ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 11                                               

Cena Josefa Vavrouška

Cena Josefa Vavrouška je ocenenie, ktoré zriadila Nadace Charty 77 v roku 1996 na počesť popredného českého ekológa Josefa Vavrouška, ktorý tragicky zahynul v roku 1995. Podla Nadace Charty 77 je udelovaná "za aktívne presadzovanie trvale udržate ...

                                               

Cena Karola Velkého

Cena Karola Velkého, od roku 1988 oficiálne Internationaler Karlspreis zu Aachen je prestížne európske ocenenie. Udeluje ju každoročne od roku 1950 nemecké mesto Aachen osobnostiam, ktoré sa podielali na presadzovaní myšlienok a ideálov, na ktorý ...

                                               

Európska obec bocianov

Európska obec bocianov je ocenenie nemeckej environmentalistickej nadácie EuroNatur udelované obciam za aktívny prístup k ochrane svojich kolónii bociana bieleho. Od založenia iniciatívy v roku 1994 bol tento čestný titul udelený trinástim obciam ...

                                               

Gypsy Spirit

Gypsy Spirit je ocenenie orientované na podporu všetkých, ktorí sa úsilujú zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku a v Česku. Iniciátorom projektu je mimovládna organizácia ACEC.

                                               

Kistlerova cena

Kistlerová cena je prvé futurologické ocenenie, ktoré každoročne udeluje Nadácia pre budúcnosť. Kistlerová cena je pomenovaná po americkom vizionárovi a filantropovi Walterovi P. Kistlerovi. Cena sa udeluje za originálne a inovačné príspevky k po ...

                                               

Slovo (náboženský časopis)

Časopis začal vychádzať v roku 1969 pri príležitosti 1100. výročia úmrtia svätého Konštantína–Cyrila. Krátko po začatí jeho vydávania nastúpilo obdobie normalizácie. Dvojtýždenník sa zmenil na mesačník počas celého obdobia režimu. Od roku 1992 sa ...

                                               

Zoznam ocenení

Wolfova cena za polnohospodárstvo Svetová cena za potraviny

                                               

Adolescencia

Adolescencia je vývojové obdobie človeka spravidla umiestňované niekde medzi koncom detstva a začiatkom dospelosti; podrobnosti pozri nižšie. Mladý človek vo veku adolescencie sa volá adolescent.

                                               

Dieťa

Rôzni autori používajú rôzne spôsoby členenia detstva. Jedným z nich je napríklad toto: Batola od 1 roka do 3 rokov Starší školský vek 12 – 15 rokov Dojča od 29 dní do 1 roka Predškolský vek 3 - 6 rokov Mladší školský vek 6 – 12 rokov Puberta 15 ...

                                               

Medzigeneračná nerovnosť

Medzigeneračná nerovnosť je všeobecný pojem, označujúci rozdiely medzi mladšou a staršou generáciou. Pojem pochádza zo západných krajín, kde sa touto problematikou v 60-tych rokoch začali systematickejšie zaoberať. Rozmach tejto tematiky spôsobil ...

                                               

Puberta

Puberta označuje proces, počas ktorého prebiehajú fyzické zmeny, vďaka ktorým sa z detského tela stáva dospelý jedinec schopný rozmnožovania. Jedinec v puberte sa volá pubescent. V užšom zmysle puberta nezahŕňa tzv. predpubertu.

                                               

Staroba

Staroba je etapa vývinu organizmu. Väčšinou sa chápe v súvislosti s človekom s jeho dlhým vekom. Vo filozofii a náboženstve je často tematizovaná ako zlo. Začína podla osobných dispozícií a životosprávy. Prejavuje sa ochabovaním jednotlivých funk ...

                                               

Práca (ekonómia)

Práca v ekonómii je jeden z výrobných faktorov. Je definovaná ako cielavedomá ludská činnosť ludí, zameraná na tvorbu statkov a služieb, ktoré uspokojujú ludské potreby. Jedným z najdôležitejších charakteristík práce je produktivita práce. Prácu ...

                                               

Bezpečnostná služba

Bezpečnostná služba je služba, resp. zamestnanie, ktoré vykonávajú ludia, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť, ktorú získajú vykonaním odbornej skúšky pod kontrolou Ministerstva vnútra a vydaním preukazu odbornej spôsobilosti. Delenie bezpečnej služby:

                                               

Brigáda socialistickej práce

Myšlienka vzniku BSP prišla zo ZSSR, kde v roku 1958 vznikol prvý tím, ktorý súťažil o titul Brigáda komunistickej práce. V Československu, súťaženie o titul BSP sa plne vyvinulo až v časoch normalizácie. Podla vtedajšej terminológie bolo hnutie ...

                                               

Coworking

Coworking predstavuje štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdielanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Je to taktiež komunita nezávisle pracujúcich ludí, ktorým spoločné priestory umožňujú zdielať hodnoty, skúsenosti, ná ...

                                               

Delba práce

Delba práce je rozdelenie práce/pracovného procesu medzi jednotlivcov alebo skupiny, špecializovaných/-né na komplementárne aktivity. V spoločenských vedách hovoríme aj o spoločenskej delbe práce, myslí sa tým delba práce "spoločnosti", čiže od ú ...

                                               

Detská práca

Detská práca môže byť: práca detí, ktorá negatívne ovplyvňuje ich fyzický, duševný, sociálny či morálny stav a/alebo školské vzdelávanie. práca zamestnanie, prípadne akákolvek ekonomická činnosť detí, čiže presnejšie spravidla osôb do 14 či 15 ro ...

                                               

Integrovaný systém typových pozícií

Integrovaný systém typových pozícií je volne prístupná bezplatná internetová aplikácia, poskytujúca prehladnú sústavu ucelených aktuálnych informácií o trhu práce. Hlavným cielom ISTP je vytvorenie vhodného prepojenia informácií o požiadavkách tr ...

                                               

Kooperácia práce

Kooperácia práce je forma zospoločenštenia práce, pri ktorej sa viacero osôb alebo podnikov plánovite a spoločne zúčastňuje na tom istom pracovnom procese alebo na rôznych, ale navzájom súvisiacich pracovných procesoch; znásobuje spoločenskú prod ...

                                               

Kurzarbeit

Kurzarbeit je pôvodne nemecký termín, ktorý znamená prechodné skrátenie normálneho pracovného času podniku, spravidla z dôvodu ekonomických problémov. Kurzarbeit môže byť zavedený jednostranne zamestnávatelom alebo na základe obojstrannej dohody ...

                                               

Manufaktúra (história)

Manufaktúra bol velký podnik, v ktorom sa tovar vyrábal do velkej miery ručne, ale s intenzívnou špecializáciou a delbou práce. Manufaktúra je aj označenie príslušnej formy výroby. V manufaktúrach pracovali schudobnení remeselníci a rolníci strác ...

                                               

Minimálna mzda

Minimálna mzda môže znamenať aj všeobecne najnižšiu mzdu v lubovolnom kontexte, pozri mzda a minimum. Minimálna mzda je spravidla najnižšia mzda, ktorú sú podla právnych predpisov povinní poskytovať zamestnávatelia zamestnancom. Podla niektorých ...

                                               

Minimálna mzda na Slovensku

Minimálna mzda na Slovensku je najnižšia mesačná a hodinová mzda, ktorú zamestnávatelia majú zo zákona právo platiť svojim zamestnancom na Slovensku. Čiastku rozhoduje slovenská vláda.

                                               

Mobbing

Mobbing je druh rafinovaného šikanovania na pracovisku. Samotný pojem mobbing má základ v angličtine a používa sa tiež v etológii, kde opisuje správanie zvierat, keď si zvieracie spoločenstvo bráni svoje územie pred votrelcom tým, že na neho ako ...

                                               

Mzda

Mzda je podla rôznych definícií buď odmena za prácu, alebo len odmena za závislú prácu, alebo len odmena za prácu robotníka, alebo len odmena za prácu v súkromnom sektore. V slovenskom práve platí ako definícia mzdy posledná z uvedených možností. ...

                                               

Odbory

Odbory sú inštitucionalizované združenia zamestnancov s cielom presadzovať ich pracovné, hospodárske, sociálne, politické a iné záujmy. Na Slovensku sú základné organizácie združené v odborových zväzoch a tie sa následne združujú v Konfederácii o ...

                                               

Osobohodina

Osobohodina alebo človekohodina je hodina práce jedného priemerného pracovníka. Počet osobohodín opisuje množstvo času potrebného na splnenie úlohy. Je to teoretická veličina, pretože predpokladá neprerušované vykonávanie práce. V praxi je zvyčaj ...

                                               

Pracovná psychológia

Pracovná psychológia sa zaoberá vnútornými a vonkajšími podmienkami pracovného procesu, vrátane medziludských vzťahov, výberu pracovníkov, tvorby tímov a i.

                                               

Pracovná sila (schopnosť)

Pracovná sila je schopnosť človeka pracovať; t. j. súhrn jeho fyzických a duševných dispozícií, ktoré používa pri výrobe materiálnych statkov; je hlavným, aktívnym a nevyhnutným výrobným činitelom. V ekonomickej teórii termín používal najmä K. Ma ...

                                               

Pracovný pohovor (zamestnanie)

Pracovný pohovor, výberový/-é pohovor/rozhovor/interview, osobný/-é pohovor/rozhovor/interview, pohovor do zamestnania, pohovor/rozhovor/interview s uchádzačom o zamestnanie, pohovor, interview) je rozhovor, ktorým si zamestnávatel vyberá nových ...

                                               

Pracovný proces

Pracovný proces je rozhodujúca zložka výrobného procesu pozostávajúca z pôsobenia pracovnej sily na výrobné prostriedky. Prirodzenými prvkami pracovného procesu sú: práca, pracovné predmety a pracovné prostriedky.

                                               

Pracovný prostriedok

Pracovný prostriedok je prostriedok, pomocou ktorého človek pôsobí v pracovnom procese na pracovné predmety a cielavedome ich mení na úžitkové hodnoty pre uspokojenie ludských potrieb. Pracovné prostriedky sú súčasťou výrobných síl spoločnosti.

                                               

Produktivita práce

Produktivita práce je celkový výstup delený pracovnými vstupmi. Produktivita práce sa zvyšuje v dôsledku dokonalejších technológií, vyššou pracovnou zručnosťou a prehlbovaním kapitálu. Produktivita práce vyjadruje objem vyprodukovaných hodnôt pri ...

                                               

Psychológia práce

Psychológia práce sleduje zákonitosti psychickej regulácie pracovnej činnosti a využitia týchto zákonitostí v praxi. Predmetom skúmania je samotná práca, pracovné podmienky a pracovné výsledky. Hlavnými cielmi sú zvyšovanie produktivity práce, ra ...

                                               

Technická práca

Technická práca je práca konaná pracovnou látkou na hriadeli stroja pracujúceho v otvorenom termodynamickom systéme. Môže ísť napríklad o prácu na výstupnom hriadeli parnej alebo vodnej turbíny. Na rozdiel od objemovej práce, je dôsledkom zmeny t ...

                                               

Trh práce

Trh práce je trh, na ktorom sa obchoduje s výrobným faktorom práca. Pôsobia na neho rovnaké zákonitosti ako na iných trhoch. Dopyt po práci určujú firmy, podniky a iní výrobcovia. Závisí od ostatných výrobných faktorov, najmä od velkosti kapitálu ...

                                               

Zamestnanec

Zamestnanec je mimo právnych kontextov obyčajne: osoba zamestnaná v úrade, kancelárii a pod. ako opak robotníka osoba majúca zamestnanie alebo nepresne-porovnaj nižšie osoba, ktorá je v pracovnom pomere u zamestnávatela alebo Jednotlivé právne pr ...

                                               

Zamestnanie

Zamestnanie znamená v širšom zmysle práca, činnosť. V užšom zmysle je to v Zákonníku práce nedefinovaný pojem z pracovného práva. Z definície pojmov zamestnanec a zamestnávatel v Zákonníku práce vyplýva, že je to zmluvný vzťah, pri ktorom jedna o ...

                                               

Zručnosť

Zručnosť je zbehlosť, obratnosť, pri intelektuálnej činnosti; nadobudnutá pohotovosť správne, čo najrýchlejšie a s čo najmenšou námahou vykonávať určitú činnosť na základe osvojených vedomostí a predchádzajúcej praktickej činnosti.

                                               

Advokát

Advokát je právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb iným fyzickým, alebo právnickým osobám, a to spravidla za úplatu. Advokát bola v starovekom Ríme čestná funkcia a označovala právneho znalca poskytujúceho služby ...

                                               

Autoservis

Autoservis je servisné centrum, kde automechanici opravujú, nastavujú a kontrolujú motorové vozidlá. Poskytované služby: pneuservis výmena oleja a ostatných prevádzkových kvapalín diagnostika závad nastavenie svetiel údržba motorových vozidiel na ...

                                               

Čerpacia stanica pohonných hmôt

Čerpacia stanica pohonných hmôt, často len čerpacia stanica, je miesto slúžiace na doplňovanie paliva do motorových vozidiel. Zväčša sa tento výraz používa pre verejné čerpacie stanice pohonných hmôt pre cestnú dopravu umiestnené na okraji ciest. ...

                                               

Internetová záložňa

Internetová záložňa je druh záložne, ktorý zvyčajne nemá kamennú prevádzku a kontakt s klientom je zabezpečený prostredníctvom webovej stránky, e-mailov, alebo telefonicky. Medzi výhody internetových záložní patrí najmä možnosť nechať si urobiť c ...

                                               

Kvalita (ekonomika)

Kvalita alebo staršie akosť je v oblasti ekonomiky a techniky "miera, s akou súbor vlastných charakteristík objektu spĺňa požiadavky". "Vlastný" tu znamená inherentný, čiže existujúci priamo v objekte a obyčajne teda trvalý; opakom vlastných char ...

                                               

Samoobsluha

Samoobsluha označuje v oblasti obchodu a verejných služieb zariadenia s volným výberom tovaru. Zákazník tu na rozdiel od pultových predajní pri nakupovaní tovaru obsluhuje sám seba. Termíny "samoobsluha" a "samoobslužný" sa používajú nielen na oz ...

                                               

Autorita (sociológia)

Autorita je uznaná alebo uznávaná schopnosť osoby, spoločnosti alebo inštitúcie pôsobiť na druhého s cielom niečo dosiahnuť; autorita predpokladá slobodný súhlas toho, kto ju uznáva. Autorita výslovne rešpektuje slobodu na rozdiel od moci alebo n ...

                                               

Buržoázna spoločnosť

Buržoázna spoločnosť je bežný slovenský preklad nemeckého výrazu "bürgerliche Gesellschaft" v tom zmysle, v akom ho používali Marx, Engels, marxisti, komunisti, sociálni demokrati a podobne v 19. a 20. storočí, ale prípadne aj ďalší filozofi. Alt ...

                                               

Deportácia

Deportácia je násilné premiestnenie alebo vysťahovanie obyvatelstva zo svojich domovov, často do cudzieho prostredia a s obmedzením volnosti pohybu. Deportácie mávajú často podobu trestu a osoby sú pri nich často presúvané do odlahlých oblastí, z ...

                                               

Disident

Disident, odštiepenec, odpadlík – označenie toho, kto myslí inak, kto sa odchyluje od prevládajúcich spôsobov myslenia. Disident je v politickom slova zmysle človek odlišne zmýšlajúci, aktívny odporca proklamovaných názorov či existujúceho režimu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →