jednotlivca alebo pospolitosti alebo ...

                                               

Stredná trieda (sociológia)

V bežnej reči stredná trieda označuje najmä v krajinách s vplyvom západnej kultúry, v ktorých vládne kapitalizmus triedu konformnú materiálnemu konzumerizmu a súkromnému vlastníctvu, vláde zákona, politickému kompromisu a všeobecnému vzdelaniu Má ...

                                               

Susedstvo

Susedstvo sú vzťahy medzi luďmi bývajúcimi v blízkosti, alebo geografická lokalita obyvatelov určitého územného celku. Zahrňuje sieť vzťahov sympatií, nesympatií, spolupráce, pomoci i odmietania. Umenie pracovať so susedstvom patrí k účinným metó ...

                                               

Tajná spoločnosť

Tajná spoločnosť je organizácia, ktorá svoje aktivity tají pred osobami, ktoré nie sú jej členmi. Tajné spoločnosti sú predmetom mnohých konšpiračných teórií, rovnako ako námetom velkého počtu kníh a filmov. Často ide o bratstvá členovia sa označ ...

                                               

Triedny boj

Triedny boj je, predovšetkým v marxizme, boj medzi spoločenskými triedami, ktorých záujmy sú nezlučitelné alebo si navzájom odporujú. Teória triedneho boja sa zvyčajne spája s komunistickou tézou, že v kapitalistickej priemyselnej spoločnosti nev ...

                                               

Úradný jazyk

Úradný jazyk je jazyk stanovený zákonom pre komunikáciu medzi a s úradmi, vrátane školstva, na určitom území. Pojem nie je obsahovo zhodný s pojmom štátny jazyk, ale vo väčšine štátov sa úradný jazyk chápe ako identický so štátnym jazykom. V prvo ...

                                               

Väčšinový volebný systém

Väčšinový volebný systém je najstarší typ volebného systému. Jeho základom je myšlienka vlády väčšiny, t. j. je založený na presvedčení, že vôla väčšiny hlasov voličov je prvoradá. Predstavuje najjednoduchší spôsob delegovania vôle občanov na zas ...

                                               

Verejná mienka

Verejná mienka je súbor verejne vyjadrovaných mienok členov rozličných spoločenských skupín o verejných záležitostiach. Výskum verejnej mienky je osobitná zložka sociologického výskumu zameraná na zisťovanie mienky verejnosti k rozmanitým otázkam ...

                                               

Volby

Volby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Občania si vo volbách vyberajú politických zástupcov, ktorí ich potom reprezentujú po určité volebné obdobie. Volby sa niekedy vyskytujú aj m ...

                                               

Watchdog

Watchdog je prevzatý výraz, ktorý sa používa pre označenie činnosti od štátu nezávislých skupín, ktoré sa venujú verejnej kontrole moci. Ide hlavne o prácu mimovládnych organizácií zameraných na kontrolu zákonnosti postupov štátnych orgánov, ich ...

                                               

Životný štýl

Životný štýl je funkčná a estetická integrácia spoločenského života prejavujúca sa v jednotnom výraze foriem výrobných vzťahov a ludských vzťahov, správania, vedomia a vecného prostredia.

                                               

Adelantado

Adelantado bol titul úradníka v stredovekom Španielsku. V mierovom období bol predstavitelom práva, počas vojny bol vojenským úradníkom. V 12. storočí počas reconquisty sa takto tituloval velitel a správca pohraničného územia. Najstarší známy ade ...

                                               

Daimjó

Daimjó alebo daimio bol titul japonského lokálneho šlachtica pred rokom 1868, ktorý bol formálne podriadený japonskému cisárovi, ale inak nezávislý pán. V období Sengoku dochádzalo medzi jednotlivými daimjómi ku krvavým bitkám o územia. Daimjó bo ...

                                               

Emeritný

Emeritný, emerita) je prívlastok najčastejšie k titulu profesora, alebo všeobecne vysokoškolského alebo cirkevného hodnostára, ktorý je vzhladom na dosiahnutý vek pozbavený pracovných povinností, ale ponecháva si čestné výsady súvisiace s intelek ...

                                               

Excelencia

Excelencia je čestný titul používaný niektorými vyššími štátnymi úradníkmi, členmi královských rodín a cirkevnými hierarchami. Medzi uživatelov tohoto titulu patrí hlava štátu, premiér, velvyslanec, minister zahaničných vecí, arcibiskup a biskup. ...

                                               

Führer

Führer, bol v dobách vlády nacistickej strany NSDAP v Nemecku titul pre Adolfa Hitlera, ktorý v podstate vládol ako diktátor. Der Führer bol označenie Hitlera, bez toho aby bolo potrebné uviesť jeho meno. Podobne sa vtedy v Nemecku zaužívali Führ ...

                                               

Generálny guvernér

Generálny guvernér alebo zriedkavo generálny gubernátor či generálny miestodržitel je titul, ktorým sa označuje zvolený zástupca hlavy štátu alebo vlády pre správu niektorého územia, obyčajne v kolónii. Dnes sa tento titul tiež ako zástupca krála ...

                                               

Háfiz (titul)

Háfiz alebo háfis je čestný titul osoby, ktorá sa naučila a ovláda naspamäť celý korán. Moslimovia si háfizov velmi vážia, pretože hovoria, že takáto osoba si osvojila slovo Božie. Korán sa pôvodne uchovával a šíril najmä ústne. Aj keď sa niektor ...

                                               

Národný umelec (Česko-Slovensko)

Národný umelec bol titul zriadený zákonom č.130/1948 Zb. zo 6. mája 1948 a bol udelovaný umelcom českej alebo slovenskej národnosti, ktorých "umelecké pôsobenie svojou zvlášť vynikajúcou úrovňou a svojim mimoriadnym významom trvalo obohatilo náro ...

                                               

Paša (Osmanská ríša)

Paša bol v Osmanskej ríši titul pre vysokých úradníkov a vojenských hodnostárov. Výraz pochádza z perzského padišáhom, teda vládca. Územie spravované pašom sa nazýva pašalik. V hierarchii osmanskej nomenklatúry sa nachádzal nad titulom bej a pod ...

                                               

Princ

Princ označuje nevládnuceho člena rodu panovníka. Môže to byť králov syn alebo mladší brat. Princ, ktorý je následník trónu, sa nazýva korunný princ. Princovia sa velmi často objavujú okrem reálneho života aj v rozličných rozprávkach a príbehoch. ...

                                               

Sir

Sir je šlachtický titul používaný v Spojenom královstve pre oslovenie baroneta a rytiera. Titul pochádza z francúzskeho slova sieur, ktoré je skrátenou podobou slova seigneur pán. Slovo má pôvod v latinskom adjektíve senior starý, starší. Podla i ...

                                               

The Right Honourable

The Right Honourable, je titul pred menom, ktorý vyjadruje úctu jeho nositelovi. Udeluje sa len určitým ludom v krajinách, kde je hlavou štátu královná Alžbeta II.

                                               

Zaslúžilý umelec (Česko-Slovensko)

Zaslúžilý umelec je čestný titul, ktorý bol zriadený vládnym nariadením č. 55/1953 Zb. zo dňa 3. júna 1953, ako čestné uznanie pre zvlášť vynikajúcich a zaslúžilých umeleckých pracovníkov. Čestný titul "zaslúžilý umelec" udelovala vláda na návrh ...

                                               

Branná povinnosť

Branná povinnosť je povinnosť občana štátu pripravovať sa na obranu štátu a osobne sa zúčastňovať na plnení úloh armády. Podla slovenského Zákona o brannej povinnosti č. 570 branná povinnosť predstavuje povinnosť podrobiť sa odvodu zvyčajne vo ve ...

                                               

Domobrana

Domobrana alebo milícia je druh pozemných síl, ktorý sa vytvára v čase brannej pohotovosti za účelom výkonu širokej škály činností na teritóriu spravidla mimo priestoru činnosti polných síl. Úlohy domobrany možno rozdeliť do troch základných obla ...

                                               

Foo fighter

Foo fighter bolo označenie používané spojeneckými posádkami stíhačiek počas druhej svetovej vojny pre to, čo sa neskôr začalo označovať ako UFO, pozorované na európskych aj tichomorských bojiskách. Prvým oficiálnym zaznamenaným prípadom bolo pozo ...

                                               

Hradby

Hradby sú obranné múry okolo hradu alebo okolo mesta. Je to druh opevnenia, ktoré sa používalo približne do stredoveku. Chránili mestá pred nájazdmi vojsk. Ich význam bol najmä v dobách, keď vo vojne zohrávala najdôležitejšiu úlohu pechota a jazd ...

                                               

Identifikačná známka

Identifikačná známka alebo slangovo psia známka je kovový identifikačný štítok s retiazkou, nosený príslušníkom ozbrojených síl na krku. Obsahuje základné identifikačné údaje o vojakovi. Slúži na rýchlu identifikáciu mŕtveho alebo zraneného vojak ...

                                               

Invázia (vojenstvo)

Invázia je útočná vojenská operácia, pri ktorej celé ozbrojené sily jednej geopolitickej entity, alebo ich velká časť, vstúpia agresívne na územie kontrolované inou podobnou entitou, zvyčajne s cielom dané územie dobyť, oslobodiť alebo obnoviť na ...

                                               

Jazdectvo (druh pozemných vojsk)

Jazdectvo alebo jazda alebo kavaléria je druh pozemných vojsk, ktorý používa kone pri pohybe po zemi, alebo priamo k boju. Svoj najväčší rozmach dosiahlo jazdectvo v stredoveku, no postupným zdokonalovaním strelných zbraní a účinnej taktiky nasad ...

                                               

Légia (staroveký Rím)

Rímska légia je všeobecné označenie velkej vojenskej jednotky starovekej rímskej armády. V časoch Rímskeho královstva označovala celú armádu; typická velká vojenská jednotka sa z nej stala až na sklonku existencie Rímskej republiky, dovtedy sa fo ...

                                               

Miličná armáda

Miličná armáda je termín označujúci ozbrojené sily založené na miličnom resp. teritoriálno-miličnom systéme výstavby a použitia ozbrojených síl, pri ktorom platí, že ozbrojené sily v čase mieru majú minimálne personálne obsadenie, základný výcvik ...

                                               

Mínové pole

Mínové pole je definovaná oblasť, v ktorej sú rozmiestnené míny. Termín zamínované územie alebo zamínovaný priestor pritom označuje oblasť, ktorá je nebezpečná z dôvodu skutočnej alebo predpokladanej prítomnosti mín. Mínové pole je zriaďované pro ...

                                               

Námorná pechota

Námorná pechota je súčasť pozemných síl začlenená do vojenského námorníctva k vykonávaniu námorných výsadkových operácií. Príslušník námornej pechoty sa v slovenčine hovorovo nazýva mariňák, zatial čo v českom prostredí tento výraz môže označovať ...

                                               

Ozbrojené sily

Ozbrojené sily sú súhrn všetkých ozbrojených zložiek štátu, ktoré sú určené v čase brannej pohotovosti alebo v čase zvýšeného ohrozenia štátu na obranu alebo ochranu štátu pred vojenským alebo nevojenským ohrozením. Teória výstavby a prípravy ozb ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →